جایگزینی

اگر قربانی جرم ناموسی بودهاید، ممکن است واجد شرایط غرامت برای زیا نھای خود باشید. غرامت
بیمھ، غرامت آسیب و غرامت آسیب کیفری، سھ نوع غرامتی ھستند کھ برای قربانیان جرایم در
دسترس است.

غرامت بیمھ

شما م یتوانید از انواع مختلف بیمھ، غرامت دریافت کنید. این بیمھ م یتواند بیمھ شخصی از قبیل بیمھ
خانھ، بیمھ شخصی یا بیمھ تصادف باشد. ھمچنین م یتواند بیمھای باشد کھ توسط کارفرما، اتحادیھ
تجاری یا مدرسھ شما تأمین م یشود/.

شما باید پس از اینکھ جرم اتفاق م یافتد، در اسرع وقت بھ شرکت(ھای) بیمھ خود اطلاع دھید.

غرامتھا

بھ طور کلی، فردی کھ شما را در معرض جرم قرار م یدھد نیز بایستی بھ دلیل آسیبھای ایجاد شده
بھ شما غرامت پرداخت کند. این کار معمولا توسط دادگاه و بھ عنوان بخشی از قضاوت کیفری انجام
می شود و تصمیمگیری م یشود کھ مرتک بشوند جرم بایستی بھ شما خسارت پرداخت کند.

جبران خسارت ناشی از جرم

اگر قادر بھ دریافت غرامت کامل برای آسیبھای خود در نتیجھ جرم، از طریق غرامت و
خسار تھای بیمھ نیستید، ممکن است واجد شرایط دریافت غرامت دولتی از اداره قربانیان جرایم
باشید کھ با عنوان جبران خسارت ناشی از جرم شناختھ م یشود.

آیا درباره غرامت سؤال دارید؟

اداره قربانیان جرایم یک تلفن خدماتی برای افرادی دارد کھ در مورد غرامت بھ دلیل جرم سؤالاتی
دارند.

اداره قربانیان جرایم

اداره قربانیان جرایم بھ درخواستھای دریافت خسارت بابت جرم رسیدگی م یکند. در صورتی کھ
سؤالاتی در مورد دریافت غرامت پس از قربانی جرم شدن دارید، با این اداره تماس بگیرید .