Remissvar

Brottsoffermyndigheten svarar på många remisser från regeringen och andra myndigheter. Här hittar du ett urval av myndighetens remissvar från och med år 2020. Om du saknar ett remissvar kan du kontakta Brottsoffermyndigheten.

2023 2022 2021

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 03032/2022

Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden (SOU 2022:50)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker behovet av, och föreslagna åtgärder om, hemliga tvångsmedel i syfte att hitta eftersökta personer (3.6–3.11). 

Myndigheten tillägger att det är av stor betydelse för brottsoffers känsla av upprättelse att dömda personer får avtjäna sina straff.

Myndigheten har ingen erinran i remisspromemorians övriga delar.