Man framför dator med handen mot huvudet.

Information till utsatta för hatbrott med islamofobiska motiv

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram information till personer som riskerar att utsättas eller har utsatts för hatbrott med islamofobiska motiv. Materialet ska informera om bland annat utsattas rättigheter, hur en polisanmälan går till, vad som händer efter en anmälan och vilken ersättning som brottsutsatta kan ha rätt till.

Det finns idag en utbredd okunskap i samhället som gör att muslimer, även som grupp, förknippas med till exempel våldsbejakande extremism och hederskultur. Det är därför viktigt att höja den allmänna kunskapsnivån om islam, muslimer och islamofobi ­– det vill säga ideologier, uppfattningar eller värderingar som ger uttryck för fientlighet mot muslimer.

Brottsförebyggandet rådet visar i en rapport (2021:3) att islamofobiska hatbrott tar sig många olika uttryck, och att en del muslimer upplever islamofobi som en del av vardagen. Även moskéer utsätts för hot och angrepp. Många av dessa händelser polisanmäls inte, och de som utsätts upplever ofta känslor av orättvisa och utanförskap.

Informationsinsats för att få fler att polisanmäla

Brottsoffermyndigheten har nu fått i uppdrag att ta fram informationsmaterial som syftar till att få fler utsatta att polisanmäla händelser som kan vara hatbrott med islamofobiska motiv. Det kan i sin tur leda till att fler brottsutsatta får den hjälp och det stöd som de har rätt till. Materialet ska informera om bland annat utsattas rättigheter, hur en polisanmälan går till, vad som händer efter en anmälan och vilken ersättning som brottsutsatta personer kan ha rätt till.

Förutom att rikta sig mot personer som har utsatts eller riskerar att utsättas, ska materialet även spridas till yrkesverksamma som möter utsatta personer och personer som riskerar att bli utsatta.

Brottsoffermyndigheten ska inom ramen för uppdraget inhämta kunskap och erfarenheter från relevanta organisationer inom det civila samhället och berörda myndigheter.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 juni 2023.

Läs mer om regeringsuppdraget