Remissvar

Brottsoffermyndigheten svarar på många remisser från regeringen och andra myndigheter. Här hittar du ett urval av myndighetens remissvar från och med år 2020. Om du saknar ett remissvar kan du kontakta Brottsoffermyndigheten.

2024 2023 2022

Departement/myndighet: Rättsmedicinalverket
Diarienummer: X23-90374

Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättsintyg

Brottsoffermyndigheten anser att rättsintyg bör utfärdas av läkare med specialistkompetens i rättsmedicin. En sådan ordning är nödvändig för korrekta bedömningar av personskador i rättsprocessen och för såväl brottsoffrets som gärningspersonens rättssäkerhet. 

Utifrån gällande lagstiftning tillstyrker dock Brottsoffermyndigheten förslaget som presenterats.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/02781

Säkerhetszoner – ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott (Ds 2023:31)

Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål att främja brottsoffers rättigheter samt att uppmärksamma deras behov och intressen.

Brottsoffermyndigheten har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslagen i promemorian.