Bild på person som håller i skylt med texten "Visste du att du måste skyddas barn som riskerar att giftas bort?"

Informationskampanj om hedersrelaterat våld och förtryck

Det finns barn och unga i Sverige som lever i familjer där de begränsas av starka hedersnormer och inte får leva som de själva vill. För att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och nå ut med aktuell lagstiftning på området, deltar Brottsoffermyndigheten i en nystartad informationssatsning. Kampanjen riktar sig till utsatta, deras anhöriga och vänner och yrkesverksamma som möter barn och unga.

Informationssatsningen, som tagits fram inom ett myndighetsgemensamt regeringsuppdrag, syftar till att lyfta fram de lagändringar som har införts de senaste åren för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om barnäktenskapsbrott, utreseförbud och straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv som infördes i juli 2020, och det nya brottet hedersförtryck som trädde i kraft den 1 juni 2022.

– Det rättsliga skyddet på området har stärkts den senaste tiden och det är viktigt att de brottsutsatta känner till sina rättigheter och att det finns stöd och hjälp att få. Även vuxna i de ungas närhet behöver känna till gällande lagstiftning och vad de kan göra för att skydda utsatta barn och ungdomar, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Siktar på att nå många

Den omfattande kampanjen startar den andra veckan i juni och pågår i fyra veckor framåt, för att sedan återupptas i augusti.

– Genom att synas i en rad olika kanaler i lite varierande utformning hoppas vi nå ut brett med budskapet. Vi kommer bland annat att annonsera på stortavlor runt om i landet, i kollektivtrafik i de tre största städerna, och i sociala medier och radio, säger Caroline Nilsson, projektledare vid Brottsoffermyndigheten.

Bakom kampanjen står Brottsoffermyndigheten och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland samt Barnafrid vid Linköpings universitet, Polismyndigheten, Skolverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Ett ytterligare led i att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck är den myndighetsgemensamma vägledning som tagits fram under ledning av Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland. Vägledningen riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, polis och hälso- och sjukvård.

Fördjupad information

Mer information om hedersrelaterat våld och förtryck, kampanjen och den myndighetsgemensamma vägledningen hittar du på webbplatsen hedersförtryck.se, där du under Publikationer även hittar informationsmaterial om du vill hjälpa till med spridningen.

På Brottsoffermyndighetens webbplats finns också information om hedersrelaterat våld och förtryck, det stöd som finns att få och mer information om ersättningsfrågor.

För mer information, kontakta gärna:

Caroline Nilsson
Projektledare vid Brottsoffermyndigheten
090-70 82 78
caroline.nilsson@brottsoffermyndigheten.se

Ulf Hjerppe
Enhetschef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum, Brottsoffermyndigheten
090-70 82 54
ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Om regeringsuppdraget

Brottsoffermyndigheten fick i regeringsbeslut den 17 december 2020 i uppdrag att under 2021 och 2022 genomföra insatser för att främja tillämpningen av de nya bestämmelser mot hedersrelaterat våld och förtryck som trädde i kraft den 1 juli 2020 samt informera om det rättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

I uppdraget ingick att genomföra en målgruppsanalys och därefter ta fram och sprida information till barn och unga samt deras anhöriga. Informationen skulle tas fram på lämpliga språk. Dessutom innefattade uppdraget att motsvarande information skulle tas fram och spridas till vuxna som i sitt yrke arbetar med barn och unga.

Läs mer om uppdraget