Bild: Norstedts Juridik

Brottsoffermyndigheten ger vägledning om nya kränkningsnivåer

De nya reglerna på skadeståndsområdet, som började gälla den 1 juli 2022, ska ge brottsoffer betydligt mer i kränkningsersättning. Hittills finns få avgöranden från domstolarna. Brottsoffermyndighetens uppfattning är att brottsutsatta i princip ska få dubbelt så höga ersättningar för kränkning efter halvårsskiftet. Myndigheten har nu tagit fram en vägledning för vilka beloppsnivåer som bör gälla för brott som inträffat efter den 1 juli 2022.

– Eftersom lagändringen är så pass ny har domstolarna ännu inte hunnit ta ställning i särskilt många fall. Under den här övergångsperioden vill vi på Brottsoffermyndigheten ge vår syn på hur vi tolkat den nya lagstiftningen. Det är viktigt att understryka att vägledningen bara ska fungera som ett slags riktmärke i väntan på domstolspraxis och riktiga avgöranden från Nämnden för brottsskadeersättning, säger Magnus Öhrn, chef för brottsskadeenheten. 

Dubbelt så höga ersättningar

Det är Nämnden för brottsskadeersättning som fattat beslut om det vägledande underlaget. I vägledningen har nämnden utgått från drygt femtio tidigare brottsskadeärenden i myndighetens referatsamling och satt nya beloppsnivåer utifrån den nya lagstiftningen. De ärenden som tas upp i vägledningen rör brott mot liv och hälsa, våld och hot i nära relation, frihets- och fridsbrott, sexualbrott mot vuxna, sexualbrott mot barn, rån och andra tillgreppsbrott samt allmänfarliga brott. Enligt Magnus Öhrn är nämndens bedömning att kränkningsersättningen bör fördubblas i de flesta fall.

– När det gäller vissa typer av brott, exempelvis våld och hot i nära relation, hamnar de nya ersättningsbeloppen i en del fall på ännu högre nivåer, säger han.

Rådgivande vägledning

I sin bedömning har Brottsoffermyndigheten tagit hänsyn till de ersättningsnivåer och särskilda omständigheter som omnämns i betänkandet Ersättning till brottsoffer. Där står att de nya ersättningsnivåerna ska bestämmas på ett sätt som innebär att den som kränkts ska få upprättelse för angreppet. Alla brottstyper tas inte upp i vägledningen, som alltså bara är rådgivande i avvaktan på verkliga avgöranden.

– Hur stor ersättningen kan bli avgörs alltid av omständigheterna i de enskilda fallen. Men det kan också vara värt att påminna om att det inte finns någon begränsning i varken skadestånds- eller brottsskadelagen för hur höga belopp som kan ges i kränkningsersättning, säger Magnus Öhrn.

Magnus Öhrn poängterar också att för brott som begåtts före den 1 juli 2022 kan den befintliga referatsamlingen fortfarande fungera som en utgångspunkt.

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Öhrn, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 88 
E-post: magnus.ohrn@brottsoffermyndigheten.se