Projekt och uppdrag

Brottsoffermyndigheten genomför flera olika projekt och uppdrag. En del av projekten är egna initiativ medan andra sker på uppdrag av regeringen. Här kan du läsa om de projekt som pågår just nu.

Projekten presenteras i bokstavsordning. Kontakta gärna oss om du vill veta mer om något projekt.

EStAR-projektet

Brottsoffermyndigheten deltar under år 2020 och 2021 i det EU-finansierade projektet EStAR – Enhancing Stakeholder Awareness and Resources for Hate Crime Victim Support. Syftet med projektet är att bidra till bättre stöd och bemötande av hatbrottsoffer i Europa.

Ett kunskapslyft för barnets rättigheter

Brottsoffermyndigheten ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Myndigheten ska analysera om det finns behov av att utveckla hur myndigheten tillämpar barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde.

Fortsatta informationsinsatser om sexualbrottslagstiftningen

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att genomföra fortsatta informationssatsningar om sexualbrottslagstiftningen. I uppdraget ingår att sprida det informations- och utbildningsmaterial som Brottsoffermyndigheten har tagit fram inom ramen för sexualbrottsuppdraget.

Informationsinsats mot näthat

Brottsoffermyndigheten ska genomföra en informationsinsats mot näthat. Insatsen ska förebygga och motverka förekomsten av näthat i det demokratiska samtalet. Den ska också bidra till att stödja personer som riskerar att utsättas för näthat.

Fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering

Brottsoffermyndigheten ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Kunskapsstödjande åtgärder för att stärka kompetensen om behov hos barn som har bevittnat våld och som vistas eller har vistats i skyddat boende

För att öka kompetensen om behoven hos barn som bevittnat våld och som vistas i skyddat boende får Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd till berörda aktörer, som socialtjänstens familjerätter, ombud och domstolar.

Myndighetsgemensamt uppdrag om informationssatsning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet

Brottsoffermyndigheten har av regeringen fått del i ett myndighetsgemensamt uppdrag rörande en informationssatsning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att följa upp funktionshinderspolitiken under 2021–2031, utifrån det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Resultatet av uppföljningen ska årligen lämnas till Regeringskansliet i myndighetens årsredovisning.

Vittnesstöd

Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket har regeringens uppdrag att verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid landets tingsrätter och hovrätter. Det övergripande ansvaret ligger hos Brottsoffermyndigheten som ska verka för att rekrytering och utbildning genomförs och för att kvalitetssäkra vittnesstödsverksamheten.