O informaciji

Posljedice krivičnog djela terorizma koje pogađaju žrtvu mogu se pogoršati iz raznih razloga, pored ostalog i zbog nedostatka informacija.

Informacija na brottsoffermyndigheten.se/terrorism, priređena je s ciljem da se žrtvama krivičnog djela terorizma i onima koji su u dodiru sa žrtvama ovih djela, osiguraju tačne i pouzdane informacije. To je rezultat zadatka koji je Agencija za pomoć žrtvama krivičnih djela dobila od Švedske vlade. U osnovi se nalazi istraživanje da li je Švedska sposobna za primjenu odredbi o žrtvama krivičnih djela iz Direktive o terorizmu, Ds 2018:22. Predloženo je da Agencija za pomoć žrtvama krivičnih djela prouči i poboljša informaciju namijenjenu žrtvama terorizma.  

Ova informacije sadrži opšte informacije o pravu na pomoć, podršku i zaštitu koje žrtvama terorizma i članovima njihovim porodica u skladu sa Direktivom o terorizmu, pripada.   

Zadatak je izvršen u saradnji sa drugim organima vlasti, organizacijama i djelatnostima.