Nyheter

Här publicerar vi artiklar och pressmeddelanden som ger dig information om det senaste från Brottsoffermyndigheten.

2024 2023 2022

2022

Tre personer har ett projektmöte.

Mer pengar till brottsofferinriktade insatser kommande år

Brottsofferfonden finansierar projekt, verksamheter och forskning som ger stöd till och ökar kunskapen om brottsoffer. Framöver kommer sannolikt fler och mer omfattande insatser och projekt att kunna finansieras. Den 1 februari 2023 höjs nämligen avgiftsbeloppen till fonden, samtidigt som fler gärningspersoner blir skyldiga att betala avgift.
En person som ger stöd via en chatt, bakom personen sitter en affisch med texten "Utsatt för brott? Chatta med oss". Personen som får stöd sitter på en säng och chattar.

Över 33 miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor

Över hundra verksamheter och organisationer får dela på mer än 33 miljoner kronor när Brottsofferfonden fördelar bidrag efter 2022 års andra ansökningsomgång.
Bild på Cecilia Renfors

Ny ordförande i Nämnden för brottsskadeersättning

Cecilia Renfors, justitieråd i Högsta domstolen, har utsetts till ny ordförande i Nämnden för brottsskadeersättning vid Brottsoffermyndigheten. Hon har tidigare varit justitieombudsman och har lång erfarenhet av att arbeta med processrättsliga frågor.

Brottsoffermyndigheten ger vägledning om nya kränkningsnivåer

De nya reglerna på skadeståndsområdet, som började gälla den 1 juli 2022, ska ge brottsoffer betydligt mer i kränkningsersättning. Hittills finns få avgöranden från domstolarna. Brottsoffermyndighetens uppfattning är att brottsutsatta i princip ska få dubbelt så höga ersättningar för kränkning efter halvårsskiftet. Myndigheten har nu tagit fram en vägledning för vilka beloppsnivåer som bör gälla för brott som inträffat efter den 1 juli 2022.

Fokus på brottsoffer när justitieministern besökte Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten får en historisk höjning av anslaget från och med 2023 för att sprida kunskap och information om brottsoffers rättigheter och möjligheter till stöd och hjälp. Det föreslår regeringen i höstens budgetproposition. Den 9 november besökte justitieminister Gunnar Strömmer Brottsoffermyndigheten och träffade myndighetens medarbetare och ledning.
En tjej med mobiltelefon får stöd av två kompisar

Europeiskt projekt om hatbrottsoffer

Hatbrott är annorlunda än andra brott. Brotten motiveras av de utsattas personliga egenskaper och de som drabbas behöver bemötas och stödjas på ett både respektfullt och specifikt sätt. För att öka kunskapen om hatbrottsoffers särskilda behov har Brottsoffermyndigheten deltagit i ett europeiskt projekt tillsammans med representanter från över fyrtio andra länder.
Bild på polisens avspärrningsband

Ett år efter explosionen i Göteborg – fler kan söka brottsskadeersättning

Den 28 september är det ett år sedan explosionen i Annedal i Göteborg. De som drabbades av dådet kan ansöka om statlig brottsskadeersättning. Hittills har Brottsoffermyndigheten fått in 28 ansökningar i samband med händelsen.

Snabbare ersättning till brottsoffer genom lagändring

Den 10 september träder lagändringen om ändrad företrädesordning vid löneutmätning i kraft. Den innebär att skadestånd på grund av brott prioriteras högre vid löneutmätning, något som i många fall betyder att brottsoffer snabbare kommer att kunna få betalt av gärningspersoner.
Bild på nallar i lekhus

Våld mellan syskon kan sätta djupa spår

Alla har rätt till en uppväxt fri från våld. En våldsform som hittills inte har fått så stor uppmärksamhet är våld mellan syskon. I en av de första svenska studierna någonsin, konstaterar forskaren Veronika Burcar Alm, sociolog vid Lunds universitet, att syskonvåld kan få stora och långsiktiga konsekvenser för de som utsätts.
Man framför dator med handen mot huvudet.

Information till utsatta för hatbrott med islamofobiska motiv

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram information till personer som riskerar att utsättas eller har utsatts för hatbrott med islamofobiska motiv. Materialet ska informera om bland annat utsattas rättigheter, hur en polisanmälan går till, vad som händer efter en anmälan och vilken ersättning som brottsutsatta kan ha rätt till.

Förnyad kampanj i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Varje år efter sommarlovet saknas det elever i skolbänkar runtom i Sverige. Det kan handla om barn och unga som lever sitt liv begränsade av starka hedersnormer och som förts utomlands under lovet för att till exempel giftas bort eller utsättas för könsstympning. För att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och för att informera om aktuell lagstiftning på området återupptar nu Brottsoffermyndigheten och andra myndigheter den nationella informationskampanj som inleddes i början av sommaren.
Sörjande människor som tänder ljus och kramas vid minnesplats för ett terrordåd

Stöd till offer för terrorism

Den 21 augusti uppmärksammas FN-dagen till minne av terrorismens offer. Behovet av stöd och information till de som drabbas av terroristbrott är ofta stort. Brottsoffermyndigheten är sedan 2021 nationell kontaktpunkt för offer för terrorism, och på myndighetens webbplats finns information på flera språk till både offer för terroristbrott och de som möter utsatta personer.

Lagändringar öppnar upp för höjda skadestånd

Från och med den 1 juli 2022 gäller ny lagstiftning på skadeståndsområdet. Det betyder att de exempel på ersättningsnivåer för kränkning som anges på Brottsoffermyndighetens webbplats kan bli inaktuella för brott som begås den 1 juli och senare. Det innebär också att de referat och beslut som finns i den digitala referatsamlingen inte är relevanta för brott som inträffar efter halvårsskiftet. Ta gärna kontakt med Brottsoffermyndigheten om du har frågor om ersättning för kränkning.
En person gör en ansökan via webben.

Nästan 13 miljoner till projekt om brottsofferfrågor

Nära tvåhundra projekt får dela på cirka 13 miljoner kronor när medel fördelas från Brottsofferfonden efter 2022 års första ansökningsomgång.

Rekordhöga belopp till barn som utsatts för grova sexualbrott

Fem barn som utsatts för grova sexualbrott under flera års tid får mycket höga ersättningar av Brottsoffermyndigheten. Ett av barnen får 1,2 miljoner kronor i kränkningsersättning. Det är det högsta belopp som myndigheten någonsin betalat ut för kränkning.

Hundratusentals nåddes av bred informationssatsning

Genom en omfattande informationskampanj har Brottsofferjouren Sverige nått ut till en bred allmänhet med det nya europeiska numret för brottsofferstöd – 116 006. Brottsofferfonden finansierade satsningen med ett historiskt stort bidrag.

Informationskampanj om hedersrelaterat våld och förtryck

Det finns barn och unga i Sverige som lever i familjer där de begränsas av starka hedersnormer och inte får leva som de själva vill. För att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och nå ut med aktuell lagstiftning på området, deltar Brottsoffermyndigheten i en nystartad informationssatsning. Kampanjen riktar sig till utsatta, deras anhöriga och vänner och yrkesverksamma som möter barn och unga.
En lagbok ligger på ett bord.

Brottsoffers rätt till skadestånd ska stärkas

Fler brottsoffer ska kunna få skadestånd och ersättningsnivåerna för kränkning ska höjas kraftigt. Det är två av grundtankarna bakom de lagändringar som riksdagen beslutade om den 31 maj och som börjar gälla från den 1 juli. Brottsoffermyndigheten ser mycket positivt på beslutet och dess betydelse för brottsutsatta.

Ny webbutbildning om barn som bevittnat våld

Många barn i Sverige lever i familjer där det förekommer våld. Barn har också många gånger umgänge med en förälder som är misstänkt för att ha utövat våld mot den andra föräldern. Brottsoffermyndigheten lanserar nu en webbutbildning som ska ge yrkesverksamma som möter barnen mer kunskap om våldets konsekvenser och vilka behov barnen har.
En hand håller ett kreditkort bredvid en laptop

Nytt regeringsuppdrag om en nationell brottsofferportal

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta fram och inrätta en ny nationell brottsofferportal. Portalen ska förmedla stöd och hjälp till personer som utsatts för brott genom att deras personuppgifter missbrukats, exempelvis vid bedrägerier och identitetsstölder.

Spridningskonferens om hedersrelaterat våld och förtryck

Brottsoffermyndigheten har under 2021 och 2022 medverkat i ett myndighetsgemensamt uppdrag för att öka kunskapen om och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Den 2 juni hålls en spridningskonferens för att uppmärksamma en ny vägledning och informationskampanj på området. Sista anmälningsdag är den 18 maj.

Delta i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling senast den 30 juni

Är du student och har skrivit en uppsats där brottsoffer är i centrum? Då kan du fram till den 30 juni vara med i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling Brottsoffer i fokus. De tre bästa uppsatserna i tävlingen får pris och blir publicerade i en antologi. 
Bild på betonglejon på Drottninggatan efter terrorattentatet. Bild: Alexandar Vujadinovic

Drygt elva miljoner kronor i statlig ersättning efter terrorattentatet på Drottninggatan

Den 7 april 2022 har det gått fem år sedan terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm. Sedan tingsrättens dom har Brottsoffermyndigheten betalat ut totalt 11,3 miljoner kronor i brottsskadeersättning till över hundra personer.

Sök medel från Brottsofferfonden senast den 1 april 1

Den 1 april 2022 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång.
Barn tittar fram bland kuddar

Fler barn förväntas få ersättning

Den 1 juli 2021 trädde det nya barnfridsbrottet i kraft. Den nya lagen innebär att det nu finns tydliga krav på att polis och åklagare ska utreda om barn har bevittnat brott mellan närstående. Lagändringen gör det också lättare för utsatta barn att få brottsskadeersättning.
Två personer räknar pengar med hjälp av miniräknare.

Allt fler miljoner krävs in från gärningspersoner

Ett av Brottsoffermyndighetens viktigaste uppdrag är att kräva tillbaka utbetald brottsskadeersättning från gärningspersoner. De senaste åren har intäkterna stadigt ökat, och under 2021 fick myndigheten in nära 40 miljoner kronor. Det motsvarar nästan 40 procent av den brottsskadeersättning som betalades ut under året.

Ingen ersättning till man som rånades när han försökte köpa sex

En man som utsatts för rån när han försökte köpa sex får ingen brottsskadeersättning av Brottsoffermyndigheten. Ersättningen jämkas till noll eftersom mannen utsatt sig för en ökad risk att skadas i och med sitt agerande. Beslutet har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.

Brottsofferfonden ska stärkas

Brottsoffermyndigheten finansierar brottsofferinriktade projekt och forskning med hjälp av medel från Brottsofferfonden. Nu föreslår regeringen att fonden ska stärkas genom högre avgifter.
Ett litet barn håller en polis i händerna.

Beslut om ersättningsnivåer till barn som utsatts för barnfridsbrott

Brottsoffermyndigheten har tagit beslut i myndighetens första ärenden rörande det nya barnfridsbrottet, som trädde i kraft den 1 juli 2021. I två fall får barnen dubbelt så mycket i kränkningsersättning jämfört med vad de tidigare blivit tilldömda i domstol.
Bild på person som håller en smartphone.

Övergrepp på nätet behöver tas på allvar

Sexuella övergrepp mot barn på nätet leder ofta till mildare straff och lägre skadestånd än om offer och förövare träffas fysiskt. Övergrepp på nätet har helt enkelt ansetts vara mindre kränkande, menar Malin Joleby, Göteborgs universitet. Hon ifrågasätter nu den bilden i sin avhandling, som finansierats av Brottsofferfonden.

Person med kriminell koppling nekas anhörigersättning

En man vars fru blivit mördad får ingen anhörigersättning av Brottsoffermyndigheten. Ersättningen jämkas till noll eftersom mordet orsakats av att mannen varit inblandad i kriminell verksamhet. Beslutet, som är det första i sitt slag, har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.
Porträttbild på Magnus Öhrn, Brottsoffermyndigheten.

Ny brottsskadechef på Brottsoffermyndigheten

Magnus Öhrn är sedan den 10 januari i år ny chef för brottsskadeenheten vid Brottsoffermyndigheten. Han har tidigare arbetat i nästan tjugo år som åklagare, med särskilt fokus på brott i nära relationer, sexualbrott och barnpornografibrott.