En lagbok ligger på ett bord.

Brottsoffers rätt till skadestånd ska stärkas

Fler brottsoffer ska kunna få skadestånd och ersättningsnivåerna för kränkning ska höjas kraftigt. Det är två av grundtankarna bakom de lagändringar som riksdagen beslutade om den 31 maj och som börjar gälla från den 1 juli. Brottsoffermyndigheten ser mycket positivt på beslutet och dess betydelse för brottsutsatta.

– Det här är viktiga lagändringar som kommer att stärka brottsutsattas rättigheter och deras känsla av upprättelse. Vi kan nu se fram emot möjligheten att ge fler brottsutsatta rätt till högre ersättningar, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Huvudsyftet bakom beslutet är att minska skadeverkningarna av brott genom att stärka brottsoffers rätt till skadestånd och underlätta för brottsoffer att få ut sin ersättning. De lagändringar som riksdagen nu beslutat om öppnar upp för påtagligt höjda skadestånd för kränkning med anledning av brott. Regeringen har kallat reformen den största satsningen på brottsoffers rätt till ersättning på flera decennier.

Stärkt rätt för poliser och efterlevande anhöriga

Lagändringarna innebär också att fler poliser och andra yrkesgrupper med särskild beredskap ska kunna få kränkningsersättning. Brotten kan till exempel handla om hot mot polisers familjer eller om fysiska angrepp. Det införs också en ny form av ideell ersättning – så kallad särskild anhörigersättning – för personer som förlorat en nära anhörig genom ett allvarligt brott, exempelvis mord.

En annan konsekvens av lagändringarna är att det ska bli lättare att utmäta pengar hos personer som har skulder till brottsoffer. Det ska göras genom att utvidga möjligheterna att utmäta frihetsberövandeersättning till förmån för brottsoffer, och att fordringar som avser skadestånd på grund av brott prioriteras upp vid löneutmätning.

Lagändringen om ändrad företrädesordning vid löneutmätning träder i kraft den 10 september 2022 och övriga lagändringar den 1 juli 2022.