En person gör en ansökan via webben.

Brottsskadeenheten

Brottsskadeenheten ansvarar för att handlägga och besluta om brottsskadeersättning. Enheten får varje år in cirka 10 000 ansökningar om brottsskadeersättning och kring 100 miljoner kronor betalas ut till brottsoffer.

Beslutsfattande jurister avgör ärenden

Beslutsfattande jurister, beredningsjurister och beredningsassistenter handlägger ärenden om brottsskadeersättning. De allra flesta ärendena avgörs av en beslutsfattande jurist. En kvalificerad beslutsfattare, enhetschefen eller generaldirektören avgör ärenden som gäller större belopp, komplexa frågeställningar eller omprövningar. Ärenden där huvudfrågan är av principiell karaktär och vissa omprövningsärenden avgörs av Nämnden för brottsskadeersättning, en särskild nämnd som utses av regeringen.

Ger information till brottsoffer

Brottsskadeenheten ansvarar också för Brottsoffermyndighetens servicetelefon. Via servicetelefonen får många brottsoffer, vittnen och anhöriga liksom representanter för myndigheter och ideella organisationer information. Frågorna handlar framför allt om ersättning och om vart brottsoffer kan vända sig för att få hjälp och stödinsatser. Professionella aktörer som till exempel advokater, åklagare och domstolspersonal får information om skadeståndsrättslig praxis via servicetelefonen.

Magnus Öhrn

Chef för brottsskadeenheten
Telefon: 090-70 82 88
E-post: magnus.ohrn@brottsoffermyndigheten.se