መተካእታ

ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር ገበን ግዳይ እንተኾንኹም፡ ነዛ ገበን ካሕሳ ክትረክቡ መሰል
ክህልወኩም ይኽእል እዩ። ካሕሳ መድሕን፡ ካሕሳ ዕንወትን ካሕሳ ገበናዊ ዕንወትን፡
ንግዳያት ገበን ዝወሃብ ሰለስተ ዓይነት ካሕሳ እዮም።

ካሕሳ መድሕን

ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት መድሕን ካሕሳ ክትረክቡ ትኽእሉ ኢኹም። ከም መድሕን ገዛ፡
ውልቃዊ መድሕን ወይ መድሕን ሓደጋ ዝኣመሰለ ውልቃዊ መድሕን ክኸውን ይኽእል።
ብዛዕባ ኣስራሒኹም፡ ማሕበር ሰራሕተኛታት ወይ ቤት ትምህርቲ ዝህቦ መድሕን
እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።

እቲ ገበን ምስ ተፈጸመ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍኩም ንናይ መድሕን ትካልኩም
(ንኩባንያታትኩም) ከተፍልጡ ይግባእ።

ጕድኣት

ብሓፈሻ እቲ ንገበን ዘቃልዓኩም ሰብ እውን ነቲ ዝፈጠሮ ጉድኣት ክኽሕሰኩም ይግባእ።
እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ቤት ፍርዲ ከም ኣካል ናይቲ ገበናዊ ፍርዲ ዝፍጸም ኮይኑ፡ እቲ
ገበነኛ ካሕሳ ክኸፍለኩም ኣለዎ ኢሉ ይውስን።

ካሕሳ ንገበናዊ ጕድኣት

ብሰንኪ ገበን ንዝበጽሓኩም መጉዳእቲ ብናይ መድሕን ካሕሳን ጕድኣትን ምሉእ ካሕሳ
ክትረክቡ እንተዘይክኢልኩም፡ ካብ በዓል መዚ ግዳያት ገበን፡ ካሕሳ ንገበናዊ ጕድኣት
ተባሒሉ ዝፍለጥ ናይ ግዝኣት ካሕሳ ክትረክቡ ብቑዕ ክትከውኑ ትኽእሉ ኢኹም።

ብዛዕባ ካሕሳ ዝምልከት ሕቶታት ኣለኩም ድዩ?

በዓል መዚ ግዳያት ገበን ብሰንኪ ገበን ብዛዕባ ካሕሳ ሕቶ ንዘለዎም ናይ ኣገልግሎት
ቴሌፎን ኣለዎ።

በዓል መዚ ግዳያት ገበናት

በዓል መዚ ግዳያት ገበን ንካሕሳ ንገበናዊ ጕድኣት ዝቐርብ ሕቶታት ይከታተል። ግዳይ
ገበን ድሕሪ ምዃንኹም ብዛዕባ ካሕሳ ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም ምስቲ በዓል መዚ
ርክብ ግበሩ።