Krivično djelo terorizma počinjeno u drugoj državi

Ukoliko ste žrtva krivičnog djela počinjenog u nekoj drugoj državi, možda će vam trebati informacije o povratku kući, kontaktu s organima vlasti i organizacijama za pružanje potpore u toj zemlji, na jeziku koji razumijete. Ima više aktera koji vam mogu pružiti praktičnu pomoć i podršku u takvoj situaciji.

Prije putovanja

Kada putujete izvan Švedske, trebate se sami informisati i upoznati s opasnostima i rizicima u zemlji koju posjećujete. Na web portalu Ministarstva vanjskih poslova (Utrikesdepartementet) swedenabroad.se, naći ćete pod naslovom „Terorizam“ (Terrorism)   informacije o sigurnosnoj situaciji i eventualnoj opasnosti od terorizma za svaku pojedinu zemlju.

Postoji također [NC1] i opća stranica pod naslovom „Terorizam i opasnosti u inostranstvu“ (Terrorism och hot utomlands). Na [NC2] krisinformation.se naći ćete također informacije o važnim pripremama za put u inpstranstvo. Ministarstvo vanjskih poslova [NC3] je razvilo aplikaciju Resklar. Uz pomoć usluga za lociranje i push obavijesti, dobićete informacije o mjestu na kojem se trenutno nalazite.

Dio vlastite odgovornosti za nepredvidive događaje tokom putovanja jeste i zaključenje osiguranje. Dobro je znati šta sve osiguranje pokriva. Sva kućna osiguranja uključuju i putno osiguranje koje važi 45 dana. Ovisno o okolnostima, možda ćete u okviru kućnog osiguranja morati pojačati zaštitu od rizika tokom putovanja ili zaključiti osiguranje specijalno prilagođeno vašem putovanju. Agencija za osiguranje potrošača pruža nepristrasne savjete o pitanjima osiguranja.

Evropska kartica zdravstvenog osiguranja (EU-kartica), može se naručiti putem web portala Blagajne socijalnog osiguranja (Försäkringskassa) i neophodna vam je da biste mogli koristiti usluge zdravstvene zaštite u državama članicama EU.

Švedska lista

Kada putujete u neku drugu zemlju ili ste se tamo zatekli, možete se preko web portala swedenabroad.se, upisati na takozvanu švedsku listu. To praktično znači da prilikom putovanja u neku drugu državu navodite svoje kontakt podatke, tako da vas onda Ministarstvo vanjskih poslova ili švedska ambasada mogu kontaktirati.

Prijava policiji

Ukoliko ste žrtva događaja koji se tretira kao krivično djelo terorizma dok se nalazite u drugoj državi, podnesite prijavu lokalnoj policiji. Važno je da vlasti imaju dokaz da ste bili na mjestu događaja.

U slučaju nužde, nazovite broj za hitne slučajeve 112, koji je jedinstven za sve zemlje članice EU. Brojevi za hitne slučajeve zemalja izvan EU mogu se naći na web portalu Ministarstva vanjskih poslova swedenabroad.se  

Kada je krivično djelo počinjeno u zemlji članici EU, prijavu policiji možete podnijeti i naknadno u Švedskoj. Švedska policija će nakon toga vašu prijavu proslijediti policiji države u kojoj je krivično djelo počinjeno.

Trebalo bi osigurati da se krivično djelo počinjeno u državi članici EU, može prijaviti na jeziku koji žrtva razumije. Ako to nije moguće, trebalo bi osigurati jezičnu pomoć, primjerice putem tumača. Kada vam je potrebna jezična pomoć prilikom prijavljivanja krivičbog djela, imate pravo i na prijevod   Ako vam je potrebna jezička podrška pri izvještavanju o zločinu, imate pravo i na besplatan prijevod pismene prijave policiji.

Praktična pomoć

Ukoliko ste žrtva događaja koji se tretira kao krivično djelo terorizma dok se nalazite u drugoj državi, pa vam je potrebna pomoć oko liječenja, povratka kući i drugih praktičnih problema, slučaj prvenstveno prijavite svom osiguravajućem društvu. Možete se obratiti i alarmnim centrima s kojima osiguravajuća društva sarađuju i koji su dostupni 24 sata u danu.   Osiguravajuća društva imaju iskustva sa dramatičnim situacijama u inostranstvu i mogu vam pomoći da dobijete kriznu pomoć. Ako vam nije poznato s kojim alarmnim centrom vaše osiguranje sarađuje, obratite se osiguravajućem društvu kod kojeg imate kućno ili putno osiguranje. Od uslova vašeg osiguranja ovisi vrsta i obim medicinske pomoći, pomoći oko prevoza i drugih vidova podrške. Uslovi također određuju i limit naknade koja vam pripada.

Ako nemate vlastito kućno osiguranje, možete eventualno biti obuhvaćeni kućnim osiguranjem člana zajedničkog domaćinstva.

Evropska kartica zdravstvenogosiguranja, EU-kartica, omogućava vam korištenje zdravstvene zaštite i liječenje u zemljama članicama EU.

Podrška žrtvama krivičnog djela terorizma počinjenog u drugoj državi

U Evropskoj uniji

U EU žrtve terorizma se informiraju o njihovim pravima, podršci i naknadi u državi članici u kojoj je djelo počinjeno, kao i u domicilnoj državi članici.

Više evropskih država je rezerviralo broj 116 006 za organizacije koje žrtvama krivičnih dijela pružaju podršku. Unutar EU ima i drugih zajedničkih telefonskih brojeva za podršku u kriznim situacijama.

Žrtve zločina, svjedoci i rodbina koji se nalaze u nekoj drugoj državi i kojima je potrebna podrška i topla ljudska riječ, mogu kontaktirati Organizaciju za pomoć žrtvama krivičnih djela u Švedskoj (Brottsofferjouren Sverige) pozivom na broj +46 8 644 86 48.

Victim Support Europe je organizacija za pomoć žrtvama krivičnih djela, koja može pružiti podršku kako u zemlji u kojoj je krivično djelo terorizma počinjeno, tako i u Švedskoj. Njihov je cilj da žrtvama krivičnih djela pruže informacije i pomoć bez obzira gdje žive i gdje je zločin počinjen. Victim Support Europe ima web portal na engleskom jeziku s informacijama o prioritetima koje treba imati na umu neposredno nakon terorističkog napada. Tamo ćete naći informacije o akterima iz raznih zemalja koji mogu pružiti pomoć žrtvama terorističkog napada.

Žrtve i rodbina koji su pogođeni krivičnim djelom terorizma u nekoj drugoj zemlji, mogu se obratiti i Švedskoj crkvi (Svenska kyrkan) u inostranstvu. Oni koji tamo rade imaju iskustva u tome da se u teškim situacijama nađu ljudima pri ruci i da s njima razgovaraju.

Vjerske zajednice u zemlji u kojoj se teroristički napad dogodio mogu također mobilizirati ljude u njihovom bolu i krizi. Agencija za pomoć vjerskim zajednicama u Švedskoj (Myndigheten för stöd till trossamfund i Sverige), ima web portal s informacijama o stanju pripravnosti u kriznim situacijama.

Ukoliko imate prebivalište u Švedskoj i doživjeli ste teroristički napad u nekoj drugoj državi, imate pravo na medicinsku pomoć i podršku po povratku u Švedsku. Kontakt podatke o akterima koji pružaju medicinsku pomoć i podršku naći ćete u odjeljku Podrška i pomoć.

Ambasade i konzulati

Švedsko ministarstvo vanjskih poslova i švedske ambasade mogu žrtvama krivičnih djela počinjenih u nekoj drugoj državi, dati savjete i pružiti pomoć. Švedska ima izaslanstva u velikom broju zemalja širom svijeta.

Švedska ambasada ili konzulat u zemlji u kojoj se zločin dogodio, mogu pomoći žrtvama da stuope u kontakt sa organima vlasti i rodbinom. Aplikacija Ministarstva vanjskih poslova Resklar, pružaju lokalne informacije o raspoloživoj pomoći u dramatičnim situacijama.

Ko sve može dobiti pomoć?

Švedski državljani, izbjeglice i osobe bez državljanstva koji borave u Švedskoj, mogu dobiti pomoć od švedskih ambasada i konzulata u državi u kojoj su bili žrtve zločina. U nekim  slučajevima, pomoć mogu dobiti i drugi strani državljani koji borave u Švedskoj. To se odnosi i na švedske državljane koji ne prebivaju u Švedskoj.

Popis švedskih ambasada i konzulate naći ćete na web stranici Sweden Abroad i aplikaciji Resklar. U slučaju vanrednih situacija u inostranstvu, dežurna služba Ministarstva vanjskih poslova dostupna je 24 sata u danu pozivom na broj +46 (0)8 405 50 05. Ukoliko u zemlji u kojoj se nalazite nema švedske ambasade ili konzulata, možete se obratiti ambasadama ili konzulatima drugih zemalja članica EU.

Konzularna materijalna potpora

Možete zatražiti konzularnu materijalnu potporu u slučaju nužde ili nekih drugih poteškoća u inostranstvu. Ovakvu potporu možete dobiti za pokriće troškova istrage, obezbjeđenja dokaza, pravnog zastupnika i tumača, u vezi sa krivičnim djelom, ukoliko za to nemate vlastitih sredstava. To se odnosi na švedske državljane sa prebivalištem u Švedskoj, ali i na izbjeglice i osobe bez državljanstva nastanjene u Švedskoj. Ovakvu pomoć u posebnim slučajevima mogu dobiti i drugi strani državljani nastanjeni u Švedskoj ili švedski državljani nastanjeni u inostarnstvu.

Naknada u slučaju krivičnog djela terorizma počinjenog u drugoj državi

Ukoliko ste u vrijeme kada ste bili žrtva terorističkog napada imali prebivalište u Švedskoj, mogli biste imati pravo na švedsku naknadu štete prouzrokovane krivičnim djelom, iako je djelo počinjeno u drugoj državi, unutar ili izvan EU.

Jedan broj država, kako unutar tako i izvan EU, ima specijalno zakonodavstvo o naknadi štete žrtvama terorizma. Unutar EU važe specijalna pravila o državnoj naknadi žrtvama krivičnog djela počinjenog u držasvi članici EU. Ukoliko je djelo počinjeno u državi nečlanici EU, možete se obratiti švedskoj ambasadi u toj državi i informirati se o pravu na naknadu.

Informacije o podnošenju zahtjeva za naknadu štete i državnu naknadu u državama članicama EU, naći ćete na evropskom portalu E-pravo.  Web stranica je dostupna na engleskom, švedskom i još nekoliko drugih jezika.

Naknada štete kada je krivično djelo počinjeno u drugoj državi

Naknada štete kada je krivično djelo počinjeno u drugoj državi

Ukoliko počinilac krivičnog djela bude i optužen, moguće je podnijeti zahtjev za naknadu štete pričinjene tim djelom. Zahtjev za naknadu štete treba istaknuti već u ranijim fazama pravnog procesa. To možete učiniti prije ili u toku glavnog pretresa, može postoji mogućnost   to jelo krivično goni Ako se za zločin tereti prestupnik, možda će biti potrebno tražiti odštetu za štetu uzrokovanu djelom. Dobro jetražiti naknadu od prestupnika u ranoj fazipravnog procesa. To se može učiniti prije ili tokom suđenja, međutim, svaka država to može regulirati na svoj način.

Naknada iz osiguranja kada je krivično djelo počinjeno u drugoj državi

Putno osiguranje ili osiguranje od rizika tokom putovanja u okviru kućnog osiguranja, mogu pokriti štetu ili troškove liječenja nastale u drugoj državi. Obratite se vašem osiguravajućem društvu i saznajte koja su vaša prava.

Državna naknada štete kada je krivično djelo počinjeno u drugoj državi

Žrtve krivičnog djela terorizma počinjenog u EU imaju pravo na informaciju kako ostvariti pravo na naknadu u državi u kojoj je napad izvršen. Ukoliko ste stanovnik države članice EU i bili ste žrtva krivičnog djela terorizma unutar EU, mogli biste imati pravo na državnu naknadu u zemlji u kojoj je krivično djelo počinjeno. Agencija za pomoć žrtvama krivičnih djela može vam, na vaše traženje, pomoći oko podnošenja zahtjeva za evropsku naknadu štete pričinjene krivičnim djelom. S obzirom da rok za podnošenje zahtjeva u svim državama nije isti, savjetujemo vam da nakon počinjenog lkrivičnog djela, zahtjev podnesete što prije.

Ukoliko vam je za podnošenje zahtjeva za državnu naknadu u drugoj zemlji članici EU potrebna pomoć Agencije za pomoć žrtvama krivičnih djela, nazovite servisni telefon Agencije za pomoć žrtvama krivičnih djela broj 090-70 82 00 ili, ako zovete iz inostranstva, +46 90-70 82 00.

Podsjetnik

  • Podnesite prijavu policiji.

  • Prijavite štetu vašim osiguravajućim društvima ili kontaktirajte alarmne centre osiguravajućih društava.

  • Kontaktirajte švedsku ambasadu ili konzulat u državi u kojoj je krivično djelo počinjeno.

  • Ukoliko vam je potrebna podrška u državi u kojoj je krivično djelo počinjeno, možete kontaktirati neku organizaciju za podršku žrtvama krivičnih djela, Švesku crkvu u inostranstvu ili posjetiti niže navedene web portale radi detaljnijeg informisanja.

Informacije o podršci i pravima žrtava terorizma