Behandling av personuppgifter

Brottsoffermyndigheten värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress är exempel på sådana uppgifter. Behandlingen av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU.

Inkomna uppgifter och offentlighet

Brottsoffermyndigheten är en statlig myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att meddelanden och material som kommer in till myndigheten betraktas som allmänna handlingar och måste lämnas ut om någon begär det. Sekretess kan hindra att uppgifter lämnas ut.

Hos myndigheten gäller sekretess för uppgifter som är uppenbart integritetskänsliga, till exempel uppgifter i läkarintyg och patientjournaler, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon närstående till den personen lider betydande men om uppgiften röjs. Om en uppgift omfattas av sekretess kan handlingen i den delen inte lämnas ut.

Samma sekretess gäller även om Brottsoffermyndigheten får en uppgift från en annan myndighet och uppgiften är sekretessreglerad där enligt en sekretessbestämmelse till skydd för enskild. Detta kan till exempel gälla journalanteckningar som hämtats in från vårdgivare. Myndighetens beslut i ett ärende är alltid offentligt.

Personuppgiftsansvar

Brottsoffermyndigheten är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som myndigheten behandlar i sin verksamhet. Uppgifterna sparas i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Uppgifter lämnas ut i enlighet med gällande offentlighets- och sekretesslagstiftning.

Dina rättigheter vid behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som Brottsoffermyndigheten behandlar om dig. Du kan också begära rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att invända mot hur Brottsoffermyndigheten behandlar dina personuppgifter. Du kan dessutom skicka in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen.

Dataskyddsombud

Enligt dataskyddsförordningen är myndigheter skyldiga att ha ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska ha ingående kunskaper om dataskyddslagstiftningen och ombudets uppgift är bland annat att övervaka att regelverket följs och fungera som kontaktperson mot Integritetsskyddsmyndigheten. Brottsoffermyndighetens dataskyddsombud heter Åsa Lundmark. För att komma i kontakt med henne kan du höra av dig till oss via registrator@brottsoffermyndigheten.se eller ringa till växeln på telefonnummer 090-70 82 00.

Behandling av personuppgifter vid olika situationer

Vid allmänna förfrågningar

Brottsoffermyndigheten behandlar personuppgifter för att kommunicera med den som lämnar in en förfrågan och för att handlägga ärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. Om någon lämnar uppgifter om sig själv i samband med en begäran om att få ut en allmän handling behandlar myndigheten personuppgifterna som en följd av en rättslig förpliktelse.

Vi behandlar uppgifterna elektroniskt och lagrar dem i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering.

Ansökan om brottsskadeersättning

Brottsoffermyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i ansökan om brottsskadeersättning eftersom de är nödvändiga för att vi ska kunna handlägga och pröva din ansökan. Vi hämtar också in och behandlar uppgifter från andra aktörer med stöd av den fullmakt som du undertecknar i samband med att du undertecknar ansökan. Det kan även bli aktuellt att vi behandlar dina personuppgifter i samband med att vi kräver tillbaka utbetald ersättning från gärningspersonen. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. Vi behandlar uppgifterna elektroniskt och lagrar dem i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering.

Du som har en skuld till Brottsoffermyndigheten till följd av utbetald brottsskadeersättning

Brottsoffermyndigheten behandlar dina personuppgifter eftersom de är nödvändiga för att myndigheten ska kunna handlägga regresskravet mot dig. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att myndigheten ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Brottsoffermyndigheten lagrar uppgifterna enligt vad som gäller för myndigheters arkivhantering.

Webbplatsen

På Brottsoffermyndighetens webbplats går det att anmäla sig till utbildningar och seminarier, beställa informationsmaterial och publikationer, prenumerera på information och nyhetsbrev, ansöka om brottsskadeersättning och om projektmedel från Brottsofferfonden. Dina personuppgifter behandlas av medarbetare hos oss som arbetar med elektronisk dokumenthantering, till exempel fördelas inkomna ärenden till våra handläggare.

Sociala medier

Det som skrivs i kommentarsfält eller via direktmeddelande i Brottsoffermyndighetens sociala medier blir allmän handling så lämna aldrig ut privat information. Brottsoffermyndigheten kommer att spara de personuppgifter som du uppger i kommunikation med myndigheten.

Beställning av material via telefon

Genom beställning av blanketter och informationsmaterial via telesvar behandlar Brottsoffermyndigheten de personuppgifter som beställaren själv har lämnat, det vill säga namn och adress. Personuppgifterna används för att kunna administrera beställningen. Myndigheten behåller uppgifterna till dess att administrationen av leveransen är avslutad. Därefter raderas personuppgifterna.

 Behandlingen av personuppgifterna sker med stöd av samtycke vilket anses ha blivit lämnat samtidigt som beställaren lämnar sitt namn och sin adress.

Prenumeration på pressmeddelanden och nyhetsbrev

Brottsoffermyndigheten behandlar personuppgifter i samband med anmälan om prenumeration av myndighetens pressmeddelanden och nyhetsbrev. Behandlingen sker för att myndigheten ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut informationen. Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan som prenumerant. Personuppgifter om prenumeranter raderas vid avslutad prenumeration.

Anmälan till arrangemang

När du anmäler dig till ett arrangemang samtycker du till att de angivna personuppgifterna behandlas och sparas elektroniskt. Den rättsliga grunden för administrationen av kursanmälan är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan. Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen som sker i samband med uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Utbildning för vittnesstöd

I utbildning för vittnesstöd efterfrågas uppgifter om könsidentitet, ålder och vid vilken domstol vittnesstödet kommer att vara verksam. Uppgifterna behövs för att kunna följa den nationella vittnesstödsverksamhetens mångfald. Uppgifterna sammanställs och presenteras anonymt. Vittnesstödssamordnare kommer att kunna se vittnesstödens namn och  e-postadresser för att kunna följa framstegen i respektive utbildningsgrupp. Vittnesstödssamordnaren ser till att personuppgifter om vittnesstöd raderas vid avslutat uppdrag.

Ansökan om arbete

I samband med att du söker jobb hos oss får vi dina personuppgifter vilka behandlas som en del av bedömningen av dina färdigheter och förmågor samt om du passar för den annonserade positionen. De personuppgifter som i huvudsak skickas in är namn, personnummer, kontaktuppgifter, erfarenhet och kompetens. Behandlingen för tillsättning av tjänsten sker som ett led i vår myndighetsutövning och övrig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Ansökningshandlingar som inte avser den som har fått tjänsten eller en person som har överklagat tillsättningsbeslutet gallras två år efter att anställningsbeslutet vunnit laga kraft. Spontanansökningar som inte avser någon utlyst tjänst gallras efter att kontakt tagits med den som skickat in ansökan.

Anmälan om personuppgiftsincident

Brottsoffermyndigheten behandlar uppgifter om den som är kontaktperson/dataskyddsombud för en personuppgiftsansvarig som har rapporterat in en personuppgiftsincident. Behandlingen är nödvändig som ett led i myndighetens myndighetsutövning.

Brottsoffermyndigheten kommer inte att sälja vidare dina personuppgifter till en tredje part, uppgifterna lämnas bara ut om det krävs enligt lag. Kontakta Brottsoffermyndigheten för mer information.

De som kan ta del av uppgifterna

De medarbetare på Brottsoffermyndigheten som kommer att ta del av uppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.

Förutom de utlämnanden av personuppgifter som myndigheten behöver göra till följd av offentlighetsprincipen (se ovan under rubriken Inkomna uppgifter och offentlighet) använder sig myndigheten i vissa fall av personuppgiftsbiträden. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som myndigheten har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med myndigheten omfattar. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett så kallat personuppgifts-biträdesavtal. Brottsoffermyndigheten använder personuppgiftsbiträden för bland annat IT-tjänster.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till tillsynsverksamheter som till exempel Integritetsskyddsmyndigheten.