Terrorismirikokset ja terrorismin uhrit

Tämä kappale sisältää tietoa siitä, mikä terrorismirikos on ja mikä on ominaista terrorismin uhreille.

Terrorismin uhreiksi lasketaan sekä suoraan uhriksi joutuneet että sellaisen henkilön perheenjäsenet, jotka ovat menehtyneet terrorismirikoksen seurauksena. Myös rikoksessa kuolleen omaisilla on oikeus tiettyihin tukipalveluihin ja suojaustoimiin.

Terrorismirikos on rikos, jonka tarkoituksena on pelottaa väestöä tai ihmisryhmää. Jotta tekoa voitaisiin pitää terrorismirikoksena, sen tulee voida vahingoittaa vakavasti esimerkiksi valtiota ja vaarantaa huomattavasti yhteiskunnan perustoimintoja.

2 § Laki (2003:148) terrorismirikoksista määrättävistä rangaistuksista

Terrorismirikoksesta tuomitaan henkilö, joka suorittaa 3 §:ssa määritellyn teon, joka voi aiheuttaa vakavaa haittaa jollekin maalle tai kansainväliselle järjestölle, silloin kun tekijä tekee ne tarkoituksenaan

 1. pelotella vakavasti väestöä tai väestöryhmää,
 2. pakottaa aiheettomasti viranomaiset tai kansainvälinen järjestö johonkin tekoon tai pidättymään jostakin teosta, tai
 3. horjuttaa vakavasti jonkin maan tai kansainvälisen järjestön poliittisia, perustuslaillisia, taloudellisia tai yhteiskunnallisia perusrakenteita tai tuhota ne.

Terrorismirikoksella viitataan useisiin erilaisiin rikoksiin, joita ovat esimerkiksi murha, pahoinpitely, ilkivalta tai yleisvaarallinen hävitys.

Erityistarpeet

Rikosten uhreilla on useita yhteisiä tarpeita kuten muun muassa saada kunnioitusta, turvaa, suojaa, tietoa ja tukea. Sen lisäksi terrorismirikoksen uhreilla ja heidän omaisillaan voi olla erityistarpeita rikoksen luonteesta riippuen. Nämä tarpeet tulee arvioida yksilöllisesti kunkin yksittäisen tapauksen perusteella.

Koska terrorismin uhrit valikoituvat usein sattumanvaraisesti, he saatavat kokea olevansa erityisen haavoittuvaisia ja heidän saattaa olla vaikea ymmärtää ja käsitellä sitä, että juuri he ovat joutuneet uhreiksi. Se, että terrorismirikokset saavat yleistä huomiota ja näkyvyyttä tiedotusvälineissä, saattaa tehdä tilanteesta erityisen vaikean rikoksen uhreille. Joissakin maissa on erityisiä suojelu- ja tukitoimia terrorismin uhreille.

EU on julkaissut käsikirjan terrorismin uhreista. Siitä voit lukea, mitä tarpeita terrorismin uhreilla voi olla ja miten kyseiset tarpeet voidaan täyttää.

Oikeudet

Kaikilla rikosten uhreilla on oikeus saada osakseen kunnioitusta. Heillä on myös oikeus huomaavaiseen, ammattimaiseen ja syrjimättömään kohteluun, joka on yksilöllisesti mukautettu.

Joitakin rikosten uhrien tärkeimmistä perusoikeuksista ovat:

 • saada tietoa omista oikeuksista ja voida seurata oman asian käsittelyä
 • ymmärtää ja tulla ymmärretyksi kielestä tai muista edellytyksistä riippumatta
 • voida osallistua oikeudenkäyntiin
 • saada suojaa eri tavoin sekä oikeudenkäyntimenettelyn aikana että sen jälkeen
 • voida vaatia vahingonkorvausta rikoksentekijältä
 • voida hakea korvausta valtiolta
 • voida kääntyä viranomaisen puoleen, jos oikeuksia ei kunnioiteta.

EU:ssa rikosten uhrien ja terrorismin uhrien oikeudet on esitetty uhrien oikeuksia koskevassa direktiivissä ja terrorismidirektiivissä. Oikeudet koskevat kaikkia EU:n alueen rikosuhreja ilman minkäänlaista syrjintää siinäkin tapauksessa, ettei rikoksentekijää pystytä selvittämään. Oikeudet koskevat myös niitä, jotka ovat joutuneet rikosten uhreiksi toisessa EU-maassa ja palanneet sen jälkeen toiseen EU-maahan.

Terrorismin uhrit

Terrorismirikosten uhreilla on samat oikeudet kuin muilla rikosten uhreilla, mutta heillä on oikeus saada välitöntä tukea niin kauan kuin se on tarpeen.

Heidän oikeuksiinsa kuuluvat:

 • asianmukainen lääketieteellinen hoito
 • emotionaalinen ja psykologinen tuki, kuten psykologinen apu ja neuvonta kunkin jäsenvaltion terveyden- ja sairaanhoitojärjestelmän mukaisesti
 • neuvonta ja tietojen antaminen asiaan liittyvistä oikeudellisista, käytännöllisistä tai taloudellisista asioista
 • apu korvauksen hakemisessa maassa, jossa rikos tapahtui
 • suojelutoimenpiteet uhreille ja heidän perheenjäsenilleen.

Terrorismidirektiivin mukaan annettavan tuen tulee olla maksutonta ja helposti saatavilla. Se tarkoittaa sitä, että jos et voi saada korvausta terveydenhoitokuluistasi rikoksentekijältä, vakuutuksen kautta tai työnantajaltasi, voit saada viime kädessä korvausta valtion maksaman rikosvahinkokorvauksen kautta.

Tukea antavat henkilöt ovat joutuneet tekemään vaitiololupauksen, eivätkä he saa paljastaa asioita, joita kerrot.

Lisätietoa oikeuksista

Näiltä verkkosivustoilta löydät lisätietoa oikeuksista:

Rikosten uhreille

Lapsille ja nuorille

Vammaisille

Henkilöille, jotka ovat saaneet kutsun saapua oikeuteen