En kvinna föreläser i en aula.

Enheten för Brottsofferfonden och kunskapscentrum

Enheten för Brottsofferfonden och kunskapscentrum arbetar för att öka kunskapen i samhället om brottsoffer och på så sätt bidra till att de får ett bättre skydd, stöd och bemötande.

Brottsofferfonden fördelar medel

Brottsofferfonden fördelar medel till forskning och andra brottsofferinriktade projekt som bedrivs av ideella organisationer samt av offentliga och privata verksamheter. Fonden byggs huvudsakligen upp av avgifter från dömda gärningspersoner som dömts för ett brott där fängelse är en tänkbar påföljd.

Det går att söka medel från Brottsofferfonden två gånger per år, den 1 april och den 1 oktober. Rådet för Brottsofferfonden fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas medel.

Utbildningar som ökar kompetensen

Genom utbildningar, seminarier och temadagar sprider enheten forskningsresultat och praktiska erfarenheter av brottsofferarbete. Exempel är den årliga temadagen Internationella Brottsofferdagen och en återkommande viktimologisk forskarkonferens.

Arrangemangen anordnas ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer. I många fall presenteras forskningsprojekt som fått finansiering av Brottsofferfonden. Viktiga målgrupper är personer som möter brottsoffer i sitt dagliga arbete, till exempel personal inom rättsväsendet, socialtjänsten hälso- och sjukvården och aktiva inom ideella organisationer.

Erbjuder föreläsningar

Enheten för Brottsofferfonden och kunskapscentrum erbjuder också föreläsningar på olika teman, till exempel om ekonomisk ersättning till brottsoffer. Kontakta gärna myndigheten om du är intresserad av en föreläsning med brottsoffertema.

Ansvarar för flera webbplatser

Enheten ansvarar för flera webbplatser som ger lättöverskådlig information för brottsoffer och personer som möter brottsoffer. Det finns också broschyrer och foldrar på olika teman som går att beställa kostnadsfritt.

Driver projekt

Enheten för Brottsofferfonden och kunskapscentrum genomför också olika projekt. En del av projekten sker på uppdrag av regeringen medan andra sker på eget initiativ. 

Publicerar nyheter

Enheten ger ut ett nyhetsbrev sex gånger per år. Genom nyhetsbrevet kan du hålla dig uppdaterad om till exempel nya projekt, temadagar och forskning om brottsofferfrågor.

Ulf Hjerppe

Chef för Enheten för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum
Telefon: 090-70 82 54
E-post: ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se