Krivično djelo terorizma i žrtve terorizma

U ovom odjeljku naći ćete definiciju krivičnog djela terorizma i šta je to što je karakteristično za žrtve terorizma.

Žrtvama terorizma smatraju se kako osobe koje su time direktno pogođene, tako i članovi porodice osoba smrtno nastradalih u terorističkom napadu. Također i članovi porodice preživjelih žrtava krivičnog djela, imaju pravo na određene mjere podrške i zaštite.  

Krivično djelo terorizma je djelo koje je počinjeno s ciljem zastrašivanje stanovništva ili grupe ljudi. Da bi neki čin imao obilježja krivičnog djela terorizma, mora bi ozbiljno naškoditi, na primjer, državi i teško uznemiriti društvenu zajednicu.

Šta kaže zakon?

§ 2 Zakona o borbi protiv terorizma (2003:148)

Za krivično djelo terorizma kazniće se ko počini djelo iz § 3, ukoliko takvo djelo može ozbiljno naškoditi državi ili međudržavnom organizaciji sa svrhom da:

 1. izazove ozbiljan strah među stanovništvom ili grupom stanovništva,
 2. nezakonito navede neki javni organ ili međudržavnu organizaciju da poduzme ili da odustane od poduzimanja neke mjere, ili
 3. ozbiljno destabilizira ili uništi osnovne političke, ustavne, ekonomske ili društvene strukture jedne države ili međudržavne organizacije.

Krivično djelo terorizma je kvalificirani oblik nekih drugih krivičnih djela kao što su: ubistvo, nanošenje tjelesne povrede, otmica, oštećenje tuđe stvari ili izazivanje opšte opasnosti.

Posebne potrebe

Žrtve krivičnih djela imaju više zajedničkih potreba, kao što su: poštovanje, sigurnost, zaštita, informisanje i podrška. Žrtve krivičnog djela terorizma i njima bliske osobe mogu, pored navedenog, imati i posebne potrebe zbog specifične prirode ovog djela. Te potrebe treba prepoznati u kontekstu individualnih pretpostavki u svakom pojedinom slučaju.

Budući da su žrtve terorizma često slučajna meta napada, doživljavaju to veoma dramatično i teško im je razumjeti i prihvatiti da je baš njih sve to snašlo. Veliko interesovanje javnosti i medija za terorističke zločine je uvijek veliko, što još više može pogoršati njihovu ionako tešku situaciju. Neke države propisuju žrtvama terorizma specijalne mjere zaštite i podrške.

EU ima priručnik za žrtve terorizma sa informacijama o potrebama žrtava terorizma i kako im se može pomoći.

Prava

Svim žrtvama krivičnih djela treba pristupiti s poštovanjem. Imaju također pravo na obziran, profesionalan i nediskriminatorski tretman, prilagođen pojedincu.

Neka od osnovnih prava žrtava krivičnih djela su:

 • pravo na informaciju o njihovim pravima i procesuiranju njihovih predmeta
 • da razumiju i da ih se razumije bez obzira na jezik ili neke druge pretpostavke
 • da im se omogući da sudjeluju u pravnom postupku
 • pravo na različite oblike zaštite u toku i nakon provedenog pravnog postupka
 • pravo na naknadu štete od počinioca
 • pravo na naknadu štete od države
 • pravo da se obrate nadležnoj instanci radi zaštite prava za slučaj njihovog kršenja.

EU Direktivom o žrtvama krivičnih djela i Direktivom o žrtvama terorizma, propisana su prava žrtava krivičnih djela i žrtava terorizma. Ova prava pripadaju svim žrtvama krivičnih djela u EU, bez ikakve diskriminacije, pa i u slučajevima kada se počinilac krivičnog djela ne može identificirati. Ova prava jednako vrijede i za žrtve pogođene krivičnim djelom u nekoj drugoj državi članici EU koje se nakon toga vraćaju u domicilnu državu članicu EU.

Žrtve terorizma

Žrtve terorističkih djela imaju ista prava kao i žrtve ostalih krivičnih djela, ali i na direktnu podršku i onoliko dugo koliko je to potrebno.

Njihova prava uključuju:     

 • adekvatan medicinski tretman
 • emocionalnu i psihološku podršku, kao što su podrška i savjeti zbog doživljene traume, u skladu sa nacionalnim zdravstvenim sistemom država članica
 • savjete i informacije o relevantnim pravnim, praktičnim ili ekonomskim pitanjima
 • pomoć pri podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava na naknadu u državi u kojoj se zločin dogodio
 • mjere zaštite žrtava i članova njihove porodice.

Prema Direktivi o terorizmu, podrška je besplatna i lako dostupna. To znači da u slučaju da naknadu troškova liječenja ne biste mogli dobiti od počinioca, po osnovu osiguranja ili od poslodavca, ovo pravo u konačnici možete ostvariti po osnovu naknade štete pričinjene krivičnim djelom koju plaća drzava.   vaše nege od prestupnika, preko osiguranja ili od  poslodavca,možete dobiti naknadu kroz naknadu državnogkriminala.  

Osobe koje vam pružaju podršku imaju obavezu čuvanja službene tajne i ne smiju drugima prenositi ono što su saznali u razgovoru sa vama.

Više informacija o pravima

Na niže navedenim web portalima naći ćete više informacija o pravima:

Žrtava krivičnih djela

Djece i omladine

Disfunkcionalnih osoba

Osoba pozvanih u sud