Rådet för Brottsofferfonden

Rådet för Brottsofferfonden beslutar om bidrag från Brottsofferfonden. Rådet består av Brottsoffermyndighetens generaldirektör och ledamöter som utses av regeringen.

Ledamöterna är forskare inom olika discipliner. Rådet sammanträder minst två gånger per år.

Rådets sammansättning

Anders Alenskär, ordförande

Brottsoffermyndighetens generaldirektör

Henrik Andershed

Professor, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet

Ingemar Engström

Affilierad professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Maria Eriksson

Professor, Institutionen för socialvetenskap, Marie Cederschiöld högskola

Felipe Estrada

Professor, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

Görel Granström

Docent, Juridiska institutionen, Umeå universitet

Kerstin Svensson

Professor, Socialhögskolan, Lunds universitet