En person gör en ansökan via webben.

Nästan 13 miljoner till projekt om brottsofferfrågor

Nära tvåhundra projekt får dela på cirka 13 miljoner kronor när medel fördelas från Brottsofferfonden efter 2022 års första ansökningsomgång.

– De som utsatts för brott behöver få information om det stöd som finns tillgängligt. Det gäller oavsett vilket brott de utsatts för, var de bor i landet och vilket språk de talar. Flera organisationer får därför bidrag för att kunna rikta sin information till brottsoffer i många olika miljöer och sammanhang, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten. 

Bland de projekt som får finansiering finns flera exempel på informationsinsatser till brottsoffer. Ett flertal brottsofferjourer, kvinnojourer och andra ideella organisationer ska ta fram annonser och annat material för att informera på offentliga platser och i digitala kanaler. Några organisationer kommer även att översätta information om sin stödverksamhet till flera språk, till exempel ukrainska för att kunna erbjuda stöd till flyktingar från Ukraina.

Insatser för barn och unga som utsätts för brott

Ett flertal projekt riktar sig särskilt till barn och unga och handlar bland annat om att stärka stödet till utsatta för sexualbrott samt offer för hedersrelaterat våld och förtryck.

ECPAT Sverige får ett bidrag för att sprida information om tjänster där barn och unga kan få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller i verkligheten. Rädda Barnen ges finansiering för att genomföra informationsinsatser om stöd till våldsutsatta barn.

Även Bollnäs och Botkyrka kommuner beviljas medel för informationssatsningar som riktar sig till unga brottsoffer. De handlar bland annat om att ge information på olika språk om stöd som erbjuds.

Region Stockholm kommer att ta fram en utbildningsfilm om barn som har utsatts för brott. Filmen ska kunna användas av hälso- och sjukvårdspersonal som ska utföra rättsmedicinska undersökningar, utfärda rättsintyg och genomföra spårsäkring vid sexuella övergrepp.

Utvecklat stöd till våldsutsatta kvinnor

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige beviljas medel för att utveckla stödet till kvinnor som blivit utsatta för människohandel. Utväg Skaraborg, som är en myndighetssamverkan mot våld i nära relation, får finansiering för att utvärdera sin stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor.

Utsatthet för bedrägerier

Brottsofferfonden finansierar även utbildningsinsatser om bedrägeribrott, ett område som har uppmärksammats den senaste tiden där utsattheten bland annat finns bland äldre personer.

– Det är viktigt att de som är engagerade inom exempelvis pensionärsorganisationer får ökad kunskap på området och att de brottsutsatta informeras om vilket stöd de kan få, säger Anders Alenskär.

Medel till forskning om brottsoffer

Brottsofferfonden finansierar både nya och pågående forskningsprojekt. I vår får tre nya forskningsprojekt finansiering. De handlar om barnfridsbrottet och den rättsliga hanteringen av ärenden där barn bevittnat brott mellan närstående, om barnpornografibrottet och målsägandestatus för offer samt om sexualbrottsutsatta barns möjligheter att komma till tals i rättsväsendet och eventuella skillnader mellan kön.

För mer information, kontakta gärna:

Ulf Hjerppe, enhetschef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum
Telefon: 090-70 82 54
E-post: ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Maria Königsson, handläggare vid Brottsofferfonden och Kunskapscentrum
Telefon: 090-70 82 03
E-post: maria.konigsson@brottsoffermyndigheten.se