Rekordhöga belopp till barn som utsatts för grova sexualbrott

Fem barn som utsatts för grova sexualbrott under flera års tid får mycket höga ersättningar av Brottsoffermyndigheten. Ett av barnen får 1,2 miljoner kronor i kränkningsersättning. Det är det högsta belopp som myndigheten någonsin betalat ut för kränkning.

– Det saknas ord för vad de här barnen har varit med om. Övergreppen är oerhört allvarliga och hänsynslösa och har skett vid ett stort antal tillfällen under många år. Brottsoffermyndigheten har därför beslutat om mycket höga ersättningar för dessa barn, säger Magnus Öhrn, brottsskadechef vid Brottsoffermyndigheten, och poängterar att det inte finns någon begränsning i skadestånds- och brottsskadelagen för hur höga belopp som kan ges i kränkningsersättning.

– Det är också viktigt att påpeka att det här är ersättningsnivåer som beslutats före de nya lagändringarna om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer som träder i kraft den 1 juli i år. Det kan därför bli aktuellt med än högre kränkningsersättningar efter halvårsskiftet.

Systematisk kränkning

Det är Nämnden för brottsskadeersättning som har fattat beslut om ersättningsnivåerna i två skilda domar, som båda handlar om barn som utsatts för grova sexualbrott av närstående under flera år. Samtliga fem barn har bland annat utsatts för grova våldtäkter, och vissa av övergreppen var också förenade med starkt förnedrande inslag. Två av barnen har även utsatts för grov fridskränkning genom bland annat ständigt återkommande misshandel. Alla fem barn får nu kränkningsersättningar på mellan 600 000 kronor och 1,2 miljoner kronor.

– Många barn som utsätts för allvarliga brott av närstående är skyddslösa och saknar möjlighet att undgå övergrepp. Förövaren är också ofta en person som de ska kunna känna sig trygga med och lita på. Ingen ersättning i världen kan kompensera för vad de här barnen blivit utsatta för, men att nämnden nu beslutat om så höga belopp kan förhoppningsvis bidra till att öka de utsatta barnens känsla av upprättelse, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Högsta beloppet någonsin

Ett av de brottsutsatta barnen har utsatts för grova övergrepp av sin pappa under större delen av sin uppväxt. Brottsoffermyndigheten bedömer att brottsligheten är så allvarlig och hänsynslös att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 1,2 miljoner kronor – det högsta belopp som myndigheten någonsin betalat ut.

– Barnet har under lång tid befunnit sig i en extremt utsatt och närmast tvångsliknande situation, helt utlämnad till pappan. I detta och liknande fall är det därför viktigt att göra en helhetsbedömning av den samlade kränkningen när ersättningsbeloppen sätts, säger Anna Sundén Larsson, beslutsfattare vid Brottsoffermyndigheten.

Litet barn får hög ersättning

Ett annat av de fem barnen var mycket litet när de grova våldtäkterna började, och saknade helt möjlighet att undgå övergreppen eller berätta om dem för andra personer i sin omgivning. Vid en sammanvägd bedömning har Brottsoffermyndigheten beslutat om en kränkningsersättning på 800 000 kronor.

– Även här handlar det om ett mycket stort antal allvarliga övergrepp under en lång tidsperiod. Barnet, som blev utsatt vid en mycket låg ålder, har varit helt skyddslöst och saknat förmåga att värja sig mot att bli utsatt. I beslutet vägdes också in att merparten av övergreppen skedde i hemmet, en plats där alla barn ska känna sig trygga, och att brotten filmades och spreds på internet, säger Ingela Ackemo, beslutsfattare vid Brottsoffermyndigheten.

Förutom ersättning för kränkning fick barnen också ersättning för sveda och värk för det psykiska lidande som brotten inneburit.

Läs mer om besluten

I Brottsoffermyndighetens digitala referatsamling går det att läsa mer om besluten.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Magnus Öhrn, chef för brottsskadeenheten
Telefon: 090-70 82 88
E-post: magnus.ohrn@brottsoffermyndigheten.se

Anna Sundén Larsson, jurist vid brottsskadeenheten
Telefon: 090-70 82 30
E-post: anna.sunden.larsson@brottsoffermyndigheten.se

Ingela Ackemo, jurist vid brottsskadeenheten
Telefon: 090-70 82 70
E-post: ingela.ackemo@brottsoffermyndigheten.se

Lagändringar öppnar upp för höjda skadestånd från och med 1 juli

Riksdagen antog den 31 maj regeringens förslag om att införa ändringar i utsökningsbalken, skadeståndslagen och brottsskadelagen. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli och öppnar upp för påtagligt höjda skadestånd för kränkning med anledning av brott.