Tre personer har ett projektmöte.

Mer pengar till brottsofferinriktade insatser kommande år

Brottsofferfonden finansierar projekt, verksamheter och forskning som ger stöd till och ökar kunskapen om brottsoffer. Framöver kommer sannolikt fler och mer omfattande insatser och projekt att kunna finansieras. Den 1 februari 2023 höjs nämligen avgiftsbeloppen till fonden, samtidigt som fler gärningspersoner blir skyldiga att betala avgift.

– Brottsofferfonden finansierar i dag hundratals brottsofferinriktade projekt och verksamheter. Genom större intäkter till fonden kan ännu fler brottsoffer få det stöd och den hjälp de behöver, och kunskapen om brottsoffer och deras behov kan öka, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Varje år finansierar Brottsofferfonden forskning, utbildning, informationssatsningar och utvecklingsverksamhet inom brottsofferområdet. Fonden ger också bidrag i form av verksamhetsstöd till ideella organisationer. År 2021 fördelades sammanlagt 41,2 miljoner kronor. Detta belopp kan förväntas öka avsevärt under kommande år.

Fler får betala avgift

Anledningen är att riksdagen har beslutat om lagändringar som gäller fondavgiften från och med den 1 februari 2023. I dag betalar varje gärningsperson som dömts för ett brott som kan leda till fängelse 800 kronor till fonden. I februari höjs den avgiften till 1 000 kronor.

Samtidigt kommer fler gärningspersoner att betala avgift. Från och med februari dras gränsen för skyldighet att betala fondavgiften redan vid brott som kan ge hårdare straff än penningböter. Det innebär att avgiften även tas ut då någon döms för brott som kan ge dagsböter.

Höjd avgift vid fotboja

Det blir ytterligare tillskott till Brottsofferfonden genom att den som avtjänar sitt straff i form av elektronisk fotboja nu ska betala en avgift på 100 kronor per dag från och med i februari, i stället för som tidigare 80 kronor. Maxtaket för en hel straffperiod höjs från 9 600 kronor till 12 000 kronor.

Exakt hur mycket mer pengar som fonden totalt kommer att få i intäkter varje år är svårt att fastställa i dagsläget, menar Anders Alenskär.

– Vi ser hur som helst fram emot att kunna finansiera fler och större brottsofferinriktade projekt och mer forskning på området. Det kommer även att finnas ökade möjligheter att ge bidrag för att utveckla nya verksamheter och för att driva mer projekt i offentlig regi.

Avgifter till Brottsofferfonden
från och med den 1 februari 2023

Det finns två situationer där avgifter till Brottsofferfonden blir aktuella – när en person dömts för ett brott som har svårare straff än penningböter i straffskalan, och när en person avtjänar ett fängelsestraff genom intensivövervakning med elektronisk kontroll, så kallad fotboja.

Alla som dömts för ett brott som kan leda till ett svårare straff än penningböter eller meddelats strafföreläggande måste betala en avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden. Det är Polismyndigheten som administrerar och kan svara på frågor om kraven på avgift efter en dom eller ett strafföreläggande.

Den som avtjänar ett straff med fotboja ska i de flesta fall betala en avgift om 100 kronor per dag – maximalt 12 000 kronor – till Brottsofferfonden. Det är Kriminalvården som administrerar och kan svara på frågor om kraven på avgift som avser fotboja.