جایگزینی

اگر قربانی جرم ناموسی بوده اید، ممکن است واجد شرایط غرامت برای زیان های خود باشید. غرامت بیمه، غرامت آسیب و غرامت آسیب کیفری، سه نوع غرامتی هستند که برای قربانیان جرایم در دسترس است.

غرامت بیمه

شما می توانید از انواع مختلف بیمه، غرامت دریافت کنید. این بیمه می تواند بیمه شخصی از قبیل بیمه خانه، بیمه شخصی یا بیمه تصادف باشد. همچنین می تواند بیمه ای باشد که توسط کارفرما، اتحادیه تجاری یا مدرسه شما تأمین می شود/.

شما باید پس از اینکه جرم اتفاق می افتد، در اسرع وقت به شرکت(های) بیمه خود اطلاع دهید.

غرامت ها

به طور کلی، فردی که شما را در معرض جرم قرار می دهد نیز بایستی به دلیل آسیب های ایجاد شده به شما غرامت پرداخت کند. این کار معمولاً توسط دادگاه و به عنوان بخشی از قضاوت کیفری انجام می شود و تصمیم گیری می شود که مرتکب شوند جرم بایستی به شما خسارت پرداخت کند.

جبران خسارت ناشی از جرم

اگر قادر به دریافت غرامت کامل برای آسیب های خود در نتیجه جرم، از طریق غرامت و خسارت های بیمه نیستید، ممکن است واجد شرایط دریافت غرامت دولتی از اداره قربانیان جرایم باشید که با عنوان جبران خسارت ناشی از جرم شناخته می شود.

آیا درباره غرامت سؤال دارید؟

اداره قربانیان جرایم یک تلفن خدماتی برای افرادی دارد که در مورد غرامت به دلیل جرم سؤالاتی دارند.

اداره قربانیان جرایم

اداره قربانیان جرایم به درخواست های دریافت خسارت بابت جرم رسیدگی می کند. در صورتی که سؤالاتی در مورد دریافت غرامت پس از قربانی جرم شدن دارید، با این اداره تماس بگیرید.