جابجا شدن

اگر قربانی یک جنایت ناموسی شده اید، ممکن حق دریافت جبران خسارت را داشته باشید. جبران خسارت بیمه، خسارت و جبران خسارت جزایی سه نوع از جبران خسارت هستند که برای قربانیان جرم وجود دارد.

جبران خسارت بیمه

شما انواع مختلف بیمه جبران خسارت را دریافت کرده می توانید. این بیمۀ شخصی ، مانند بیمۀ خانه، بیمۀ شخصی یا بیمۀ حوادث بوده می تواند. همچنان می تواند در مورد بیمه ای باشد که توسط کارفرما، اتحادیۀ کارگری یا مکتب شما ارائه می شود.

پس از وقوع جرم باید در اسرع وقت به شرکت(های) بیمۀ خود اطلاع دهید.

خسارات

به طور عام فردی که شما را در معرض جرم قرار می دهد باید خسارات ناشی از آن را نیز به شما جبران کند. این معمولاً توسط محکمه به عنوان یک بخش از حکم جزایی انجام می شود و محکمه تصمیم می گیرد که مرتکب باید به شما خسارت را بپردازد.

جبران خسارت جنایی

اگر قادر به دریافت غرامت کامل برای جراحات خود که در نتیجه یک جرم دریافت، از طریق جبران خسارت و خسارت بیمه نیستید، ممکن واجد شرایط دریافت غرامت دولتی از سازمان قربانیان جرم باشید که به عنوان جبران خسارت جنایی نیز شناخته می شود.

دربارۀ جبران خسارت کدام سوال دارید؟

ادارۀ قربانیان جرم یک شمارۀ تلیفون خدماتی برای کسانی دارد که در مورد جبران خسارت به دلیل جرم سؤال دارند.

ادارۀ قربانیان جنایت

ادارۀ قربانیان جرم به درخواست ھای جبران خسارت جنایی رسیدگی می کند. اگر در مورد جبرانخسارت بعد از قربانی شدن کدام سوال دارید، با این اداره تماس بگیرید.