Możesz mieć prawo do odszkodowania

Jeśli zostałeś poszkodowany w zamachu terrorystycznym lub byłeś w jego bliskim pobliżu, mogłeś być ofiarą przestępstwa terrorystycznego. W takim wypadku możesz mieć prawo do odszkodowania za szkody poniesione w wyniku tego przestępstwa.

Istnieją różne rodzaje odszkodowań. Możesz mieć prawo do:

  • odszkodowania od sprawcy
  • odszkodowania z ubezpieczenia wypłacanego przez ubezpieczyciela
  • odszkodowania za szkody poniesione wskutek przestępstwa wypłacanego przez Brottsoffermyndigheten.

Odszkodowanie

Jeśli ustalono sprawcę lub sprawców, możliwe jest wniesienie aktu oskarżenia i w takim wypadku ofiara przestępstwa może zażądać odszkodowania w sądzie. Odszkodowanie to rekompensata wypłacana przez sprawcę przestępstwa jego ofierze za szkody spowodowane wskutek przestępstwa. Jeśli chcesz zażądać odszkodowania, musisz poinformować o tym policję podczas przesłuchania dotyczącego przestępstwa. Dobrze jest poinformować o żądaniu odszkodowania od sprawcy na jak najwcześniejszym etapie postępowania prawnego.

W ubieganiu się o odszkodowanie może pomóc Ci doradca prawny pokrzywdzonego. Jeśli nie posiadasz takiego doradcy, pomoże Ci w tym prokurator. Po wydaniu przez sąd postanowienia o zapłacie odszkodowania zapłacić musi je sprawca przestępstwa. W windykacji należnego odszkodowania pomóc może bezpłatnie Kronofogden [Komornik].

Odszkodowanie z ubezpieczenia

Jeśli sprawca przestępstwa poniósł śmierć w związku z przestępstwem lub z innego powodu nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, możesz mieć prawo do odszkodowania z ubezpieczenia. Możesz mieć również prawo do pewnego odszkodowania od ubezpieczyciela mimo tego, że sprawca zapłacił Ci odszkodowanie. O wysokości tego odszkodowania decydują warunki obowiązujące dla danego ubezpieczenia.

W celu uzyskania informacji na temat zasad obowiązujących w Twoim przypadku skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami. Możesz być objęty ubezpieczeniem w miejscu pracy lub ubezpieczeniem zawartym przez osobę, z która mieszkasz. Jeśli przestępstwo zostało popełnione z wykorzystaniem pojazdu, z ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu może zostać wypłacone odszkodowanie za szkody osobowe, o ile zezwalają na to warunki danego ubezpieczenia.

Jeśli zostałeś narażony na przestępstwo w czasie pracy, możesz otrzymać odszkodowanie za szkody osobowe poprzez ubezpieczenie pracodawcy w AFA Försäkring. Konsumenternas Försäkringsbyrå [Biuro Ubezpieczeń Konsumentów] oferuje bezstronne porady dotyczące ubezpieczeń. Możesz być również objęty ubezpieczeniem przez swój związek zawodowy. Skorzystaj z pomocy osoby bliskiej w celu ustalenia, jakimi ubezpieczeniami jesteś objęty.

Odszkodowanie za szkody poniesione wskutek przestępstwa

Odszkodowanie za szkody poniesione wskutek przestępstwa wypłacane jest przez skarb państwa. Można je uzyskać w przypadku, gdy nie możesz uzyskać pełnego odszkodowania za poniesione szkody w inny sposób, to znaczy poprzez odszkodowanie od sprawcy lub z ubezpieczenia. Zgodnie ze szwedzkimi przepisami dotyczącymi odszkodowania za szkody poniesione wskutek przestępstwa w przypadku przestępstw terrorystycznych obowiązują takie same zasady jak w przypadku innych przestępstw.

Na portalu internetowym Brottsoffermyndigheten znajdziesz więcej informacji na temat odszkodowań wypłacanych w przypadku przestępstwa. Można tam również złożyć wniosek o odszkodowanie za szkody poniesione wskutek przestępstwa. Formularze wniosku dostępne są w j. szwedzkim i angielskim.

W przypadku pytań o prawo do odszkodowania za szkody poniesione wskutek przestępstwa możesz zadzwonić do Brottsoffermyndigheten pod numer telefonu 090-70 82 00.