Przestępstwo terrorystyczne w innym kraju

Jeśli zostałeś narażony na przestępstwo w innym kraju, możesz potrzebować pomocy w uzyskaniu informacji w języku, który jest dla Ciebie zrozumiały, powrocie do domu lub kontakcie z urzędami i organizacjami wspierającymi w kraju, w którym doszło do przestępstwa. W takiej sytuacji pomoc może zaoferować kilka podmiotów.

Przed podróżą

Osoby podróżujące za granicę są odpowiedzialne za pozyskanie informacji i zaznajomienie się z zagrożeniami i ryzykiem występującymi w kraju docelowym. Na portalu internetowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych swedenabroad.se pod nagłówkiem Terroryzm dostępne są informacje na temat poziomu bezpieczeństwa i ewentualnego zagrożenia terrorystycznego w każdym kraju.

Znajduje się tam również strona ogólna zatytułowana „Terroryzm i zagrożenia za granicą”. Na stronie krisinformation.se dostępne są także informacje na temat ważnych przygotowań do wyjazdu zagranicznego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opracowało aplikację Resklar. W aplikacji tej dzięki usługom lokalnym i powiadomieniom typu „push” możesz uzyskać informacje na temat miejsca, w którym się znajdujesz.

Częścią odpowiedzialności własnej za nieprzewidziane zdarzenia jest posiadanie ubezpieczenia. Dobrze jest wiedzieć, co konkretnie ubezpieczenie obejmuje. Wszystkie ubezpieczenia domowe zawierają ubezpieczenie podróżne obowiązujące przez 45 dni. W zależności od okoliczności możesz potrzebować rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej podczas podróży zawartej w Twoim ubezpieczeniu domowym lub kupić ubezpieczenie dostosowane do konkretnej podróży.

Konsumenternas Försäkringsbyrå oferuje bezstronne porady dotyczące ubezpieczeń.

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, kartę UE, można zamówić na portalu internetowym instytucji ubezpieczeń społecznych Försäkringskassan; dzięki tej karcie będziesz mógł uzyskać pomoc medyczną w państwach członkowskich UE.

Lista Szwedów

Jeśli planujesz podróż do innego kraju lub przebywasz w innym kraju, możesz zapisać się na tak zwaną Listę Szwedów przez portal internetowy swedenabroad.se. Dzięki tej liście osoby podróżujące do innego kraju mogą pozostawić swoje dane kontaktowe, aby Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub ambasada szwedzka mogły się z nimi skontaktować.

Zgłoszenie na policję

Jeśli podczas pobytu w innym kraju zostałeś narażony na zdarzenie traktowane jako przestępstwo terrorystyczne, powinieneś dokonać zgłoszenia na lokalną policję. Udokumentowanie przez urzędy, że byłeś wtedy na miejscu zdarzenia, jest ważne.

W nagłych wypadkach zadzwoń pod numer 112, będącym numerem wspólnym dla wszystkich państw członkowskich UE. Numery alarmowe w krajach poza UE mogą znajdować się na portalu internetowym Ministerstwa Sprawa Zagranicznych swedenabroad.se

Jeśli przestępstwo zostało popełnione w państwie członkowskim UE, może dokonać zgłoszenia na policję po powrocie do kraju. Szwedzka policja przekaże następnie Twoje zgłoszenie policji w kraju, w którym doszło do tego przestępstwa.

Musi istnieć możliwość dokonania zgłoszenia przestępstwa popełnionego w państwie członkowskim UE w języku zrozumiałym dla ofiary przestępstwa. Jeśli jest to niemożliwe, ofierze należy zapewnić wsparcie językowe, na przykład przez tłumacza. Osoby wymagające wsparcia językowego przy zgłaszaniu przestępstwa mają również prawo do bezpłatnego pisemnego tłumaczenia zgłoszenia na policję.

Pomoc praktyczna

Jeśli podczas pobytu w innym kraju zostałeś narażony na zdarzenie traktowane jako przestępstwo terrorystyczne i potrzebujesz pomocy w dostępie do opieki medycznej, powrocie do domu i innych praktycznych problemach, najpierw powinieneś dokonać zgłoszenia szkody u swojego ubezpieczyciela. Możesz również skontaktować się z centrami alarmowymi, z którymi współpracują firmy ubezpieczeniowe i które są czynne przez całą dobę. Firmy ubezpieczeniowe posiadają doświadczenie w obsłudze poważnych sytuacji za granicą i mogą pomóc Ci w uzyskaniu interwencji kryzysowej. Jeśli nie wiesz, z którym centrum alarmowym Twoja firma ubezpieczeniowa współpracuje, możesz zwrócić się do ubezpieczyciela, u którego posiadasz ubezpieczenie domowe lub ubezpieczenie podróżne. Warunki obowiązujące w przypadku Twojego ubezpieczenia decydują o tym, jaką pomoc w zakresie opieki medycznej, transportu i wsparcia możesz uzyskać. Warunki ubezpieczenia decydują również o wysokości odszkodowania.

Jeśli nie posiadasz własnego ubezpieczenia domowego, być może jesteś objęty ubezpieczeniem domowym zawartym przez osobę, z którą dzielisz gospodarstwo domowe.

Dzięki Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, karcie UE, możesz otrzymać opiekę medyczną w państwach członkowskich UE. 

Wsparcie w przypadku przestępstwa terrorystycznego w innym kraju

W Unii Europejskiej

Na terytorium UE ofiary działań terrorystycznych muszą otrzymać informację na temat praw, wsparcia i odszkodowania w państwie członkowskim, w którym przestępstwo zostało popełnione, jak również w państwie członkowskim zamieszkania.

Wiele europejskich krajów zarezerwowało numer 116 006 dla organizacji oferujących pomoc ofiarom przemocy. Istnieją również inne, wspólne w całej UE numery telefonów oferujące wsparcie osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Ofiary przestępstwa, świadkowie i ich krewni przebywający w innym kraju, którzy potrzebują ludzkiego wsparcia, mogą skontaktować się z Brottsofferjouren Sverige pod numerem telefonu +46 8 644 86 48.

Victim Support Europe to organizacja przeznaczona dla ofiar przestępstw, która pośredniczy w uzyskaniu pomocy zarówno w kraju popełnienia przestępstwa terrorystycznego, jak i w Szwecji. Celem tej organizacji jest zapewnienie ofiarom przestępstw informacji i wsparcia niezależnie od miejsca zamieszkania lub miejsca popełnienia przestępstwa. Victim Support Europe posiada portal internetowy w j. angielskim, zawierający informacje na temat tego, o czym należy pomyśleć w pierwszych chwilach po zamachu terrorystycznym. Dostępne są tam informacje na temat podmiotów oferujących pomoc ofiarom przestępstw w wielu krajach.

Osoby poszkodowane w wyniku przestępstwa terrorystycznego w innym kraju i ich krewni mogą zwrócić się także do Szwedzkiego Kościoła za granicą. Osoby tam pracujące posiadają doświadczenie w pomocy osobom w nagłych wypadkach i oferują rozmowę.

Związki wyznaniowe w kraju, w którym przestępstwo zostało popełnione, mogą gromadzić i zajmować się osobami w żałobie i kryzysie. Myndigheten för stöd till trossamfund w Szwecji posiada portal internetowy zawierający informacje na temat gotowości kryzysowej.

Jeśli posiadasz miejsce zamieszkania w Szwecji, a uczestniczyłeś w zamachu terrorystycznym w innym kraju, masz prawo do opieki i wsparcia po powrocie do kraju. Dane kontaktowe podmiotów oferujących opiekę i wsparcie znajdziesz w ustępie „Wsparcie i pomoc”.

Ambasady i konsulaty

Szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i szwedzkie ambasady mogą udzielić porad i pomocy osobom, które zostały narażone na przestępstwo w innym kraju. Szwecja posiada swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne w dużej liczbie państw na całym świecie.

Szwedzka ambasada lub szwedzki konsulat w państwie popełnienia przestępstwa może pomóc osobom poszkodowanym w kontaktach z urzędami i krewnymi. Aplikacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych Resklar zapewnia lokalne informacje na temat dostępnej pomocy w przypadku poważnych zdarzeń.

Kto może otrzymać pomoc?

Pomoc szwedzkiej ambasady lub szwedzkiego konsulatu w państwie, w którym doszło do przestępstwa, uzyskać mogą obywatele szwedzcy, uchodźcy oraz bezpaństwowcy zamieszkali w Szwecji. W pewnych przypadkach pomoc uzyskać mogą również obywatele innych państw mieszkający w Szwecji. Dotyczy to również obywateli szwedzkich, którzy nie mieszkają w Szwecji.

Informacje o szwedzkich ambasadach i konsulatach znajdziesz na portalu internetowym Sweden Abroad oraz w aplikacji Resklar. Dyżur Ministerstwa Spraw Zagranicznych czynny jest przez 24 godziny na dobę i można się z nim skontaktować pod numerem telefonu +46 (0)8 405 50 05 w nagłych wypadkach za granicą. Jeśli w kraju, w którym przebywasz, nie ma szwedzkiej ambasady lub szwedzkiego konsulatu, możesz zwrócić się do ambasady lub konsulatu innego państwa członkowskiego UE.

Konsularna pomoc finansowa

W nagłych wypadkach lub w przypadku innych trudności za granicą można ubiegać się o konsularną pomoc finansową. Taka pomoc obejmuje koszty badania okoliczności sprawy, przedkładania dowodów, doradcy prawnego i tłumacza w bezpośrednim związku z przestępstwem, o ile dana osoba nie jest w stanie pokryć tych kosztów we własnym zakresie. Dotyczy to obywateli szwedzkich zamieszkałych w Szwecji, ale również uchodźców lub bezpaństwowców zamieszkałych w Szwecji. W przypadkach szczególnych pomoc taką mogą uzyskać również obywatele innych państw zamieszkali w Szwecji lub obywatele szwedzcy zamieszkali za granicą.

Odszkodowanie w przypadku przestępstwa terrorystycznego w innym kraju

Jeśli w czasie narażenia na przestępstwo terrorystyczne posiadałeś miejsce zamieszkania w Szwecji, możesz mieć prawo do szwedzkiego odszkodowania za szkody poniesione wskutek przestępstwa także w przypadku, gdy przestępstwo zostało popełnione w innym kraju, należącym lub nienależącym do UE.

Wiele krajów, zarówno należących, jak i nienależących do UE, posiada specjalne przepisy dotyczące odszkodowań dla ofiar terroryzmu. W UE obowiązuje zasady szczególne dotyczące państwowego odszkodowania dla osób poszkodowanych wskutek przestępstwa w państwie członkowskim UE. Jeśli przestępstwo zostało popełnione w państwie nienależącym do UE, można zwrócić się szwedzkiej ambasady w tym kraju w celu uzyskania informacji na temat odszkodowania.

Informacje na temat tego, w jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie i odszkodowanie państwowe w państwach członkowskich UE, znajdziesz w Europejskim portalu e-sprawiedliwość. Portal ten dostępny jest w j. angielskim, szwedzkim i wielu innych językach.

Odszkodowanie w przypadku przestępstwa w innym kraju

Jeśli sprawca przestępstwa został oskarżony, możliwe jest wniesienie żądania odszkodowania za szkody poniesione w wyniku tego przestępstwa. Ważne jest, aby zażądać odszkodowania od sprawcy na wczesnym etapie postępowania prawnego. Można to zrobić przed lub w trakcie procesu sądowego, zasady w tym zakresie są jednak różne w różnych krajach.

Odszkodowanie z ubezpieczenia w przypadku przestępstwa w innym kraju

W ramach ubezpieczenia podróżnego lub ochrony w czasie podróży zawartej w ubezpieczeniu domowym można uzyskać odszkodowanie w przypadku szkody lub choroby w innym kraju. Skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem, aby dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują w Twoim przypadku.

Odszkodowanie państwowe w przypadku przestępstwa w innym kraju

Ofiary przestępstw terrorystycznych, do których doszło na terytorium UE, maja prawo do uzyskania informacji na temat ubiegania się o odszkodowanie w kraju, w którym doszło do zamachu. Jeśli mieszkasz w państwie członkowskim UE i zostałeś narażony na przestępstwo terrorystyczne, możesz mieć prawo do odszkodowania państwowego w kraju, w którym przestępstwo miało miejsce. Brottsoffermyndigheten może pomóc Ci, na Twój wniosek, w złożeniu wniosku o odszkodowanie za szkody poniesione wskutek przestępstwa. Jako że terminy składania wniosków mogą być różne w różnych krajach, zaleca się, aby wniosek złożyć tak szybko po popełnieniu przestępstwu jak to możliwe.

Jeśli chcesz uzyskać pomoc Brottsoffermyndigheten w ubieganiu się o odszkodowanie państwowe w innym państwie członkowskim UE, zadzwoń do Brottsoffermyndigheten pod numer telefonu 090-70 82 00 lub, jeśli dzwonisz z zagranicy, +46 90-70 82 00.

Lista kontrolna

  • Dokonaj zgłoszenia na policję.

  • Dokonaj zgłoszenia szkody u swoich ubezpieczycieli lub skontaktuj się z centrum alarmowym ubezpieczycieli.

  • Skontaktuj się ze szwedzką ambasadą lub szwedzkim konsulatem w kraju, w którym doszło do przestępstwa.

  • Osoba potrzebująca pomocy w kraju, w którym doszło do przestępstwa, może skontaktować się z organizacją wspierającą ofiary przestępstw, Szwedzkim kościołem za granicą lub odwiedzić poniższe portale internetowe w celu uzyskania dodatkowych informacji.