Pressbilder Samhällets samlade stöd till brottsoffer

Pressbilder på Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten; Ulf Hjerppe, enhetschef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum; Sofia Norlund, utredare vid Brottsoffermyndigheten samt kartbilder från rapporten.

Pressbilder Brottsoffermyndigheten

Kartbilder från rapporten

Kommuner med samverkansavtal med barnahus

Bildtext: Resultaten i kartläggningen visar att inte alla kommuner har samverkansavtal med ett så kallat barnahus, som hjälper utsatta barn.
Källa: Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn.

Kartorna nedan visar om och i så fall hur kommunerna svarat på Brottsoffermyndighetens enkät. Svarsalternativ på merparten av frågorna var ja, nej eller vet ej där färgerna mörklila = ja, ljuslila = nej och vitt = Vet inte/Uppgift saknas. Svarsalternativet Vet inte/Uppgift saknas innefattar även kommuner som inte besvarat enkäten.

Kommuner med riktat stöd till alla brottsoffer

Bildtext: Resultaten i kartläggningen visar att bara drygt hälften av landets kommuner som svarat på enkäten erbjuder riktat stöd till alla brottsoffer oavsett brott.
Källa: Brottsoffermyndigheten enkät.

Kommuner med riktat stöd till särskilda målgrupper brottsoffer

Bildtext: Resultaten i kartläggningen visar att riktat stöd till särskilda målgrupper brottsoffer, som brottsutsatta barn och kvinnor utsatta för våld i nära relationer, saknas helt i ungefär var femte kommun av de som besvarat enkäten.
Källa: Brottsoffermyndigheten enkät.

Kommuner med anställd med specifikt ansvar för stöd till brottsoffer

Bildtext: Resultaten i kartläggningen visar att merparten av kommunerna som besvarat enkäten inte har en anställd med ett särskilt ansvar för brottsoffer, som samordnare eller lots. Endast ett fåtal kommuner har en sådan funktion som når alla brottsoffer. Redovisningen gör ingen skillnad på om den anställda har specifikt ansvar för samtliga brottsoffer eller till vissa målgrupper. 
Källa: Brottsoffermyndigheten enkät.