Remissvar

Brottsoffermyndigheten svarar på många remisser från regeringen och andra myndigheter. Här hittar du ett urval av myndighetens remissvar från och med år 2020. Om du saknar ett remissvar kan du kontakta Brottsoffermyndigheten.

2022 2021 2020

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 2816/2022

En stärkt brottsofferfond

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian.

Myndigheten välkomnar en intäktsökning till Brottsofferfonden som kan ge utrymme för utvecklingsarbete till nytta för brottsoffer inom civilsamhällets organisationer, men även vad gäller nödvändiga satsningar på projekt inom offentliga verksamheter. Därutöver är det viktigt att fonden kan bidra till en god kunskapsutveckling på brottsofferområdet genom fortsatta medel till forskning.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 1095/2022

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1)

Utredningen har lämnat förslag som Brottsoffermyndigheten ställer sig bakom. Utifrån de intressen som Brottsoffermyndigheten har att bevaka vill myndigheten lyfta fram följande synpunkter.

4.7.7 Åtgärder för att säkerställa att brott som barn under 15 år misstänks för utreds i större utsträckning

Brottsoffermyndigheten välkomnar förslaget att utvidga möjligheten att inleda en utredning enligt § 31 tredje stycket. Att större hänsyn nu kan tas till ett enskilt intresse är ett vik...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 732/2022

Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100)

Brottsoffermyndigheten har inget att erinra mot förslagen i betänkandet.

Departement/myndighet: Finansdepartementet
Diarienummer: 1506/2022

Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian.

Departement/myndighet: Finansdepartementet
Diarienummer: 12701/2021

Vägar till ett tryggare samhälle, volym 2 (SOU 2021:85)

Brottsoffermyndigheten ställer sig i huvudsak positiv till de förslag som presenteras i utredningen men presenterar nedan ett antal synpunkter. Myndigheten vill i sammanhanget redan nu föra fram att det är mycket positivt att utredningen presenterar förslag om en kunskapshöjning av brottsoffers behov och samhället insatser.

Brottsoffermyndigheten saknar däremot förslag på några av de områden som utredningen problematiserar. Yttrandet inleds med de överväganden och förslag som ...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 11372/2021

Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. (SOU 2021:88)

Myndigheten tillstyrker förslagen om åtgärder att motverka att systemet för arbetskraftsinvandring missbrukas (5.3.1 -5.3.6) och förslagen om skärpta straff för arbetsgivare och skadestånd till arbetstagare m.m. (6) med följande tillägg.

Myndigheten förordar utrednings alternativa förslag vad gällandes inkomstnivå och anställningsgrad (5.3.7). Vidare anser myndigheten att det bör utredas om det inte ska krävas heltidsanställning för arbetskraftsinvandring. Att utredningen inte...

Läs hela remissvaret