Brottsoffermyndighetens årsredovisning

Brottsoffermyndigheten sammanställer varje år en årsredovisning. Publikationen innehåller både en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

Porträttbild på Anders Alenskär

Generaldirektören har ordet om året som gått

Vi kan med glädje se tillbaka på 2021. Brottsoffermyndigheten uppnådde i stort sett alla de mål som regeringen och vi själva satte upp för verksamheten. Myndigheten nådde ut till ett stort antal brottsoffer, yrkesverksamma och ideellt aktiva. Vidare bidrog myndigheten till upprättelse för brottsutsatta genom statlig brottsskadeersättning samt genom information för förbättrat bemötande, stöd och skydd.

Det blev ytterligare ett annorlunda år med anledning av coronapandemin. Det uppstod dock inte några större hinder i myndighetens verksamhet då den kunde anpassas till rådande förutsättningar genom hemarbete, digitala möten och webbsända arrangemang. Genom digitala sändningar nådde myndigheten i sin utbildningsverksamhet fler deltagare än någonsin tidigare och erfarenheterna av ett digitalt arbetssätt kommer att vara till stor nytta även kommande år.

Höjda ersättningar till brottsutsatta

Brottsoffermyndigheten ansvarar för den statliga brottsskadeersättningen. Den av myndigheten utbetalda ersättningen bidrar till upprättelse för brottsoffer som inte kunnat få kompensation på något annat sätt. Nämnden för brottsskadeersättning beslutade under året om höjda nivåer för kränkningsersättning vid grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning samt vid upprepade grova sexualbrott mot barn. De högre ersättningsnivåerna speglar därmed på ett tydligare sätt allvaret i brotten och brottsoffrens utsatthet.

Året innebar förändringar i lagstiftningen om brottsskadeersättning i samband med att barnfridsbrottet infördes. Det är numera straffbart att utsätta ett barn för att bevittna brott i en nära relation, något som Brottsoffermyndigheten länge har förordat och nu välkomnar.

Den utredning som har haft i uppdrag att se över brottsoffers rätt till ersättning lämnade sitt betänkande under året. Bland flera positiva förslag återfanns generella höjningar av ersättningsnivåerna för kränkning med anledning av brott. Liksom Nämnden för brottsskadeersättning gav utredningen uttryck för en skärpt syn på vissa typer av brott och den allvarliga integritetskränkning som gärningarna innebär för den som blir utsatt.

I Brottsoffermyndighetens uppdrag ingår även att kräva tillbaka den utbetalda brottsskadeersättningen från gärningspersonerna. De får på så sätt ta ansvar för de skador som de orsakat.

Många nåddes av myndighetens insatser

Brottsoffermyndigheten riktade under året flera utbildnings- och informationsinsatser till professionellt och ideellt verksamma. Majoriteten av arrangemangen genomfördes digitalt och kunde på så vis nå ut till ett stort antal deltagare över hela landet.

Den kampanj mot näthat som myndigheten genomförde i slutet av året bidrog till en ökad efterfrågan på Brottsoffermyndighetens webbaserade information. En ny version av myndighetens officiella webbplats brottsoffermyndigheten.se lanserades och på den en helt ny guide som ger brottsoffer individuell information om ersättning.

Identifierade utvecklingsområden

Det är helt avgörande att Brottsoffermyndigheten och andra samhällsaktörer bidrar till ökad rättstrygghet för personer som utsätts för brott och ger dem möjlighet till upprättelse. Brottsoffermyndighetens utvärderingar visar att det finns ett fortsatt behov av information och utbildning i olika brottsofferfrågor bland yrkesverksamma och ideellt aktiva.

Myndigheten identifierade under året några särskilda utvecklingsområden där det är angeläget med ytterligare insatser från myndigheter, civilsamhället och regeringen. Det gäller bland annat offer för hot och hat på nätet, offer för terrorism samt behovet av att kartlägga samhällets samlade stöd till brottsoffer.

Ett gott arbete som behöver fortsätta

Brottsoffermyndigheten har en mycket viktig samhällsfunktion genom att besluta om brottsskadeersättning samt ge stöd till enskilda, professionella och ideella aktörer. Myndighetens servicetelefon, webbplatser och arrangemang är efterfrågade och uppskattade.

Myndigheten behöver fortsätta det goda arbetet och nå ut till ännu fler personer som har rätt till brottsskadeersättning. Det pågår redan nu ett gott arbete för att tillgodose brottsoffrens rättigheter inom rättsväsendet, socialtjänsten, hälso- och sjukvården och hos ideella organisationer. Jag kan dock konstatera att stödet till brottsoffer ser olika ut i landet och att många av de insatser som görs inte utvärderas eller följs upp i tillräcklig omfattning. Det är min uppfattning att uppföljningen och utvärderingen på brottsofferområdet behöver utvecklas så att arbetet blir mer kunskapsbaserat. Det är en fråga om att skapa såväl rättstrygghet som rättvisa. Brottsoffermyndigheten har här en viktig roll att spela.

Jag kommer framöver att arbeta för att brottsofferfrågorna ska få ett större utrymme i samhällsdebatten och ser fram emot att leda myndigheten under kommande år.

Anders Alenskär
Brottsoffermyndighetens generaldirektör