Försäkringsersättning

Kom ihåg att undersöka om du har någon försäkring som du kan få ersättning från. Du kan ha rätt till försäkringsersättning även om gärningspersonen är okänd eller om du redan har fått ut ett skadestånd.

Olika försäkringar

De allra flesta har någon försäkring som kan ersätta skador som är orsakade av brott. Det kan handla om en privat försäkring eller att du till exempel har en försäkring via ditt fackförbund, arbete eller din skola.

Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag så snart som möjligt efter det att brottet inträffat.

Så här gör du


1. Kontakta ditt försäkringsbolag

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att undersöka om du eller någon i ditt hushåll har en försäkring som du kan få ersättning från. Det kan till exempel handla om en hemförsäkring eller en olycksfallsförsäkring.

2. Kontakta din arbetsgivare eller skola

Många anställda omfattas av försäkring i AFA Försäkring. De kan lämna ersättning för personskador som har uppkommit under arbetstid eller på väg till eller från arbetet.

Barn och ungdomar som går i skola omfattas vanligtvis av gruppolycksfallsförsäkringar som tecknas av kommunen. Sådana försäkringar gäller ofta även för skador utanför skoltid.

Om du är student vid ett statligt universitet eller högskola är du försäkrad via Kammarkollegiet. Försäkringen gäller under skoltid och när du reser till och från skolan.

3. Kontakta ditt fackförbund

Det är vanligt att det ingår en olycksfallsförsäkring om du är medlem i ett fackförbund. Kontakta ditt fackförbund för att få reda på mer.

Om du har skadats i trafiken

Om du skadades i samband med fordonstrafik kan du ha rätt till ersättning för eventuell personskada från trafikförsäkringen för fordonet som du färdades i alternativt fordonet som orsakade skadan. Om trafikförsäkring saknades eller om fordonet är okänt kan ersättning lämnas från Trafikförsäkringsföreningen. Om du inte har någon försäkring eller om försäkringen inte täcker skadan helt kan du i vissa fall ha rätt till brottsskadeersättning.

Så fungerar försäkringar

I försäkringsvillkoren står det om du har rätt till ersättning eller inte. Villkoren kan variera mellan olika försäkringsbolag. Det finns också villkor som kan göra att du inte har rätt till försäkringsersättning i vissa situationer, till exempel om du själv har provocerat någon och då utsatt dig för en ökad risk att skadas. Det kan också hända att du inte får ersättning om du har utsatts för brott av någon som omfattas av samma försäkring.

Många försäkringar gäller med en självrisk, då dras ett visst belopp av från försäkringsersättningen. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få information om vad som gäller för din försäkring.

Därför varierar beloppen

Skadestånd och försäkringsersättning bestäms enligt olika regler och det gör att beloppen kan variera. Att en domstol dömt ut ett visst belopp i skadestånd betyder alltså inte alltid att du har rätt till samma belopp i försäkringsersättning.