Generaldirektör Anders Alenskär och justitieminister Gunnar Strömmer.

Fokus på brottsoffer när justitieministern besökte Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten får en historisk höjning av anslaget från och med 2023 för att sprida kunskap och information om brottsoffers rättigheter och möjligheter till stöd och hjälp. Det föreslår regeringen i höstens budgetproposition. Den 9 november besökte justitieminister Gunnar Strömmer Brottsoffermyndigheten och träffade myndighetens medarbetare och ledning.

– Brottsoffermyndigheten utför redan nu ett mycket samhällsviktigt arbete och har en väldigt viktig roll att spela i regeringens kommande satsningar. För mig som politiker är det oerhört värdefullt att ha en nära dialog med landets expertmyndighet inom brottsofferfrågor, sa Gunnar Strömmer på plats i Umeå.

Ett av ministerns tydligaste budskap under besöket var att regeringen vill skifta perspektiv från dagens fokus på gärningspersonernas integritet till att i stället lyfta brottsoffers rättigheter och behov av stöd. Gunnar Strömmer vill därför se större satsningar på att värna brottsoffers intressen och samhällets behov av skydd.

– Brottsoffermyndigheten arbetar aktivt med att förbättra stödet till brottsoffer och sprida kunskap om brottsutsattas rättigheter. Det är därför mycket välkommet med det perspektivskifte och den nysatsning på brottsofferområdet som justitieministern ger uttryck för, säger Brottsoffermyndighetens generaldirektör Anders Alenskär.

Kraftigt ökat anslag

I budgetpropositionen vill regeringen satsa på att brottsoffer i hela landet ska ha full kunskap om sina rättigheter och vilka möjligheter som finns att få hjälp och stöd. Två av förslagen är därför att Brottsoffermyndigheten ska genomföra ökade insatser på området och att myndighetens roll som informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor ska stärkas.

– Det kraftigt höjda anslaget är helt i enlighet med myndighetens framförda önskemål och det är glädjande att Brottsoffermyndigheten är den myndighet som får den procentuellt största budgetförstärkningen inom hela rättsväsendet. Genom denna satsning står Brottsoffermyndigheten stark för framtiden, säger Anders Alenskär.