Remissvar

Brottsoffermyndigheten svarar på många remisser från regeringen och andra myndigheter. Här hittar du ett urval av myndighetens remissvar från och med år 2020. Om du saknar ett remissvar kan du kontakta Brottsoffermyndigheten.

2024 2023 2022

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2024/00351

En effektivare kontaktförbudslagstiftning (SOU 2024:13)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker i allt väsentligt de förslag som presenteras i utredningen. Myndigheten vill lämna följande synpunkter.

8.2.2 Den tekniska utrustningen för elektronisk övervakning behöver förbättras

För att kontaktförbudslagstiftningen ska ge avsedd effekt är det, såsom framgår av betänkandet, nödvändigt att utrustningen för elektronisk övervakning fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Brottsoffermyndigheten instämmer därför i att den nuvarande tekniska utrust...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet
Diarienummer: A2023/01688

Ut ur utsatthet (SOU 2023:97)

Brottsoffermyndigheten, som i stort ser positivt på utredningen, har som övergripande mål att främja brottsoffers rättigheter samt att uppmärksamma deras behov och intressen. Mot denna bakgrund vill vi framhålla följande angående ersättningsmöjligheterna.

Det är Brottsoffermyndighetens uppfattning att det är av stor vikt för den enskilde samt för förtroendet för rättsväsendet att rättsprocessen, inklusive indrivning av ersättning, fungerar väl för att en person ska kunna lämna...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Socialdepartementet
Diarienummer: S2023/03032

För barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66)

Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål att främja brottsoffers rättigheter, behov och intressen. Det är främst utifrån den utgångspunkten som myndigheten har tagit del av och granskat förslagen i betänkandet.

Myndigheten ser mycket positivt på utredningens ambition att utgå från barn och ungas egna erfarenheter av samhällsvård i arbetet med att ta fram förslag.

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas av utredningen och lämnar följande synpunkter:

Social...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/02690

Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning (SOU 2023:78)

Brottsoffermyndigheten tillstryker lämnade förslag, men vill lämna följande synpunkter:

Brottsoffermyndigheten understryka vikten av att staten värnar om samtliga medborgares personliga integritet. Berörda åtgärder avseende hemlig dataavläsning är i sin natur integritetskränkande, vilket betänkandet behandlar genomgående. Brottsoffermyndigheten delar utredningens mening i att inskränkningar av den personliga integriteten kan rättfärdigas om syftet är att skydda andra medborgar...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/02590

Ett starkare straffrättsligt skydd – mot sexuella kränkningar, bedrägerier i vissa fall och brott med hatmotiv avseende kön (SOU 2023:80)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som presenteras i utredningen vilket inkluderar de lagändringar som föreslås. Myndigheten vill lämna följande kommentarer.

3.11.5 Tillämpningen av oaktsamhetskravet gällande målsägandens ålder i 6 kap. 13 § brottsbalken – överväganden och bedömning

Brottsoffermyndigheten delar utredningens bedömning och överväganden vad gäller tillämpningen av oaktsamhetskravet och att domstolarnas bedömningar är mer enhetliga. Det är vidare positiv...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Rättsmedicinalverket
Diarienummer: X23-90374

Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättsintyg

Brottsoffermyndigheten anser att rättsintyg bör utfärdas av läkare med specialistkompetens i rättsmedicin. En sådan ordning är nödvändig för korrekta bedömningar av personskador i rättsprocessen och för såväl brottsoffrets som gärningspersonens rättssäkerhet. 

Utifrån gällande lagstiftning tillstyrker dock Brottsoffermyndigheten förslaget som presenterats.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/02781

Säkerhetszoner – ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott (Ds 2023:31)

Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål att främja brottsoffers rättigheter samt att uppmärksamma deras behov och intressen.

Brottsoffermyndigheten har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslagen i promemorian.