Remissvar

Brottsoffermyndigheten svarar på många remisser från regeringen och andra myndigheter. Här hittar du ett urval av myndighetens remissvar från och med år 2020. Om du saknar ett remissvar kan du kontakta Brottsoffermyndigheten.

2023 2022 2021

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 00672/2023

Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga (SOU 2022:67)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i utredningen.

Brottsoffermyndigheten har följande synpunkter.

Brottsoffermyndigheten erbjuder allmän information om brott mot barn och brottmålsprocessen till brottsutsatta barn bland annat genom material samlat på webbplatsen jagvillveta.se. Materialet riktar sig till barn i olika åldrar och består av en åldersanpassad webbplats, barnboken Liten och kunskapshöjande material för lärare i form av en lärarhandledning. På w...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Domstolsverket
Diarienummer: 12938/2022

Nya bestämmelser för att avgöra brottmål i den tilltalades utevaro

Brottsoffermyndigheten anser att syftet med förslagen i promemorian är bra. Även Brottsoffermyndigheten finner det angeläget att finna vägar som syftar till att säkerställa att mål avgörs inom rimlig tid och att färre mål behöver ställas in.

Ur ett brottsofferperspektiv anser Brottsoffermyndigheten att frågan bör behandlas djupare och i ett större sammanhang. Det bör analyseras hur det påverkar brottsoffers möjlighet att föra skadeståndstalan innan man väljer att utvidga möjli...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 11623/2022

Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden (SOU 2022:50)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker behovet av, och föreslagna åtgärder om, hemliga tvångsmedel i syfte att hitta eftersökta personer (3.6–3.11). 

Myndigheten tillägger att det är av stor betydelse för brottsoffers känsla av upprättelse att dömda personer får avtjäna sina straff.

Myndigheten har ingen erinran i remisspromemorians övriga delar.