Skadestånd

Du som har blivit utsatt för ett brott kan kräva skadestånd från gärningspersonen. Det måste du göra senast under rättegången, men det är bra om du gör det så snart som möjligt efter polisanmälan.

Ett målsägandebiträde, om du har ett sådant, kan ge dig information om hur mycket pengar du kan kräva att få i skadestånd. Du kan också ta kontakt med Brottsoffermyndigheten för att få information om det. Meddela sedan polisen vad du önskar skadestånd för och hur mycket.

Kom ihåg att också begära skadestånd från gärningspersonens vårdnadshavare om gärningspersonen var under 18 år vid brottet.

Vad går det att få skadestånd för?

Det vanligaste är att du kan få skadestånd för den kränkning som brottet inneburit för dig. Andra ersättningar kan vara kostnader om du har behövt läkarvård på grund av skadorna du fått av brottet och förlust av inkomst om skadorna inneburit att du inte har kunnat jobba under en period. Du kan också få ersättning för till exempel sveda och värk, bestående skador och skadade tillhörigheter.

Att få ut skadeståndet

Om gärningspersonen döms för brottet är det vanligt att domstolen bestämmer att personen ska betala skadestånd till dig. Men det innebär inte att pengarna kommer till dig automatiskt. Gärningspersonen kan ofta inte betala eller gör det inte frivilligt.

Kronofogden kan hjälpa till

Domstolen skickar en kopia av din dom till Kronofogden om domstolen har bestämt att du ska få skadestånd. Kronofogden kommer sedan att ta kontakt med dig och fråga om du vill ha hjälp med att få ut skadeståndet från gärningspersonen. Du får en blankett som du kan fylla i och skicka tillbaka till Kronofogden som då kan försöka kräva in pengar till dig från gärningspersonen. Använd blanketten eller Kronofogdens e-tjänst när du ansöker om skadestånd. Du kan också ladda ner blanketten från Kronofogdens webbplats.

Kronofogden ser till att du får ditt skadestånd om gärningspersonen har möjlighet att betala. I annat fall redovisar Kronofogden att gärningspersonen saknar betalningsförmåga, det vill säga inte har några pengar att betala skadeståndet. Om du inte får någon ersättning via Kronofogden kan du ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten senast tre år från att domen inte längre kan överklagas.

Om det är flera gärningspersoner

Ibland döms flera gärningspersoner för ett och samma brott och till att betala skadestånd. Då är var och en av gärningspersonerna oftast ansvarig för hela skadeståndsbeloppet. Det kallas solidariskt skadeståndsansvar. Tanken med det är att ge brottsoffret så stor chans som möjligt att få sina skador ersatta genom att rikta kravet mot alla som dömts samtidigt. Betalar en av de dömda hela skadeståndet kan den personen i sin tur kräva de andra på betalning.

Du bör inte acceptera ett förslag om överenskommelse som innebär att en av flera gärningspersoner betalar enbart sin del av skadeståndet. Risken är då att du får mindre skadestånd än du annars kunnat få. Det kan också innebära att du förlorar din rätt till brottsskadeersättning.

Därför varierar beloppen

Skadestånd och brottsskadeersättning bestäms enligt olika regler och därför kan beloppen ibland skilja sig åt. Skadeståndet kan till exempel vara högre än det som betalas ut i brottsskadeersättning och ibland blir brottsskadeersättningen högre.