Ny webbutbildning om barn som bevittnat våld

Många barn i Sverige lever i familjer där det förekommer våld. Barn har också många gånger umgänge med en förälder som är misstänkt för att ha utövat våld mot den andra föräldern. Brottsoffermyndigheten lanserar nu en webbutbildning som ska ge yrkesverksamma som möter barnen mer kunskap om våldets konsekvenser och vilka behov barnen har.

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att öka kunskapen om behoven hos barn som bevittnat våld och som vistas eller har vistats på skyddade boenden. Myndigheten har därför tagit fram en webbutbildning för personer som i sin yrkesroll möter de här barnen.

– Barn som upplevt våld i en nära relation är en särskilt utsatt grupp, och de behöver få rätt stöd vid rätt tidpunkt. Många barn som bevittnat våld lever också på skyddande boenden. Det finns behov av att öka kunskapen om de här barnen hos yrkesverksamma. Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att gå utbildningen, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Webbutbildningens målgrupper

Utbildningen Barn som bevittnat våld är öppen för alla, men riktar sig framför allt till de som arbetar inom socialtjänstens familjerätter, är domare eller arbetar som juridiskt ombud i vårdnadsmål. Även andra yrkesverksamma inom socialtjänsten kan ha nytta av utbildningen. Utbildningen är utformad för att användas i grupp, men det går också att ta del av materialet enskilt.

– Utbildningen ger möjlighet att reflektera kring och diskutera konkreta situationer som de flesta av utbildningens målgrupper känner igen. Det kan handla om att bättre förstå hur barnen upplever umgänge med en våldsam förälder, vilket stöd de behöver och hur barnens bästa kan tas tillvara i umgängesmål i domstol eller vid möten mellan juridiska ombud och deras klienter, säger Fredrik Selin, projektledare vid Brottsoffermyndigheten.

Särskilda fördjupningsspår

Utbildningen består av en gemensam introduktion och tre fördjupningsspår för respektive yrkesgrupp, och innehåller bland annat casefilmer, filmade intervjuer med yrkesverksamma och forskare, och efterföljande diskussionsfrågor.

Besök webbplatsen på:

Pressbilder

Informationsblad om utbildningen

Brottsoffermyndigheten har tagit fram ett informationsblad om utbildningen, som går att ladda ner som pdf eller beställa kostnadsfritt i tryckt format. 

För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Selin
projektledare vid Brottsoffermyndigheten
090–70 82 58
fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se

Ulf Hjerppe
enhetschef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum, Brottsoffermyndigheten
090-70 82 54
ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Om barn som bevittnar våld

Forskning visar att mer än 200 000 barn i Sverige lever i hem där det förekommer olika typer av våld. Barn som bevittnar brott löper större risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa. Barn som bevittnar våld mellan närstående är ofta själva utsatta för övergrepp.

Sedan den 1 juli 2021 är det straffbart att utsätta ett barn för att bevittna brott i en nära relation. Brottet heter barnfridsbrott och innebär att barnen numera är målsägande i brottmålsprocessen.

Om regeringsuppdraget

Brottsoffermyndigheten fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att stärka kompetensen om behov hos barn som har bevittnat våld och som vistas eller har vistats i skyddat boende. Regeringen hänvisade till att det i betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, SOU 2017:112, anges att det inte är ovanligt att ett barn som vistas i skyddat boende har umgängesrätt med en förälder som är misstänkt för att ha utövat våld mot den andra föräldern. Ett sådant umgänge kan innebära risker ur ett säkerhetsperspektiv och få känslomässiga konsekvenser för barnet.  

Brottsoffermyndigheten fick därför i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd för berörda aktörer som till exempel socialtjänstens familjerätter, ombud och domstolar avseende behoven hos barn som har bevittnat våld och som vistas i skyddat boende.

Läs mer om regeringsuppdraget