Barn tittar fram bland kuddar
Bild: Pexels.com

Fler barn förväntas få ersättning

Den 1 juli 2021 trädde det nya barnfridsbrottet i kraft. Den nya lagen innebär att det nu finns tydliga krav på att polis och åklagare ska utreda om barn har bevittnat brott mellan närstående. Lagändringen gör det också lättare för utsatta barn att få brottsskadeersättning.

– I och med att brottet nu kriminaliserats får utsatta barn status som målsägande, och kommer till tals i förundersökningar och domar. Det leder till bättre dokumentation och underlag för att kunna bevilja brottsskadeersättning, förklarade Åsa Lundmark, beslutsfattare på Brottsoffermyndigheten, vid ett seminarium under Internationella Brottsofferdagen 2022, där hon medverkade bland annat tillsammans med brottsskadechef Magnus Öhrn.

Den nya lagen innebär att barn, på samma sätt som andra brottsoffer, har rätt till skadestånd för kränkning och psykisk personskada. Om gärningspersonen inte kan betala skadeståndet, och barnet inte kan få ut ersättning via en försäkring, kan de ha rätt till statlig brottsskadeersättning.

Fler och mer utförliga ansökningar

Eftersom lagen är så pass ny har bara ett mindre antal ansökningar om ersättning för barnfridsbrott hittills hunnit komma in till Brottsoffermyndigheten. Under seminariet lyfte Magnus Öhrn att det bara är en tidsfråga innan en ansenlig andel av de anmälda brotten har kommit tillräckligt långt i processen för att vara aktuella för brottsskadeersättning.

– Tittar vi på antalet polisanmälningar som gjordes under andra halvan av 2021 så är det nästan dubbelt så många som förväntat. Det finns därför goda skäl att anta att betydligt fler barn än tidigare också kommer att ansöka om och beviljas ersättning, efter att brottet nu kriminaliserats och mer utförliga utredningar finns i underlagen.

Om barn som bevittnar våld

Forskning visar att mer än 200 000 barn i Sverige lever i hem där det förekommer olika typer av våld. Barn som bevittnar brott löper större risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa. Barn som bevittnar våld mellan närstående är ofta själva utsatta för övergrepp, och risken är större att dessa barn begår eller utsätts för brott hemma senare i livet. Barn som bevittnar brott anses av dessa skäl vara en särskilt skyddsvärd grupp.

Särskild företrädare med utökat uppdrag

En annan anledning till att antalet beviljade ansökningar förväntas öka, menade Magnus Öhrn, är att uppdraget för barnens juridiska biträde – den särskilda företrädaren – utvidgas. I uppdraget ingår att företräda barnen istället för vårdnadshavare, exempelvis om det finns risk för lojalitetskonflikter och vårdnadshavare inte kan ta tillvara barnens rätt i den utsträckning som behövs. Nytt är att de särskilda företrädarna nu också ska hjälpa barn att få ut skadestånd och brottsskadeersättning.

– Att uppdraget till de särskilda företrädarna också utökas till att även omfatta verkställighet, innebär att barnens möjligheter att få tillgång till sin ersättning ökar.

Ytterligare en konsekvens av den nya lagstiftningen är att det nu också är möjligt för Brottsoffermyndigheten att kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersonerna, något som tidigare inte var möjligt.

– Det är ett viktigt signalvärde, att dömda gärningspersoner faktiskt får stå för kostnaden, sa Åsa Lundmark under seminariet.

Högre ersättning till utsatta barn

Brottsoffermyndigheten har länge arbetat med att stärka möjligheterna till upprättelse för barn som bevittnat brott i nära relationer. Före den 1 juli 2021 fanns en särskild brottsskadeersättning – så kallad bevittnandeersättning – till utsatta barn, som då inte hade rätt till skadestånd för kränkning eller psykisk personskada. Enligt Magnus Öhrn är Brottsoffermyndighetens uppfattning att kränkningsersättningen för barnfridsbrott generellt kommer att ligga högre än den tidigare särskilda ersättningen.

– Det beror på att nivåerna har legat stilla under lång tid, och att en ny lag signalerar att samhället ser allvarligare på det här brottet än tidigare.

Riktmärke för ersättning vid barnfridsbrott

Nämnden för brottsskadeersättning har nyligen beslutat om kränkningsersättning i de första ärendena rörande det nya barnfridsbrottet. En huvudregel är att ersättningens storlek vid ringa barnfridsbrott eller brott av normalgraden ska vara i paritet med den kränkningsersättning som målsäganden för det brott som barnet bevittnat – det så kallade grundbrottet – är berättigat till.

Särskild brottsskadeersättning går att söka

Den särskilda bevittnandeersättningen går fortfarande att söka för barn som bevittnat brott mot närstående före den 1 juli 2021. Barn som utsatts för eller bevittnat brott har alltid rätt att ansöka om brottsskadeersättning fram till sin 21-årsdag.

 

För mer information, kontakta:

Magnus Öhrn, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 88
E-post: magnus.ohrn@brottsoffermyndigheten.se

Åsa Lundmark, beslutsfattare på brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 60
E-post: asa.lundmark@brottsoffermyndigheten.se