Förnyad kampanj i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Varje år efter sommarlovet saknas det elever i skolbänkar runtom i Sverige. Det kan handla om barn och unga som lever sitt liv begränsade av starka hedersnormer och som förts utomlands under lovet för att till exempel giftas bort eller utsättas för könsstympning. För att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och för att informera om aktuell lagstiftning på området återupptar nu Brottsoffermyndigheten och andra myndigheter den nationella informationskampanj som inleddes i början av sommaren.

I juni i år startade Brottsoffermyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter en informationskampanj som syftar till att lyfta fram de lagändringar som har införts de senaste åren för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Nu, i samband med skolstart efter sommaren, fortsätter kampanjen i olika digitala kanaler och i fackpress.

– Genom att gå ut med informationskampanjen på nytt efter sommarlovet hoppas vi kunna nå ut bredare och få fler att vara uppmärksamma och känna till hur de kan agera vid tecken på utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan till exempel handla om att en elev inte återvänt till skolan efter sommarlovet eller att en elev visar tecken på att må sämre än hen gjorde före sommaren, säger Caroline Nilsson, projektledare vid Brottsoffermyndigheten.

Vill nå yrkesverksamma som möter barn och unga

Den omfattande kampanjen riktar sig till utsatta, deras anhöriga och vänner samt yrkesverksamma som möter barn och unga. I en kort informationsfilm, som tagits fram som en del i kampanjen, får du höra några yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

 

0:00:31
Talmanus

 

Bakom kampanjen står Brottsoffermyndigheten och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland samt Barnafrid vid Linköpings universitet, Polismyndigheten, Skolverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Fördjupad information

På webbplatsen hedersförtryck.se hittar du informationsmaterialet i kampanjen och mer information om hedersrelaterat våld och förtryck samt en myndighetsgemensam vägledning i ämnet riktad till yrkesverksamma.

På Brottsoffermyndighetens webbplats finns också information om hedersrelaterat våld och förtryck, det stöd som finns att få och mer information om brottsoffers rättigheter och möjlighet att få ersättning.

För mer information, kontakta gärna:

Caroline Nilsson
Projektledare vid Brottsoffermyndigheten
090-70 82 78
caroline.nilsson@brottsoffermyndigheten.se

Ulf Hjerppe
Enhetschef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum, Brottsoffermyndigheten
090-70 82 54
ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Om regeringsuppdraget

Brottsoffermyndigheten fick i regeringsbeslut den 17 december 2020 i uppdrag att under 2021 och 2022 genomföra insatser för att främja tillämpningen av de nya bestämmelser mot hedersrelaterat våld och förtryck som trädde i kraft den 1 juli 2020 samt informera om det rättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

I uppdraget ingick att genomföra en målgruppsanalys och därefter ta fram och sprida information till barn och unga samt deras anhöriga. Informationen skulle tas fram på lämpliga språk. Dessutom innefattade uppdraget att motsvarande information skulle tas fram och spridas till vuxna som i sitt yrke arbetar med barn och unga.

Läs mer om uppdraget