Projekt och uppdrag

Brottsoffermyndigheten genomför flera olika projekt och uppdrag. En del av projekten är egna initiativ medan andra sker på uppdrag av regeringen. Här kan du läsa om de projekt som pågår just nu.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om något projekt.

Information och utbildning om vikten av att vittna

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att ta fram och sprida ett informations- och utbildningsmaterial om vikten av att vittna. Syftet med uppdraget är bland annat att få fler att vittna, förbättra den allmänna kunskapen hos vittnen, brottsoffer och andra om hur brottmålsprocessen fungerar samt vilka rättigheter och skyldigheter ett vittne har.

Information till de som riskerar att utsättas eller har utsatts för hatbrott

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att ta fram och sprida information till de som riskerar att utsättas eller har utsatts för hatbrott. En målsättning med uppdraget är att få fler att polisanmäla händelser som kan vara hatbrott.

Informationsinsatser om näthat

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att följa upp vad informationsinsatserna från tidigare uppdrag har inneburit för personer som har utsatts för brott på nätet. Myndigheten ska utveckla informationsinsatser och kunskap om internet som brottsplats, om näthatets omfattning och mekanismer. Uppdraget ska bidra till att förebygga våld i ungas nära relationer och minska utsattheten för sexuell exploatering i digitala miljöer.

Information och utbildning om barns rättigheter och våldsutsatthet

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att genomföra en informations- och utbildningsinsats till rättsväsendet avseende kunskapen om barnets rättigheter och barns våldsutsatthet, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Utveckla Brottsofferguiden

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att utveckla de avsnitt i Brottsofferguiden som innehåller information till de som utsatts för bedrägeri.

Webbaserad grundutbildning i brottsofferkunskap

Brottsoffermyndigheten har fått medfinansiering av EU:s fond för inre säkerhet för att ta fram en webbaserad grundutbildning i brottsofferkunskap. Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma och ideellt aktiva och ska öka kunskapsnivån om brottsoffers behov av stöd och hjälp vid en brottmålsprocess.

Översättning av Brottsofferguiden

Brottsoffermyndigheten har fått medfinansiering av EU:s fond för inre säkerhet för att översätta webbplatsen Brottsofferguiden till fler språk än svenska.

Kartläggning av samhällets samlade stöd till brottsoffer

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga vilket stöd som ges till brottsoffer i Sverige idag samt föreslå en modell för regelbunden uppföljning av vilket stöd och bemötande brottsoffer får från myndigheter och andra aktörer. Brottsoffermyndigheten ska även överväga och föreslå en samordnande aktör för stöd till brottsoffer.

Informationsinsatser till personer i särskilt utsatt situation

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att genomföra riktade informationsinsatser till personer i särskilt utsatt situation, såsom barn och unga samt personer utsatta för hedersrelaterat förtryck. Syftet är att ge dessa personer full kännedom om sina rättigheter och möjligheter till hjälp och stöd.

Nationell kontaktpunkt för offer för terrorism

Brottsoffermyndigheten fick i juni 2021 i uppdrag av regeringen att vara Sveriges nationella kontaktpunkt för offer för terrorism. Uppdraget förnyades i maj 2022 och i oktober 2023.

Uppdrag inom kunskapslyftet för barns rättigheter

Brottsoffermyndigheten ingick under 2021 i kunskapslyftet för barnets rättigheter som regeringen initierat för att barnkonventionen ska få genomslag i praktiken. Under 2022 ska myndigheten fortsätta att analysera behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter enligt barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde.

Fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering

Brottsoffermyndigheten fortsätter att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering med utgångspunkt i den inriktning för arbetet som redovisades till regeringen 2021. Detta för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att följa upp funktionshinderspolitiken under 2021–2031, utifrån det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Resultatet av uppföljningen ska årligen lämnas till Regeringskansliet i myndighetens årsredovisning.

Vittnesstöd

Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket har regeringens uppdrag att verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid landets tingsrätter och hovrätter. Myndigheterna ska även arbeta för att stärka vittnesstödsverksamheten.