جابجا شدن

اگر قربانی یک جنایت ناموسی شده اید، ممکن حق دریافت جبران خسارت را داشتھ باشید. جبران
خسارت بیمھ، خسارت و جبران خسارت جزایی سھ نوع از جبران خسارت ھستند کھ برای قربانیان
جرم وجود دارد.

جبران خسارت بیمھ

شما انواع مختلف بیمھ جبران خسارت را دریافت کرده می توانید. این بیمۀ شخصی ، مانند بیمۀ خانھ،
بیمۀ شخصی یا بیمۀ حوادث بوده می تواند. ھمچنان می تواند در مورد بیمھ ای باشد کھ توسط
کارفرما، اتحادیۀ کارگری یا مکتب شما ارائھ می شود.

پس از وقوع جرم باید در اسرع وقت بھ شرکت(ھای) بیمۀ خود اطلاع دھید.

خسارات

بھ طور عام فردی کھ شما را در معرض جرم قرار می دھد باید خسارات ناشی از آن را نیز بھ شما
جبران کند. این معمولاً توسط محکمھ بھ عنوان یک بخش از حکم جزایی انجام می شود و محکمھ
تصمیم می گیرد کھ مرتکب باید بھ شما خسارت را بپردازد.

جبران خسارت جنایی

اگر قادر بھ دریافت غرامت کامل برای جراحات خود کھ در نتیجھ یک جرم دریافت، از طریق
جبران خسارت و خسارت بیمھ نیستید، ممکن واجد شرایط دریافت غرامت دولتی از سازمان قربانیان
جرم باشید کھ بھ عنوان جبران خسارت جنایی نیز شناختھ می شود.

دربارۀ جبران خسارت کدام سوال دارید؟

ادارۀ قربانیان جرم یک شمارۀ تلیفون خدماتی برای کسانی دارد کھ در مورد جبران خسارت بھ دلیل
جرم سؤال دارند.

ادارۀ قربانیان جنایت

ادارۀ قربانیان جرم بھ درخواست ھای جبران خسارت جنایی رسیدگی می کند. اگر در مورد جبران
خسارت بع د از قربانی شدن کدام سوال دارید، با این اداره تماس بگیرید.