Läs och beställ material

Brottsoffermyndigheten har informationsmaterial som kan vara användbart för dig som är vittnesstödssamordnare. Här kan du läsa mer om vad myndigheten erbjuder.

Broschyrer om vittnesstödsverksamheten

Brottsoffermyndigheten har tagit fram informationsmaterial om vittnesstödsverksamheten som du kan beställa gratis på myndighetens webbplats. Du kan också skriva ut eller ladda ner materialet. Det finns också andra broschyrer som kan vara intressanta för er verksamhet.

Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten

För att vittnesstödet ska vara likvärdigt i hela landet har Brottsoffermyndigheten tillsammans med Domstolsverket och Brottsofferjouren Sverige tagit fram nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten.

Riktlinjerna täcker de områden som aktörer inom vittnesstödsverksamheten berörs av i sina uppdrag. Det finns bland annat information om vittnesstödssamordnarens roll, utbildning, tystnadslöfte och säkerhet.

Skriftliga lokala riktlinjer

För att stärka samarbetet mellan domstolarna och de organisationer som bedriver vittnesstödsverksamheten är det lämpligt att verksamheterna tillsammans upprättar lokala riktlinjer för hur vittnesstödsverksamheten ska fungera. Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket har, i samarbete med Brottsofferjouren Sverige, tagit fram en förebild för hur överenskommelser om lokala riktlinjer för vittnesstödsverksamheten kan utformas. Som bilaga finns ett formulär som kan användas för att göra det enklare att upprätta lokala överenskommelser.

Brottsofferjouren Sverige kan hjälpa i arbetet med att upprätta skriftliga lokala riktlinjer.