Person med kriminell koppling nekas anhörigersättning

En man vars fru blivit mördad får ingen anhörigersättning av Brottsoffermyndigheten. Ersättningen jämkas till noll eftersom mordet orsakats av att mannen varit inblandad i kriminell verksamhet. Beslutet, som är det första i sitt slag, har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.

– Det här beslutet befäster Brottsoffermyndighetens praxis. Du kan alltså inte räkna med statlig brottsskadeersättning om den brottslighet som du, eller en nära anhörig, utsätts för är en följd av din kriminalitet, säger Magnus Öhrn, chef för Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet.

Det aktuella ärendet rör en händelse som utspelar sig sensommaren 2019 i Stockholmstrakten. En man och en kvinna är hemma när flera skott avlossas mot deras lägenhet. Mannen klarar sig, men kvinnan träffas och dör av skadorna. Under den följande utredningen framkommer att dådet var riktat mot mannen. Bakgrunden är en konflikt inom en kriminell gruppering som mannen har kopplingar till. Hovrätten dömer senare två män för delaktighet i mordet och till att solidariskt bland annat betala 60 000 kronor i skadestånd till mannen för sveda och värk, så kallad anhörigersättning.

Sänkt eller utebliven ersättning

Eftersom de dömda männen saknar möjlighet att betala skadestånd ansöker mannen om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten. Vid en sådan prövning tillämpas brottsskadelagen, som i vissa delar skiljer sig från den lag som domstolarna använder sig av. En bestämmelse i 12 § brottsskadelagen innebär bland annat att ersättningen kan sänkas eller helt falla bort om den skadelidande, det vill säga mannen i det här fallet, har uppträtt på så sätt att risken för att skadas har ökat. Det anses alltså rimligt, ur ett kriminalpolitiskt perspektiv, att brottsoffer som själva deltar i olaglig verksamhet kan få lägre brottsskadeersättning eller bli helt utan.

Ovanligt fall och unikt beslut

I sitt beslut anser Brottsoffermyndigheten att mannen, genom sin inblandning i kriminell verksamhet, har utsatt sig för en ökad risk att skadas. I beslutet inkluderas även skada i form av att förlora en nära anhörig. Mannens brottsskadeersättning jämkas därför till noll, och han får ingen ersättning som anhörig till brottsoffret.

– Ärendet är det första i sitt slag där myndigheten har jämkat ersättningen med hänvisning till att det med den skadelidande avses såväl den som direkt blir utsatt för brott som efterlevande till någon som dödats, säger Bo Eriksson, jurist på brottsskadeenheten.

Brottsoffermyndigheten har även jämkat mannens ersättning för kränkning med anledning av två mordförsök som han utsatts för, varav det ena vid det aktuella tillfället. Orsaken till de uteblivna statliga ersättningarna är även vid dessa två fall att det varit fråga om uppgörelser i kriminella kretsar.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Bo Eriksson, jurist på brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 14
E-post: bo.eriksson@brottsoffermyndigheten.se

Magnus Öhrn, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 88
E-post: magnus.ohrn@brottsoffermyndigheten.se