Eventualno pravo na naknadu

Ukoliko ste žrtva terorističkog napada ili ste se našli u neposrednoj blizini mjesta zločina, mogli biste biti žrtva krivičnog djela. U tom slučaju mogli biste imati pravo na naknadu štete prouzrokovane krivičnim djelom.

Više je vrsta kompenzacija. Možete imati pravo na: 

  • naknadu štete od počinioca
  • naknadu iz osiguranja od osiguravajućeg društva
  • naknadu štete pričinjene krivičnim djelom od strane Agencije za pomoć žrtvama krivičnih djela.

Naknada štete

Kada su identifikovani jedan ili više počinilaca podiže se optužnica, tako da žrtva krivičnog djela može u sudskom postupku zahtijevati naknadu štete. Naknada štete je kompenzacija koju je počinilac krivičnog djela dužan dati oštećenom na ime štete pričinjene krivičnim djelom. Ukoliko tražite naknadu štete, kažite to policiji prilikom saslušanja u istražnom postupku. Poželjno je da naknadu štete od počinioca u toku pravne procedure zatražite što ranije.      

Pomoćnik oštećenog može vam pomoći da formulirate zahtjev za naknadu štete. Ukoliko niste dobili pomoćnika oštećenog, u tome vas može zastupati državni tužilac. Kada sud dosudi naknadu štete, osuđeni je duzan da vam plati odštetu. Organ za sprovođenje prinudnih izvršenja (Kronofogden) pomoći će vam oko prinudne naplate dosuđene naknade.

Naknada iz osiguranja

Ukoliko je počinilac djela izgubio život u aktualnom događaju ili iz nekog drugog razloga ne može biti osuđen za počinjeno krivično djelo, imate pravo na naknadu po osnovu osiguranja. Ponekad možete ostvariti pravo na naknadu od osiguranja i pored toga što vam je počinilac djela platio odštetu. Od ugovorenih uslova osiguranja zavisi koju naknadu možete ostvariti. 

Obratite se svom ili svojim osiguravajućim društvima kako biste saznali šta konkretno važi u vašem slučaju. Možete biti osigurani u svojstvu zaposlenika ili kao član porodice osiguranika. Ukoliko je krivično djelo počinjeno upotrebom vozila, naknadu štete zbog pričinjene tjelesne povrede možete ostvariti po snovu obaveznog osiguranja aktualnog vozila, kada je to uslovima osiguranja predviđeno. 

Ako ste pogođeni krivičnim djelom u toku radnog vremena, naknadu štete zbog pričinjene tjelesne povrede možete ostvariti po snovu osiguranja vašeg poslodavca kod AFA Osiguranja (AFA Försäkring). Od Agencije za osiguranje potrošača (Konsumenternas Försäkringsbyrå) možete dobiti nepristrasne savjete o pitanjima osiguranja. Možete imati i osiguranje preko svog sindikata. Slobodno zamolite neku vama blisku osobu da istraži sva osiguranja kojima ste obuhvaćeni.   

Naknada štete pričinjene krivičnim djelom

Naknada štete pričinjen krivičnim djelom je naknada koju plaća država. Ovaj vid naknade je aktualan ukoliko ukupno obeštećenje ne možete dobiti po drugim osnovima, to jest od počinioca ili po osnovu osiguranja. Prema švedskim propisima o naknadi štete pričinjene krivičnim djelom koju plaća država, za krivično djelo terorizma vrijede ista pravila kao i za sva druga krivična djela.  

Na web portalu Agencije za pomoć žrtvama krivičnih djela naći ćete više informacija o naknadi štete pričinjene krivičnim djelom. Tamo možete i podnijeti zahtjev za naknadu štete pričinjene krivičnim djelom. Obrasci su dostupni na švedskom i engleskom jeziku.

koliko imate pitanja u vezi sa ostvarenjem prava na naknadue štete pričinjene krivičnim djelom, možete nazvati servisni telefon Agencije za pomoć žrtvama krivičnih djela,broj: 090-70 82 00.