Projekt och uppdrag

Brottsoffermyndigheten genomför flera olika projekt och uppdrag. En del av projekten är egna initiativ medan andra sker på uppdrag av regeringen. Här kan du läsa om de projekt som pågår just nu.

Projekten presenteras i bokstavsordning. Kontakta gärna oss om du vill veta mer om något projekt.

Kartläggning av samhällets samlade stöd till brottsoffer

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga vilket stöd som ges till brottsoffer i Sverige idag samt föreslå en modell för regelbunden uppföljning av vilket stöd och bemötande brottsoffer får från myndigheter och andra aktörer.

Informationsinsatser till personer i särskilt utsatt situation

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att genomföra riktade informationsinsatser till personer i särskilt utsatt situation, såsom barn och unga samt personer utsatta för hedersrelaterat förtryck. Syftet är att ge dessa personer full kännedom om sina rättigheter och möjligheter till hjälp och stöd.

Information till utsatta för hatbrott med islamofobiska motiv

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram information till personer som riskerar att utsättas eller har utsatts för hatbrott med islamofobiska motiv. Materialet ska informera om bland annat utsattas rättigheter, hur en polisanmälan går till och vad som händer efter en anmälan samt om ersättning som brottsutsatta personer kan ha rätt till.

Förutsättningar för en nationell brottsofferportal

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för ett kostnadseffektivt inrättande av en nationell så kallad brottsofferportal. Syftet med portalen är att göra det lättare för fysiska och juridiska personer som drabbats av brott som begåtts genom missbruk av personuppgifter att få hjälp och stöd.

Nytt uppdrag inom kunskapslyftet för barns rättigheter

Brottsoffermyndigheten ingick under 2021 i kunskapslyftet för barnets rättigheter som regeringen initierat för att barnkonventionen ska få genomslag i praktiken. Under 2022 ska myndigheten fortsätta att analysera behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter enligt barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde.

Fortsatta informationsinsatser om sexualbrottslagstiftningen

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att genomföra fortsatta informationssatsningar om sexualbrottslagstiftningen. I uppdraget ingår att sprida det informations- och utbildningsmaterial som Brottsoffermyndigheten har tagit fram inom ramen för sexualbrottsuppdraget.

Fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering

Brottsoffermyndigheten ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Myndighetsgemensamt uppdrag om informationssatsning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet

Brottsoffermyndigheten har av regeringen fått del i ett myndighetsgemensamt uppdrag rörande en informationssatsning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att följa upp funktionshinderspolitiken under 2021–2031, utifrån det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Resultatet av uppföljningen ska årligen lämnas till Regeringskansliet i myndighetens årsredovisning.

Vittnesstöd

Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket har regeringens uppdrag att verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid landets tingsrätter och hovrätter. Det övergripande ansvaret ligger hos Brottsoffermyndigheten som ska verka för att rekrytering och utbildning genomförs och för att kvalitetssäkra vittnesstödsverksamheten.