Snabbare ersättning till brottsoffer genom lagändring

Den 10 september träder lagändringen om ändrad företrädesordning vid löneutmätning i kraft. Den innebär att skadestånd på grund av brott prioriteras högre vid löneutmätning, något som i många fall betyder att brottsoffer snabbare kommer att kunna få betalt av gärningspersoner.

– Det är positivt på flera sätt att skadeståndsskulder nu ska prioriteras högre vid löneutmätning. Till att börja med kommer fler brottsoffer att få ersättning från gärningspersoner, och det kan betyda mycket för offrens upprättelse. Skadeståndet kommer troligtvis också att betalas ut tidigare än förut. Dessutom får ett större antal gärningspersoner faktiskt ta ansvar för de skador de orsakat, något som kan gynna deras rehabilitering, säger Sten-Håkan Sidebo, chef för regressenheten vid Brottsoffermyndigheten.

En person som har en eller flera skulder till någon annan kallas gäldenär. Många gäldenärer är gärningspersoner som har skulder eftersom de dömts att betala skadestånd på grund av brott. Om en gäldenär är anställd, kan arbetsgivaren hålla inne en del av lönen och istället betala ut pengarna till Kronofogden. Det kallas löneutmätning.

Kronofogden betalar i sin tur ut dessa pengar – eller pengar från utmätning av annan egendom – till de som gäldenärerna har en skuld till, som ofta kallas fordringsägare eller borgenärer. När Brottsoffermyndigheten betalar ut brottsskadeersättning till ett brottsoffer, tar myndigheten över hela eller delar av brottsoffrets rätt till skadestånd. Då får gäldenären istället en skuld till myndigheten.

Skadeståndsskulder får företräde

Skulder betalas enligt en särskild ordning. Prioriterade skulder kan till exempel vara krav på underhållsbidrag eller från konkursbon. Övriga skulder är oprioriterade med inbördes lika rätt. Hittills har skadeståndsskulder och skulder till Brottsoffermyndigheten varit oprioriterade, och konkurrerat med till exempel skulder till inkassobolag. I och med den aktuella lagändringen får skadestånd på grund av brott företräde framför oprioriterade skulder. Enligt Sten-Håkan Sidebo innebär det att intäkterna till Brottsoffermyndigheten – som har över 40 000 aktiva kravärenden mot gäldenärer – kommer att öka betydligt.

– Jag tror och hoppas att lagändringen kommer att göra stor skillnad både för brottsoffer och för gärningspersoner. Att fler av Brottsoffermyndighetens ärenden kommer att kunna avslutas snabbare är bra för båda grupperna, säger han.

Den nya lagstiftningen börjar gälla den 10 september, och är en del av de lagändringar som riksdagen beslutade om den 31 maj.

Sedan den 1 juli gäller också utvidgade möjligheter att utmäta frihetsberövandeersättning till förmån för brottsoffer. Lagändringen innebär att det nu i vissa fall går att utmäta skadestånd som en person får enligt 2–4 §§ frihetsberövandelagen. Det betyder bland annat att brottsoffer har möjlighet att utmäta skadestånd från en person som fått ersättning för att ha suttit häktad utan att åtal väckts, men bara mot skulder som avser skadestånd på grund av brott.

Fördjupad information:

För mer information, kontakta:

Sten-Håkan Sidebo, chef för regressenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090- 70 82 15​
E-post: sten-hakan.sidebo@brottsoffermyndigheten.se