Kada se to dogodi

Ako ste se zatekli na mjestu na kojem se događaj odigrava ili se već desio, napustite to područje što prije. Ukoliko se ne možete udaljiti na siguran način, pokušajte pronaći neko sigurno mjesto gdje se možete sakriti bez rizika da vas pronađu ili povrijede.

Isključite zvučni signal i vibraciju na telefonu. Ostanite na mjestu događaja sve dok ga ne mognete bezbjedno napustiti. Pomozite drugima samo ako je to moguće bez rizika po vlastitu bezbjednost. Ne prilazite mjestu zločina radi snimanja ili fotografisanja.

Oglasi uzbunu

Ukoliko je vama ili nekom drugom potrebna pomoć, nazovi broj za hitne slucajeve 112. Da bi izbjegli preopterećenje mreže, ne koristite svoj mobilni telefon osim ako baš ne morate. Zovite samo ako sami sebe ne izlažete riziku. Ukoliko se policija, bolničari ili osoblje već nalaze na licu mjesta i nikome u vašoj blizini ne treba hitna pomoć, ne morate zvati hitnu službu. Ukoliko ste stupili u kontakt sa centrom za hitne slučajeve, molimo navedite svoju lokaciju i recite šta vam je poznato o događaju ili počiniocu. Svaka informacijo o aktualnoj situaciji biće interventnom timu dragocjena. Ukoliko zovete sa aplikacije 112, SOS Alam će automatski dobiti vašu lokaciju.

Kontaktirajte vaše najbliže

Ukoliko ste se našli na mjestu događaja ili u njegovoj blizini, javite svojim najbližim i svom poslodavcu da ste na sigurnom.

Prijava policiji

Slučaj prijavite policiji što prije. Kada se radi o tekućem događanju nazovite 112, a u manje hitnim slučajevima 114 14. Nije na vama da cijenite da li djelo kojem ste izloženi ima obilježja krivičnog djela, to je stvar poilicije. Krivična prijava često je neophodna da biste mogli ostvariti svoja prava i dobiti zaštitu. Važno je kontaktirati policiju čak i ako vi sami niste povrijeđeni, ali ste, na primjer, svjedočili nečemu u vezi sa zločinom.

Policija je ta koja je odgovorna za evidenciju katastrofa koje su se desile u Švedskoj. Ukoliko želite dobiti ili pružiti informacije o vašem srodniku ili vama bliskoj osobi koja se mogla zateći na mjestu dogadaja, nazovite
114 14.  

Policija ima specijalno osoblje odgovorno za žrtve krivičnih djela i pitanja lične sigurnosti. Možete zamoliti vama blisku osobu da pođe s vama i da pomogne vam da podnesete prijavu.

Prilikom podnošenja prijave policiji bićete informisani o vašim pravima, kao što su:

 • pravo na pomoćnika oštećenog, osobu za podršku, tumača i prevodioca te zabranu prilaska
 • pravo na naknadu štete i naknadu štete pričinjene izvršenjem krivičnog djela
 • gdje možete dobiti podršku i pomoć
 • koga možete kontaktirati radi informisanja o vašem slučaju
 • kako će se vaša prijava dalje biti procesuirana
 • pravo na naknadu kada ste pozvani na saslušanje kod policije i glavni ptetres kod suda.

Željeli biste prijaviti neko krivično djelo ali ne vladate jezikom - biće vam omogućno da prijavu podnesete na jeziku koji razumijete. Možete također, ukoliko to želite, dobiti i besplatni prijevod pismene potvrde o podnesenoj krivičnoj prijavi, na jeziku koji razumijete.

Kontakt osoba tokom pravnog postupka

Policijska uprava ima specijalno obučenog istražitelja po imenu Family Liaison Officer, FLO. Ta osoba predstavlja kariku između policije i srodnika osoba koje su izgubile život kao žrtve krivičnog djela. Ovaj istražitelj je kontakt osoba rodbine tokom čitavog pravnog postupka.

Osoba za podršku i pomoćnik oštećenog

Vaše je pravo da na saslušanje u policiji povedete osobu za podršku. To vam može pojačati osjećaj sigurnosti. To može biti neko iz kruga vaših poznanika. Možete se obratiti i službi socijalnog staranja ili nekoj organizaciji koja se bavi davanjem podrške i pomoći žrtvama krivičnih djela.

Kada se radi o težim krivičnim djelima, može vam kao oštećenom biti dodijeljen pomoćnik iz reda pravnika, čiji je zadatak da zastupa vaše interese tokom cijelog pravnog postupka.  Pomoćnik oštećenog pruža vam podršku i pomoć tako što vam, na primjer, objašnjava  pravni postupak, opisuje tok istrage i šta se od vas kao oštećenog očekuje. Pomoćnik oštećenog ima također zadatak da vam pomaže oko naknade štete. Recite policiji ukoliko imate konkretni prijedlog nekog advokata ili pravnika kojeg biste željeli u ulozi vašeg pomoćnika oštećenog.

Medicinska pomoć

Ako ste povrijeđeni, zatražite medicinsku pomoć, bez obzira da li se radi o fizičkim ili psihičkim traumama. Poželjno je osigurati dokaze povreda, na osnovu kojih se onda cijeni vaše pravo na naknadu štete.

Važno je dobiti podršku i pomoć neposredno nakon događaja, međutim, podrška vam može biti potrebna i duže vrijeme nakon toga. Ne ustručavajte se tražiti medicinsku pomoć, čak i kada je prošlo više vremena od aktualnog događaja. Posljedice nekog teškog događaja mogu se pogoršati ukoliko se eventualne psihološke potrebe ne bi uzele u obzir.

Prijavite slučaj osiguravajućem društvu bez odlaganja

Prijavite svom osiguravajućem društvu što je prije moguće da ste bili sudionik nekog događaja koji bi se mogao kvalificirati kao krivično djelo terorizma. Ranim podnošenjem prijave osiguravate profesionalnu podršku kroz osiguranje i svu potrebnu pomoć za rješavanje svih pitanja koja proističu iz aktualnog događaja. Važno je podnijeti prijavu jer osiguranje može pokriti troškove liječenja i terapije.  

Ukoliko se slučaj dogodio u toku radnog vremena ili na putu na posao ili s posla, povredu možete prijaviti i osiguranju vašeg poslodavca tokom putovanja na posao i sa posla, šteta se može prijaviti i osiguranju vašeg poslodavca ili Sigurnosnom osiguranju za slučaj povrede na radu (TFA), što je osiguranje predviđeno kolektivnim ugovorom. Ukoliko se slučaj dogodio u vašem slobodnom vremenu, možda biste mogli ostvariti pravo na naknadu po osnovu, na primjer, vašeg osiguranja ili osiguranja člana zajedničkog domaćinstva. Ukoliko niste u stanju lično prijaviti, zamolite vaše bližnje da vam u tome pomognu.

Ne zaboravite

 • Podnesite prijavu policiji.

 • Dokumentirajte vaše povrede.

 • Sačuvajte dokaze i račune u vezi svih troškova.

 • Prijavite povrede osiguravajućem društvu.

 • Recite policiji ukoliko tražite:

     - naknadu štete

     - pomoćnika oštećenog.

 • Sačekajte rezultat istražnog postupka.