Brottsofferfonden ska stärkas

Brottsoffermyndigheten finansierar brottsofferinriktade projekt och forskning med hjälp av medel från Brottsofferfonden. Nu föreslår regeringen att fonden ska stärkas genom högre avgifter.

– Vi ser mycket positivt på förslaget, som innebär att Brottsofferfonden i framtiden kan finansiera fler och mer omfattande projekt som annars inte hade genomförts, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Bidrag från Brottsofferfonden lämnas för att stödja forskning, utbildning, information och utvecklingsverksamhet. Bidrag lämnas även i form av verksamhetsstöd till ideella organisationer. Fonden byggs idag upp av avgifter från gärningspersoner som döms för brott där fängelse ingår i straffskalan.

Som ett led i att ytterligare ta tillvara de brottsutsattas intressen föreslår regeringen att Brottsofferfonden ska stärkas genom höjda avgifter. Förslaget innebär bland annat att avgiften enligt lagen om brottsofferfond höjs från 800 kronor till 1 000 kronor och att avgiftsskyldigheten utvidgas till att omfatta alla brott som har svårare straff än penning­böter i straff­skalan. Lag­ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Regeringsförslaget är nu ute på remiss hos berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter.  

Läs mer