جرم ناموسی چیست؟

ھدف از خشونت و آزار ناموسی، حمایت از ھنجارھا و ارزشھای جمعی درباره مفاھیمی از قبیل
شرافت، ب یشرفی، حیا، بی حیایی است. در این مفاھیم، شرافت نشاندھنده ارزش و حق احترام ھر
مرد است.

در مفھوم شرف، شرافت مرد بر اساس توانایی او برای کنترل بدن، رفتار و تمایلات جنسی زنان
وابستھ بھ خود تعیین م یشود. اگر یکی از زنان نزدیک، ھنجارھا و ارزشھای مرتبط با شرافت
گروه را نقض کند، رسوایی برای مرد بھ ھمراه دارد. ھدف از خشونت و آزار ناموسی، حفظ یا
بازیابی این شرافت زیر سؤال رفتھ یا نقض شده است. این گروه ممکن است متشکل از خانواده،
خویشاوندان، قبیلھ یا گروه دیگری با ماھیت مشابھ باشد.

مفھوم شرافت

در بسیاری از مفاھیم، شرافت بھ عنوان چیزی مثبت در نظر گرفتھ م یشود. جوامع فردگرا، شرافت
را با ویژگ یھایی از قبیل صداقت، درستکاری و انصاف مرتبط میدانند. اینھا ویژگ یھایی ھستند کھ
تمام اعضای جامعھ م یتوانند از آن برخوردار باشند. بنابراین در یک جامعھ مبتنی بر فردگرایی، ھر
کسی م یتواند شرافت داشتھ باشد. با این حال، در جوامع جمعگرا، تنھا مردان دارای شرافت ھستند.
بر اساس نظر این جوامع، زنان باید بسیار باحیا بوده و بدن خود را در معرض دید دیگران قرار
ندھند تا مردان زندگیشان شرافت داشتھ باشند. بھ عبارت دیگر، حیا در فرھنگ شرافت غالب است.

ھنجارھای فرھنگ شراف ت

ھنجارھای شرافت ھمچنین شامل این تصور و پندار میشود کھ اعتبار و آبروی خانواده بھ رفتارھای
واقعی یا ادعایی اعضای زن خانواده بستگی دارد، مثلا اینکھ آنھا چقدر بھ آنچھ بر اساس آرمانھای
فرھنگ غالب شرافت در مورد باکرگی و پاکدامنی مورد پذیرش است، پایبند ھستند. از دختران و
زنان مجرد انتظار م یرود تا زمان ازدواج صبر کنند و سپس رابطھ جنسی را تجربھ کنند و از
دختران و زنان متأھل نیز انتظار م یرود کھ از روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج خودداری
کنند.

احساس میکنم در دام افتادم. زمانی دوست پسری داشتم کھ بھ او علاقھمند بودم. او کل زندگیام را
نابود کرد. ھرگز دوباره او را نخواھم دید.

Save the Children ھر چیزی کھ قادر بھ انجامش نیستم، بر اساس گزارش (کودکان را نجات دھید )

کنترل و اقتدار

اقتدار و کنترل اجزای اصلی آزار مبتنی بر شرافت ناموسی ھستند. آزار شامل محدودیت، تھدید
غیرقانونی، با جگیری عاطفی، تحقیر و انواع مختلف سوء استفاده میشود. معمولا تفاوت ظریفی بین
آزار و بھ عنوان مثال خشونت روانی وجود دارد.

ھدف آزار ناموسی اعمال کنترل بر خویشاوندان زن بھ منظور جلوگیری از رفتار آنھا بھ گونھای
است کھ ممکن است شرافت مرد، خانواده، خویشاوندی یا جمعی را خدشھدار کند. بنابراین آزار
ناموسی ابزاری برای اعمال اقتدار است.

در مفھوم آزار ناموسی، بسیار رایج است کھ والدین تقریبا در مورد ھمھچیز کودکان خود تصمیم
بگیرند. این موضوع میتواند شامل اینکھ کودکان مجازند چگونھ لباس بپوشند، مجازند با چھ کسانی
وقت خود را بگذرانند، نوع آموزش و تحصیل آنھا و نوع فعالیتھای تفریحی کھ مجاز بھ شرکت در
آن ھستند، شود. ھمچنین بھ عنوان مثال میتواند بھ جدایی فیزیکی و اجتماعی دخترھا و پسرھا و
ھمچنین زنان و مردان در خانھ، پیشدبستانی، مدرسھ و فعالیتھای اوقات فراغت اشاره داشتھ باشد.

در مفھوم شرافت، طرد کردن و نادیده گرفتن یکی از اعضای گروه نیز م یتواند بھ عنوان آزار
محسوب شود. ممکن است اصطلاحات تحقیرآمیز از قبیل احمق، فاحشھ یا نامطلوب خطاب بھ او بھ
کار رود. با این حال، آزار میتواند شامل تھدیدات مختلف نیز شود از جملھ احتمال اینکھ سایر
اعضای گروه کاری کنند کھ زندگی فرد آسیبپذیر غیرقابل تحمل شود.

ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک بیان میکند:

این کنوانسیون دولتھا را ملزم م یکند تا بھ کودکانی کھ بھ سنی رسیدهاند کھ بتوانند عقاید خود را
شکل دھند، این حق را بدھند کھ بتوانند در تمام مسائل مربوط بھ خود، آزادانھ نظرشان را بیان کنند.
بر اساس سن و سطح بلوغ کودک، بایستی برای دیدگاه کودک اھمیت قائل شود.

اغلب اوقات، موقعیت بستھ بھ جنسیت کودک متفاوت است. در مفھوم شرافت ناموسی، معمولا دختران و زنان نسبت بھ پسران و مردان، با شدت بیشتری مورد نظارت و محدودیت قرار م یگیرند.

بھ عنوان مثال، آزار میتواند شامل ازدواج اجباری یا تحمیلی یک کودک یا بزرگسال، بر خلاف
میلش باشد. آزار ھمچنین م یتواند بر این دلالت داشتھ باشد کھ دختران و زنان مجاز بھ برقراری
روابط اجتماعی با پسران و مردان نیستند یا اینکھ وقتی خانھ را ترک میکنند حتما باید یک مرد آنھا
را ھمراھی کند.

بھ عنوان پیامد انجام رفتار نامطلوب، فرد ممکن است در معرض آزار ناموسی قرار بگیرد. بھ عنوان
مثال ممکن است سایر اعضای گروه طوری رفتار کنند کھ انگار او وجود ندارد. ممکن است از فرد
آسیبپذیر دوری شود یا او را با نا مھای توھینآمیز خطاب کنند.

آزار ناموسی ھمچنین م یتواند با متقاعد کردن یکی از اعضای خانواده یا خویشاوندان برای آزار بر
دیگری انجام شود، مثلا متقاعد کردن پسر بھ کنترل و ایجاد محدودیت برای خواھرانش. در این
موارد، ھم پسران و ھم دختران در معرض انواع مختلف آزار ناموسی ھستند.

محدودیت ا ھ

کودکان و نوجوانان اغلب با انواع مختلف محدودیتھا زندگی میکنند. دنیای بزرگسالان مرزھایی را
تعیین م یکند و کودکان و نوجوانان بایستی این قوانین را رعایت کنند. سرپرستان این اختیار را دارند
تا در موضوعات مختلف مرتبط با کودک، محدودیتھایی وضع کنند و تصمیم بگیرند. با این حال،
کودکان و نوجوانان نیز حق دارند تا در موضوعاتی کھ بر آنھا تأثیر م یگذارد، نظر بدھند و مشارکت
کنند.

فرصت تأثیرگذاری کودکان بر زندگی خود بایستی با افزایش سن و بلوغ آنھا افزایش یابد. کودکان و
نوجوانانی کھ در محیط مبتنی بر آبرو و شرافت زندگی م یکنند، معمولا ھر چھ بزرگتر م یشوند،
فضای زندگی آنھا کوچکتر م یشود؛ این موضوع بھ ویژه برای دختران بیشتر صادق است کھ آزادی
آنھا اغلب با شروع قاعدگی بھ شدت محدود میشود.

تعیین مرز بین اعمال قابل قبول مسئولیت والدینی با نقض آزادی و حقوق اساسی کودکان و نوجوانان
می تواند امری چالشبرانگیز باشد. محدودیتھای اعمال شده توسط والدین بر کودکانشان ھمیشھ
معقول نیستند. این محدودیتھا میتواند بھ این منجر شود کھ والدین بھ شیوهای کودکان را کنترل کنند
کھ حقوق کودک برای مشارکت و تصمیمگیری در مورد زندگی خود را نقض کند.

من بھ شدت علاقھ دارم کھ ھمراه دوستانم بھ شنا بروم. احساس کنم من ھم مثل بقیھ ھستم. اما نھ
لباس شنا دارم و نھ مایوی دو تکھ.

تکھ." Save the Children ھر چیزی کھ قادر بھ انجامش نیستم، بر اساس گزارش (کودکان را نجات دھید )

کودکان حقوقی دارند، اگر چھ بھ اندازه بزرگسالان استقلال ندارند. حق کودکان برای مشارکت،
بیانگر جایگاه حقوقی و اجتماعی آنھا در جامعھ است. یکی از اصول کنوانسیون حقوق کودک این
است کھ کودکان حق دارند شنیده شوند و در مسائلی کھ بر سرنوشت آنھا تأثیر میگذارد، مشارکت
داشتھ باشند. بزرگسالان بایستی حق مشارکت کودکان در تمام مسائل مربوط بھ حقوق کودکان را بھ
رسمیت بشناسند.

کودکان و نوجوانانی کھ در معرض آزار ناموسی ھستند اغلب از معاشرت با ھمسالان خود منع
می شوند. آنھا ھمچنین ممکن است در مورد جاھایی کھ م یتوانند در اوقات فراغت خود بروند،
کلاسھایی کھ مجاز بھ حضور در آن ھستند و لباسھایی کھ باید بپوشند دچار محدودیت شوند.

کودکان و نوجوانانی کھ بھ یک گروه خاص آسیبپذیر تعلق دارند مثلا افراد دارای معلولیت یا کسانی
شناختھ م یشوند، وضعیت حتی م یتواند پیچیدهتر باشد. LGBTQI کھ بھ عنوان بھ عنوان مثال،
ممکن است اینطور باشد کھ وقتی خانواده، آسیبپذیری فرد آسی بپذیر را کشف م یکند، مثلا گرایش
جنسی او، میزان کنترل را افزایش دھد.

خشونت

خشونت مرتبط با ناموس م یتواند فیزیکی، روانی، مادی، جنسی یا نمادین یا ترکیبی از این موارد
باشد.

خشونت فیزیکی

خشونت فیزیکی عمدتا شامل اشکال مختلف بد رفتاری م یشود کھ قربانی را در معرض درد یا آسیب
جسمی قرار م یدھد. این نوع خشونت میتواند شامل لگد زدن، مشت زدن، علامتگذاری، کشیدن مو
و بھ اصطلاح اسیدپاشی و غیره باشد.

در مفھوم شرافت ناموسی، غیرمعمول نیست کھ خشونت فیزیکی شامل عناصر آیینی مانند تراشیدن
اجباری، مثلھ کردن اعضای مختلف بدن یا تغییر ظاھر قربانی از طریق ابزارھایی از قبیل اسیدپاشی
باشد. شکل دیگری از عنصر آیینی، استفاده از اشیای مرتبط با ناپاکی از قبیل جارو، پاشنھ کفش یا
دمپایی برای انجام اعمال خشونتآمیز م یباشد.

ھدف از عناصر آیینی مستثنی کردن قربانی از جامعھ گروھی و مبرا کردن مرتک بشونده از
مسئولیت اخلاقی اعمالش است.

خشونت روانی

خشونت روانی اغلب شامل فحشھا و ناسزاھای توھینآمیز از قبیل فاحشھ، عقبمانده، ب یارزش و
ناخواستھ میشود. علاوه بر این، قربانی ممکن است در معرض بازجویی، انواع مختلف تحقیر و
بی احترامی، طرد شدن اجتماعی و تھدید بھ مجازاتھای مختلف قرار گیرد .

اقداماتی کھ م یتواند در زمره خشونت روانی قرار گیرد، در بسیاری از موارد با رفتارھای آزاردھنده
از قبیل تحقیر قربانی یا کنترل او توسط تھدید بھ مجازات ھمپوشانی دارد.

خشونت ماد ی

خشونت مادی کھ با عنوان خشونت مالی نیز شناختھ م یشود، میتواند شامل ھر دو محدودیت محض
شود کھ در آن قربانی از مدیریت وجوه خود منع شده و از وی اخاذی مالی میشود. اخاذی مالی
می تواند ھنگامی رخ دھد کھ مرتک بشونده در عوض فاش نکردن اینکھ کاری انجام داده کھ م یتواند
برای خانواده یا بستگان قربانی، شرمساری بھ ھمراه داشتھ باشد، قربانی را وادار بھ پرداخت پول
می کند.

خشونت جنسی

در مفھوم ناموسی، تجاوز، زنای با محارم، ختنھ دستگاه آزمایش باکرگی، تناسلی، عمل پرده بکارت
و آزار و اذیت جنسی نمون ھھایی از خشونت جنسی ھستند. ازدواج کودکان و ازدواج اجباری اغلب با
خشونت جنسی مرتبط م یشوند.

خشونت جنسی در مفھوم ناموسی م یتواند بھ طور ویژه چالش برانگیز باشد زیرا میتواند دو طرف
داشتھ باشد. قربانی این جرم، علاوه بر قرار گرفتن در معرض سوء استفاده جنسی، در صورتی کھ
خانواده، بستگان یا جامع ھاش از این سوء استفاده مطلع شوند، در معرض خطر مجازات اضافی قرار
می گیرد.

خشونت نمادین

انواع مختلف آسیب وارد کردن از قبیل نابود کردن وسایل شخصی فرد یا آسیب زدن بھ حیوان ھمراه
او نمونھھایی از خشونت نمادین ھستند. این اقدامات اغلب شبیھ عناصر آیینی ھستند کھ در خشونت
فیزیکی کھ بھ اسم ناموس انجام م یشود، یافت م یگردد.

آزار ناموسی جرم است

در 1 ژوئن 2022 ، آزار ناموسی در سوئد بھ جرم تبدیل شد. آزار ناموسی بھ مجموعھای از اقدامات
مجرمانھ اشاره دارد کھ با ھدف حفظ یا بازیابی شرافت فرد، خانواده، خاندان یا گروھی شبیھ بھ آن
انجام م یشود. در صورتی کھ فردی انواع خاصی از جرایم را مرتکب شده باشد و این اقدامات بخشی
از نقض مکرر موجودیت قربانی بوده و با ھدف آسیب جدی بھ عزت نفس قربانی انجام شده باشد،
مرتک بشونده جرم م یتواند بھ یک تا شش سال زندان محکوم شود، با این فرض کھ این جرایم با
انگیزه ناموسی انجام شده است.

مقررات آزار ناموسی برای ھمھ جرایم اعمال نم یشود. اقدامات مجرمانھ کھ م یتوانند آزار ناموسی
محسوب شوند بھ لیست موجود در فصل 4، بخش 4 مفاد مجازات قانون کیفری محدود ھستند. این
6 و 12 قانون کیفری، فصل 5، بخش 1 یا 2 و بخش 24 قانون ،4 ، مفاد بھ نقض فصول 3
1988:688 ) در مورد منع ارتباط مربوط است. ) بنابراین، ممکن است بھ جرایمی از قبیل حملھ،
تھدید غیرقانونی، آزار جنسی و آسیب بھ اموال و ھمچنین نقض دستور عدم ارتباط مربوط باشد.

جرم آزار ناموسی بھ این معنا است کھ بھ عنوان مثال فردی کھ فرد دیگری را در معرض
کودکآزاری، تھدید غیرقانونی و آسیب بھ اموال قرار داده است، در صورتی کھ جرایم او انگیزه
ناموسی داشتھ باشد، میتواند بھ مجازات شدیدتری محکوم شود.

جرم جدید بایستی بھ مواردی از تخلفات مکرر و سیستماتیک اعمال شود. با این حال، جدیترین
جرایم از قبیل قتل، تجاوز و ختنھ دستگاه تناسلی زنان در زمره جرم آزار ناموسی در نظر گرفتھ
نشدهاند. مشابھ اینکھ چگونھ بھ نقض جدی آرامش و نقض جدی آرامش زنان رسیدگی م یشود، جرایم
جدیتر بایستی جداگانھ مورد رسیدگی قرار گیرند. بنابراین، در صورتی کھ جرایم ک ماھمیتتر بھ
طور سیستماتیک و با انگیزه ناموسی انجام شده باشد، مرتکبشوندگان جرم میتوانند ھم برای آزار
ناموسی و ھم تجاوز مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. در مواردی کھ جرایم جدیتر مورد پیگرد
قرار م یگیرد، منطقی کھ قبلا برای تشدید مجازات برای جرایم ناموسی ارائھ شد نیز م یتواند اعمال
شود و کل مجازات میتواند افزایش یاب د.

ازدواج اجباری و ازدواج کودکان

بر اساس قانون سوئد، وادار کردن فردی دیگر بھ ازدواج یا رابطھای شبیھ ازدواج، غیرقانونی است.
مجازات جرم ازدواج اجباری میتواند حداکثر چھار سال حبس باشد.

علاوه بر این، از 1 جولای 2020 ، ازدواج کودکان در سوئد ممنوع شده است. بنابراین ازدواج یا
رابطھ شبیھ بھ ازدواج با فردی کھ زیر سن 18 سال است، در سوئد غیرقانونی است، صرفنظر از
اینکھ این رابطھ در کجا شکل گرفتھ است. این کودک نیست کھ جرم را مرتکب م یشود، بلکھ فرد
بزرگسالی کھ کودک را قادر میکند یا بھ او اجازه میدھد وارد ازدواج یا رابط ھای مشابھ شود، جرم
را مرتکب م یشود. ھر فردی کھ با یک کودک ازدواج میکند یا برای ازدواج با او برنامھریزی
می کنید نیز مجرم است. ازدواج کودکان جرمی است کھ مجازات آن میتواند حداکثر چھار سال حبس
باشد.

ختنھ دستگاه تناسلی زنان

قانون سوئد، مداخلھ در بخش بیرونی دستگاه تناسلی زنان را با ھدف ختنھ یا ایجاد سایر تغییرات
دائمی در اندام تناسلی فرد مورد نظر، ممنوع میکند. این ممنوعیت ارتباطی بھ رضایت یا عدم
رضایت قربانی نسبت بھ انجام این عمل ندارد.

ختنھ دستگاه تناسلی زنان عملی مضر و خطرناک است کھ میتواند موجب آسیب جدی بھ قربانی
شود. یکی از اھداف ختنھ دستگاه تناسلی زنان کنترل تمایلات جنسی دختران و زنان با مرتبط کردن
جنسیت آنان با درد و شرم است. اغلب این عمل بدون بیھوشی انجام م یشود.

تنھ دستگاه تناسلی زنان) وجود دارد. بریدن کامل یا بخشی از ) FGM انواع یا میزان مختلفی از
کلیتوریس یا پوست روی کلیتوریس ک متھاجم یترین نوع ختنھ دستگاه تناسلی را تشکیل میدھد. نوع
بعدی ختنھ این است کھ لبھای آلت تناسلی نیز بھ طور کامل یا بخشی از آن بریده میشود. در نوع
سوم کھ با عنوان فر جبری شناختھ م یشود، تمام بخش بیرونی آلت تناسلی بری ده میشود و بافت
اطراف آن بھ یکدیگر دوختھ میشود و تنھا حفرهای کوچک برای خروج ادرار و خون قاعدگی باقی
می ماند.

انواع دیگر ختنھ دستگاه تناسلی زنان شامل اشکال مختلف بریدن، خراش دادن، سوزاندن یا "سوراخ
کردن" م یشود.

دختران و زنان معمولا قبل از اینکھ از نظر جنسی فعال شوند، در معرض ختنھ دستگاه تناسلی زنان
ھستند. در نتیجھ، قرار گرفتن کودکان در معرض این عمل رایج است. ھیچ مبنای پزشکی برای انجام
ختنھ دستگاه تناسلی در زنان و دختران وجود ندارد.

انواع دیگر خشونت و آزار

خشونت و آزار ناموسی م یتواند اشکال بسیار مختلفی داشتھ باشد. علاوه بر ازدواج اجباری و ختنھ
دستگاه تناسلی زنان، اشکال مختلفی از تھدید و خشونت و ھمچنین اشکال متنوعی از آزار وجود
دارد

اقدام بھ تبدیل

کھ در محیط مبتنی بر آبرو و شرافت زندگی م یکنند، آزار میتواند بھ شکل LGBTQI برای افراد
فشار برای زندگی کردن بر اساس یک ھویت جنسی یا گرایش جنسی دیگر، غیر از آنچھ باشد کھ فرد
در واقع با آن شناختھ م یشود. در اقدام برای تبدیل، خانواده یا بستگان ممکن است شریکی مناسب از
جنس مخالف انتخاب کنند. این امر ھمچنین م یتواند شامل منع کردن فرد آسیبپذیر از لباس پوشیدن
بھ شکلی خاص یا ارتباط برقرار کردن با افراد خاص باشد.

سفرھای آموزشی

آنچھ کھ بھ اصطلاح سفرھای آموزشی نامیده میشود، نوعی از آزار ناموسی است کھ برای کنترل
کودکان و نوجوانانی کھ بھ ھنجارھای خانوادگی یا اجتماعی پایبند نیستند، استفاده میشود. خانواده یا
گروه مشابھ دیگری تعیین م یکند کھ کودک یا جوان باید بھ عنوان مثال بھ کشور مبدأ والدین فرستاده
شود تا با بستگان یا سایر اعضای جامعھ زندگی کند کھ م یتوانند کودک را بر اساس ارزشھای
جمعی مورد نظرشان بزرگ کنند.

ممنوعیت ترک کشور

ممنوعیت ترک کشور میتواند برای یک کودک صادر شود تا از بردن او بھ خارج از کشور و قرار
گرفتن در معرض ازدواج کودکان یا ختنھ دستگاه تناسلی زنان جلوگیری شود.

اگر خطر قابل توجھی وجود داشتھ باشد کھ یک کودک ممکن است با ھدف ازدواج یا ورود بھ
رابطھای شبیھ ازدواج یا ختنھ دستگاه تناسلی زنان بھ خارج از کشور بر ده شود یا سوئد را ترک کند،
شورای رفاه اجتماعی م یتواند درخواستی برای ممنوعیت ترک کشور برای کودک ثبت کند. این
درخواست در دادگاه اداری ثبت شده و رسیدگی م یشود.

در موارد اضطراری، کمیتھ رفاه اجتماعی میتواند ممنوعیت موقت سفر صادر کرده و سپس
موضوع را بھ دادگاه ا داری گزارش کند کھ در آنجا در مورد اینکھ ممنوعیت سفر بایستی اجرایی
شود یا خیر، تصمی مگیری خواھد شد.

ممنوعیت سفری کھ صادر شده است، بایستی بھ طور منظم مورد بازبینی قرار گیرد تا مشخص شود
کھ آیا این ممنوعیت ھمچنان لازم است یا خیر . ھنگامی کھ کودک دیگر در معرض خطر قرار نداشتھ
باشد، ممنوعیت سفر بایستی رفع شود.

LVU ، بر اساس قانون ( 1990:52 ) با مفاد ویژه در مورد مراقبت از نوجوانان ، نیازی نیست کھ
ممنوعیت ترک کشور با حبس یا ھر اقدام دیگری ترکیب شود.

توجیھات ناموسی برای مجازات شدیدتر

از 1 جولای 2020 ، مبنایی قانونی برای تشدید مجازات برای جرایمی کھ با انگیزه ناموسی انجام
می شود وج.وجود دارد. این موضوع بھ این معناست کھ دادگاه در ھنگام تعیین مجازات فردی کھ
مرتکب جرم شده، باید بررسی کند کھ آیا انگیزه این جرم، حفظ یا بازیابی شرافت فرد، خانواده،
خاندان یا گروه مشابھ دیگری بوده است یا خیر. اگر انگیزه ناموسی وجود داشتھ باشد، بھ عنوان
شرایط تشدیدکننده محسوب میشود کھ باید منجر بھ مجازات شدیدتر نسبت بھ حالت عادی برای جرم
مورد نظر شود.

برای اینکھ دادگاهھا بتوانند مجازات را برای جرمی تشدید کنند، ھمین کھ یکی از انگیزهھای جرم،
ناموسی باشد، کافی است. در نتیجھ، نیازی نیست کھ حفظ یا بازیابی شرافت تنھا انگیزه یا انگیزه
اصلی ارتکاب جرم باشد.

بر خلاف منطق و دلیل تشدید مجازات، معرفی جرم جدید آزار ناموسی بھ پلیس و دادستانھا اجازه
می دھد تا در مورد جرایمی کھ با انگیزه ناموسی انجام شدهاند، بھ شکل مؤثرتری تحقیق کرده و بھ
آنھا رسیدگی کنند. این جرم خاص موجب اطمینان از این موضوع میشود کھ این سؤال کھ آیا انگیزه
ناموسی برای جرایم وجود داشتھ یا خیر، در طول تحقیقات مورد بررسی قرار گرفتھ و مستند
می شود.

اخراج در نتیجھ ارتکاب جرم

فردی کھ جرم ناموسی مرتکب م یشود، با خطر مجازات متناسب با جرمی کھ مسئول آن است،
مواجھ میشود. برای ازدواج اجباری یا ازدواج کودکان، حداکثر محکومیت، چھار سال زندان است.
برای جرم پنھان کردن سفر با ھدف ازدواج، حداکثر محکومیت، دو سال زندان است. مجازات جرم
جدید آزار ناموسی، حداقل یک سال و حداکثر شش سال زندان م یباشد. طول محکومیت برای جرم
ختنھ دستگاه تناسلی زنان بستھ بھ اینکھ آیا این جرم در سطح جزئی، معمولی یا جدی انجام شده است،
متفاوت است. حداکثر محکومیت برای سطح جدی این جرم، ده سال زندان است.

سکونت ندارد، ممکن است از سوئد اخراج شود. اگر EEA اگر مجرم فردی خارجی باشد کھ در
فردی بھ دلیل ارتکاب جرمی محکوم شود کھ میتواند بھ حبس منجر شود، امکان اخراج وی وجود
دارد. فردی خارجی کھ بھ دلیل ارتکاب جرمی با انگیزه ناموسی محکوم م یشود، در معرض خطر
اخراج از سوئد قرار م یگیرد.

ھنگام تعیین اینکھ آیا فرد خارجی کھ مرتکب جرم شده، باید اخراج شود یا خیر، دادگاه باید پیوندھا و
روابط فرد با جامعھ سوئد را در نظر بگیرد. علاوه بر این، در طول محاکمھ، دادگاه بایستی بررسی
کند کھ آیا اخراج از سوئد در نتیجھ ارتکاب جرم، بر سرنوشت متھم تأثیر خواھد گذاشت. این موضع
بھ این معنی است کھ دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط خاص، مجازات کمتری نسبت بھ
مجازات در نظر گرفتھ شده برای جرم، تعیین کند.