Bakgrund

Begreppet vittnesstöd är en direkt översättning från engelskans witness service. Vittnesstöd är en ideellt verksam person som erbjuder stöd och hjälp till brottsoffer och vittnen i samband med rättegång.

År 1989 startade ett pilotprojekt med vittnesstöd i Storbritannien. Projektet föll väl ut och med England som förebild inrättades en första vittnesstödsverksamhet i Växjö 1995 som finansierades av Brottsofferfonden. Verksamheten i Växjö fungerade bra och fler verksamheter växte fram på flera orter.

Vittnesstöd vid alla tingsrätter och hovrätter

År 2001 konstaterade regeringen att vittnesstödsverksamheten hade en viktig funktion för och täckte ett behov hos många av domstolarnas besökare. Därför ansåg regeringen att vittnesstödsverksamhet borde inrättas vid samtliga tings- och hovrätter.

Eftersom flera domstolar fortfarande saknade vittnesstödsverksamhet gav regeringen Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket i uppdrag att av vittnesstödsverksamhet vid alla domstolar. En utgångspunkt i uppdraget var att stödet skulle bedrivas på ideell basis. Uppbyggnaden skulle därför ske i samråd med de lokala brottsofferjourernas riksförbund, andra berörda organisationer inom civilsamhället och de aktuella domstolarna.

Verksamheten idag

I dag har Brottsoffermyndigheten tillsammans med Domstolsverket i uppdrag att verka för att det finns vittnesstöd vid alla tingsrätter och hovrätter i landet. Brottsoffermyndigheten har det övergripande ansvaret för verksamheten. Det innebär att myndigheten ansvarar för kvalitetssäkring och statistikföring samt verkar för att det genomförs utbildning och rekrytering.

Domstolsverket verkar för att det finns praktiska förutsättningar för genomförandet av stödet. Det innebär bland annat att informera om kommande förhandlingar och erbjuda särskilda rum för målsägande, vittnen och vittnesstöd.

Brottsoffermyndigheten samverkar med Brottsofferjouren Sverige och övriga organisationer inom civilsamhället som bedriver vittnesstödsverksamhet. Det är de enskilda organisationerna som genomför den faktiska rekryteringen och utbildningen av nya vittnesstöd.

Brottsofferfonden är en viktig finansiär

Vittnesstödsverksamheten finansieras till stor del genom olika bidrag från Brottsofferfonden. Organisationer som bedriver vittnesstödsverksamhet kan till exempel ansöka om ett särskilt vittnesstödsbidrag. Brottsofferfonden ger också bidrag för att samordna verksamheten i form av lönekostnader för anställd personal.

Läs mer