Brottsoffermyndighetens årsredovisning

Brottsoffermyndigheten sammanställer varje år en årsredovisning. Publikationen innehåller både en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

 

Porträttbild på Anders Alenskär

Generaldirektören har ordet

Verksamhetsåret 2023 har varit ett händelserikt och produktivt år för Brottsoffermyndigheten. Fler brottsoffer fick brottsskadeersättning och genom bland annat informationssatsningar och kartläggning av det samlade brottsofferstödet har myndigheten bidragit till ökad kunskap om brottsutsattas rättigheter och behov.

Året har till viss del präglats av en brand som drabbade myndighetens lokaler under sommaren. Den orsakade omfattande rök- och vattenskador och medförde att delar av verksamheten fick flytta till tillfälliga lokaler. Trots den påverkan branden fick på verksamheten kan myndigheten se tillbaka på ett år med mycket goda resultat.

Mer ersättning till brottsoffer

Brottsoffermyndigheten fick under 2023 in fler ansökningar om brottsskadeersättning än något tidigare år. Ökningen är bland annat ett resultat av det arbete som bedrivits med att sprida information om brottsoffers rättigheter och möjligheten att ansöka om brottsskadeersättning. I slutet av året lanserade myndigheten en stor informationskampanj om brottsskadeersättning och förhoppningen är att på så sätt nå ut till ännu fler brottsoffer.

Även den utbetalda ersättningen nådde en rekordnivå. Den starkast bidragande orsaken var de höjda ersättningsnivåerna för kränkning som började gälla i juli 2022. Nämnden för brottsskadeersättning fastställde de högre nivåerna i ett flertal avgöranden under året och har genom dessa bidragit till praxisbildningen på området.

Regeringen tillsatte under året en statlig utredning med det uttalade syftet att underlätta för brottsoffer att få ut sin ersättning efter att en dom meddelats. Brottsoffermyndigheten är representerad i utredningen och min förhoppning är att den kommer att leda till genomgripande förändringar i ersättningssystemet som på ett tydligt sätt förenklar för brottsoffer att få ut sin ersättning.

Ökade regressintäkter på grund av nya utmätningsregler

Under 2022 genomfördes lagändringar som innebär att skadestånd på grund av brott har högre prioritet vid löneutmätning. De nya reglerna har fått stort genomslag på regressintäkterna som ökat under året. De innebär också att fler brottsoffer får en större del av sitt skadestånd betalt via Kronofogden då de numera har företräde framför andra fordringsägare. Att gärningspersoner får ta ansvar för sina gärningar och stå för skadorna de orsakat är angeläget ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och en viktig del i upprättelsen för brottsoffret.

Viktiga insatser för brottsofferarbetet

Den kriminalpolitiska debatten har fått stort utrymme under året och en positiv följd är att även brottsofferperspektivet hamnat i fokus. Det har inneburit att frågor om brottsoffers rättigheter och behov av stöd har lyfts från politiskt håll och i media, något som även bidragit till att Brottsoffermyndighetens verksamhet uppmärksammats i högre utsträckning.

Den budgetförstärkning som Brottsoffermyndigheten fick under 2023 har gjort att myndigheten kunnat vidta en rad åtgärder för att utveckla sitt kunskapscentrum. Informationsinsatser har genomförts och myndigheten har arbetat intensivt med att kartlägga vilket stöd som ges till brottsoffer idag, något som är angeläget för att kunna mäta och utvärdera det stöd som ges och vilket behov som finns av ytterligare insatser. Nästa steg blir att presentera en modell för hur insatserna löpande ska kunna följas upp och föreslå en aktör med ansvar för samordningen av stödet.

Genom de höjda och utökade avgifterna till Brottsofferfonden har fler projekt och mer forskning kunnat finansieras av fonden. Det medför i sin tur att ännu fler brottsutsatta kan få det stöd och den hjälp de behöver, och att kunskapen om brottsoffer och deras behov kan öka.

Mer kan göras

Brottsoffermyndigheten har tagit viktiga steg i arbetet med att förbättra stödet till brottsoffer och sprida kunskap om brottsutsattas rättigheter. Min ambition är att fortsätta detta viktiga arbete och flytta fram positionerna ytterligare när det gäller myndighetens ställning som informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor. Jag ser fram emot att fortsätta leda Brottsoffermyndigheten i denna riktning och därigenom bidra till ökad kunskap om brottsoffers behov och ett likvärdigt och högkvalitativt stöd för alla brottsutsatta.

Anders Alenskär
Brottsoffermyndighetens generaldirektör

Årsredovisningen 2023 i korthet:

  • Under året avgjorde Brottsoffermyndigheten nästan 12 000 ärenden om brottsskadeersättning. Summan av utbetald ersättning översteg 151 miljoner kronor, vilket var cirka 30 procent högre än året före.
  • Den ersättning som i genomsnitt lämnades per bifallsärende var högre än de fyra föregående åren och den uppgick till drygt 30 000 kronor.
  • Den genomsnittliga handläggningstiden, 69 dagar, innebar en ökning med sju dagar i förhållande till 2022.
  • Regressintäkterna ökade med 18 procent, från 49,6 till 58,6 miljoner kronor.
  • Sex nummer av Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev distribuerades till cirka 4 400 prenumeranter.
  • Brottsoffermyndigheten arrangerade under året 13 större utbildningstillfällen, varav majoriteten genomfördes som webbsändningar med olika teman. En klar majoritet av deltagarna uppgav att deras kunskap om det aktuella ämnet ökat.
  • Över 5 000 personer nåddes av olika utåtriktade insatser och myndighetens webbplatser hade 825 000 besökare. 
  • Över 450 externa artiklar publicerades om Brottsoffermyndigheten med en sammanlagd potentiell räckvidd på drygt 310 miljoner läsare.
  • Många nås även av information om det stöd som olika verksamheter och organisationer erbjuder med hjälp av bidrag från Brottsofferfonden. Fördelningen från fonden uppgick till mer än 58 miljoner kronor. Antalet ansökningar som beviljades bidrag har aldrig varit högre, 498 stycken. Av dessa avsåg mer än en tredjedel informationsprojekt av olika slag.

Tidigare års Årsredovisningar: