Ett litet barn håller en polis i händerna.
Bild: Johnér Bildbyrå.

Beslut om ersättningsnivåer till barn som utsatts för barnfridsbrott

Brottsoffermyndigheten har tagit beslut i myndighetens första ärenden rörande det nya barnfridsbrottet, som trädde i kraft den 1 juli 2021. I två fall får barnen dubbelt så mycket i kränkningsersättning jämfört med vad de tidigare blivit tilldömda i domstol.

– De nya ersättningsnivåerna speglar brottens allvar och barns utsatthet på ett tydligt sätt, och vi hoppas att ersättningarna ska bidra till att öka upprättelsen hos utsatta barn, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Syftet med den nya lagen är att stärka det straff­rättsliga skyddet för barn som utsätts för att bevittna brott mellan närstående. Nämnden för brottsskadeersättning har nu prövat och fattat beslut i tre ärenden om barnfridsbrott av normalgraden vid ett tillfälle. I samtliga ärenden har ersättningen bestämts till 10 000 kronor för kränkning, och för två av tre barn innebär det en dubbelt så hög ersättning jämfört med vad de blev tilldömda i domstol.

Samma kränkningsersättning som till offren för grundbrottet

De aktuella ärendena handlar om tre barn som blivit utsatta för barnfridsbrott av sina pappor vid ett tillfälle. Två av barnen bevittnade när deras mammor misshandlades i familjens bostad, och ett barn bevittnade ett allvarligt ofredande av ett syskon. Alla tre ärenden är exempel på barnfridsbrott av normalgraden vid ett tillfälle. I sina beslut har Nämnden för brottsskadeersättning vägt in tidigare resonemang från den statliga utredningen bakom lagförslaget.

Brottsoffer­myndigheten tolkar förarbetsuttalandena som att straffvärdet för barnfridsbrott av normal­graden, som riktmärke, bör vara lika högt som för det grund­brott som barnet bevittnat. Nämnden bedömer därför också att kränkningsersättningen till de utsatta barnen bör vara i paritet med den kränkningsersättning som målsäganden till grundbrottet är berättigad till.

De nu aktuella ärendena ses som en utgångspunkt för den lägsta ersättningsnivån vid barnfridsbrott av normalgraden. Om ett barn utsätts för barnfridsbrott vid fler tillfällen eller för grovt barnfridsbrott kan högre ersättningsnivåer aktualiseras.

– När det kommit in fler ansökningar kommer Nämnden för brottsskadeersättning att ta ställning till ersättningsnivån vid olika grader av barnfridsbrott och även vid flera fall av barnfridsbrott mot en och samma målsägande, säger Magnus Öhrn, chef för brottsskadeenheten.

Särskilt utsatt grupp

Forskning visar att barn som bevittnar brott löper ökad risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt. Att uppleva våld i familjen kan också vara mer skadligt för barn än om de själva utsätts för våld, eftersom barnen blir känslomässigt övergivna och skyddslösa.

Brottsoffermyndigheten skriver i besluten att barn som utsätts för barnfridsbrott i bostaden ofta har begränsade möjligheter att undgå att bevittna brottet. Gärningspersonen är också någon som de ska kunna känna förtroende för.

– Barn som bevittnar brott i hemmet berövas den trygghet som de har rätt till. Våldet kan i värsta fall påverka barnen hela livet. Det är därför otroligt bra att lagstiftningen nu är på plats så att fler barn kan komma till tals och få upprättelse, delvis genom brottsskadeersättning, säger Magnus Öhrn.

Utökade skyldigheter för särskilda företrädare

I och med den nya lagen utvidgades också uppdraget för barnens särskilda företrädare. Idag omfattas även åtgärder vid verkställighet av skadestånd och ansökan om brottsskadeersättning.

– Det förbättrar helt klart barnens möjligheter att få ut sin ersättning. Nu finns inte längre någon risk för intressekonflikter eller att ansökan av annan anledning aldrig görs. Den särskilda företrädaren kan på egen hand göra barnets ansökan till Brottsoffermyndigheten, säger Anna Sundén Larsson, jurist vid Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet.

Läs mer om besluten

I Brottsoffermyndighetens digitala referatsamling finns sammanfattningar av besluten.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Alenskär, generaldirektör, Brottsoffermyndigheten                    
E-post: anders.alenskar@brottsoffermyndigheten.se

Magnus Öhrn, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 88
E-post: magnus.ohrn@brottsoffermyndigheten.se

Anna Sundén Larsson, jurist på brottsskadeenheten
Telefon: 090-70 82 30
E-post: anna.sunden.larsson@brottsoffermyndigheten.se

Om uppdrag för särskild företrädare
Utsatta barn får ett juridiskt biträde i form av en särskild företrädare. I det utvidgade uppdraget ingår att hjälpa barn att få ut ersättning via bland annat skadestånd och brottsskadeersättning. Ersättning för åtgärder kopplade till Kronofogden och Brottsoffermyndigheten måste begäras inom ett år från det att den rättsliga processen har avslutats. Efter kontakt ska en kostnadsräkning lämnas till den domstol som ska besluta om ersättning.

Läs mer i förordning om särskild företrädare för barn:
Förordning (1999:998) om särskild företrädare för barn Svensk författningssamling 1999:1999:998 t.o.m. SFS 2021:451 - Riksdagen