ምስ ክብሪ ዝተተሓሓዘ ገበን ግዳያት እንተጋጢሙኹም

ምስ ክብሪ ዝተተሓሓዘ ዓመጽን ጭቆናን ክቃልዑ ዝኽእሉ ቆልዑን መንእሰያትን እንተ
እንተጋጢሙኹም ዓቢ ተራ ትጻወቱ። ብኸፊል ብዛዕባ ምልላይ ተቓላዕነት ብኸፊል
ድማ ብዛዕባ ምክልኻል ተቓላዕቲ እዩ።

ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር ገበን ዝተቓልዑ ወይ ኣብ ናይ ክብሪ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ
ቁጽጽር ክነብሩ ዝግደዱ ቆልዑ ን መንእሰያትን ከቢድ ስምዒታዊ ጭንቀት ከጋጥሞም
ይኽእል። እቲ ቆልዓ እናዓበየ ምስ ከደ፡ ገደባት ዝያዳ ክጸንዕ ልሙድ እዩ። ንስኹም ከም
ዓቢ ሰብ መጠን ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ቆልዓ ኣብ ውርዝና ዘለዎ ሃዋህው ከም ዝነብር
እንተጠርጢርኩም፡ ንዝተፈላለዩ መርኣዪታት ዓመጽን ጭቆናን ብቐረባ ከተቕልቡዎም
ኣለኩም።

ትርጉም ምስ ክብሪ ዝተተሓሓዘ ዓመጽን ጭቆናን

ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር ዓመጽን ጭቆናን ዝፍለየሉ ምኽንያት፡ ሓያሎ ብቐንዱ ናይ ቀረባ
ኣዝማድ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ወይ ልዕሊኡ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ቁጽጽርን ዓመጽን
ክገብሩን ክእገዱን ከምዝኽእሉ ብምትእስሳር እዩ። ኣምር ክብሪ ኣብ ፓትርያርካውን
ሄተሮኖርማቲቭን ክብርታት ብዕምቆት ዝተሰረተ ኮይኑ፡ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ደቂ
ተባዕትዮን ኣወዳትን ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ LGBT ውልቀሰባት ዝፍጸም ዓመጽን
ጭቆናን ንምምኽናይ ክውዕል ይኽእል።

ስልጣን፡

ዕላማን ስልጣንን - ኣንስታዊ ፖለቲካ ንማዕረ መጻኢ (ብቋንቋ ሽወደን)

ምልክታት ተቓላዕነት ኣብ ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን

ብስነ-ህይወት ጓል ኣንስተይቲ ወይ ጓል ኣንስተይቲ ዝፍለጥ ሰብ ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር
ዓመጽን ጭቆናን ክቃላዕ ከም ዝጸንሐ ወይ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ዘርእዩ ብርክት ዝበሉ
መርኣይታት ኣለዉ። እቶም ምልክታት ከከምቲ ጓል ወይ ሰበይቲ ዘይተመርዓወት ወይ
ተመርዕያ ክፈላለዩ ይኽእሉ።

ገለ ኣብነታት ምልክታት ንዘይተመርዓዋ ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን እዚ ዝስዕቡ ክኾኑ
ይኽእሉ:

 • ድሕሪ ትምህርቲ ትኽ ኢልኩም ናብ ገዛኹም ክትከይዱ ምግዳድን ዝኾነ ናጻ
  ግዜ ወይ ካብ ስርዓተ ትምህርቲ ወጻኢ ንጥፈታት ክትገብሩ ዘይምፍቃድን፡
 • ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ ኣወዳት ወይ ደቂ ተባዕትዮ ሰራሕተኛታት ክዘራረቡ
  ዘይምፍቃድ፡
 • ብዝተወሰነ ኣገባብ ክኽደን ምግዳድ፡
 • ሓው፡ ወዲ ሓውቦ ወይ ካልእ ዘመድ፡ ጎረቤት ወይ ወዲ ዓዳ ኣብ ቤት ትምህርቲ
  ወይ ካብ ገዛ ወጻኢ ካልእ ክትገብሮ ዘይፍቀደላ ነገራት ክትገብር ከይርእያ
  ምጭናቕ፡
 • ኣብ ኩሉ ግዴታዊ ናይ ቤት ትምህርቲ ባህርያት ከም ምሕንባስ፡ ጾታዊ
  ስምዒት፡ ፍቓድን ርክብን ከምኡ’ውን ናይ ቤት ትምህርቲ መገሻታት ምስ ናይ
  ለይቲ ምጽናሕ ክሳተፍ ዘይምፍቃድ፡
 • ቅድሚ ናይ ክረምቲ እረፍቲ ምጭናቕ፣ ናብ ዓድኹም ምኻድ ወይ ኣብ ሽወደን
  ናብ ዝርከቡ ኣዝማድኹም ምኻድ
 • ብዛዕባ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ(FGM)፡ ምፍታሽ ድንግልና ወይ መጥባሕቲ
  ጅማት ዝምልከት ሕቶታት ክህልዎም፡ ከምኡ’ውን
 • ብዛዕባ ጥዕና ተፈጥሮኣ ዝምልከት ሓበሬታ ንኣብነት ንመከላኸሊ ጥንሲ ወይ
  ምንጻል ጥንሲ ዝምልከት ሓበሬታ ናብ ኣቓልቦ ስድራቤት ከይመጽእ ምፍራሕ።

እዚ ዝስዕቡ ሓንቲ በዓልቲ ሓዳር ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ክቡር ኩነታት ከም እትነብር
ዘርእዩ ምልክታት ክኾኑ ይኽእሉ፡

 • ንኸይትፋታሕ፡
 • ክሰርሑ ወይ ፋይናንሶም ከውጽኡ ዘይምፍቃድ፡
 • ክዳውንቶም ክመርጹ ዘይምፍቃድ፡
 • ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ባዕሎም ዝንቀሳቐሱ ዘይምፍቃድ፡
 • ንኻልኦት ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰረ ዓመጽን ጭቆናን ከእትውዎም ክግደዱ፡
  ከምኡ’ውን
 • ካብ ስድራቤት ወጻኢ ምስ ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ምሕዝነታዊ ርክብ ክገብር
  ዘይምፍቃድ።

ምልክታት ተቓላዕነት ኣብ ኣወዳትን ደቂ ተባዕትዮን

ብስነ-ህይወት ከም ኣወዳትን ደቂ ተባዕትዮን ዝቑጸሩ ሰባት እውን እንተኾኑ ምስ ክብሪ
ዝተኣሳሰር ዓመጽን ጭቆናን ክቃልዑ ወይ ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ይኽእሉ እዮም፣
ክትፈልጡዎ ዘለኩም ዝተወሰኑ መርኣዪታት ተቓላዕነት ኣለዉ።

ገለ ምልክታት ኣብ ዘይተመርዓዉ ኣወዳትን ደቂ ተባዕትዮን እዚ ዝስዕቡ ክኾኑ ይኽእሉ፡

 • ካብ ፍልይ ዝበለ ጾታ ወጻኢ ካልእ ጾታዊ ዝንባለ ወይ መንነት ክህልዎም
  ዘይምፍቃድ፡
 • ብዘይ ድሌቶም ኪምርዓዉ ምግዳድ፡
 • ኣብ ቅድመ ትምህርቲ፡ ኣብ ቤት ትምህርትን ኣብ ናጻ ግዜን ንኣሓትን ካልኦት
  ደቂ ኣንስትዮ ኣዝማድን ንምቁጽጻር ትጽቢትን ጠለባትን ምኽባር ምእባዩ፡
 • ምስ ናይ ቀረባ ሰበይቲ ርክብ ዝነበሮ ናይ ደገ ወዲ ተባዕታይ ንምቕጻዕ
  ትጽቢትን ጠለባትን ምምላእ ምእባዩ፡ ከምኡ’ውን
 • ኣብ ትሕቲ ክብሪ ናይቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብኣይ ዝቐርብ ጠለባት
  እንተዘይተሰማሚዑ ምፍርራሕ፣ ምጥቃዕ፣ ዓመጽ፣ ንዕቀት፣ ምምዝባል፣
  ኣተዓባብያ ወይ ሓዳር ክወርዶ።

እዚ ዝስዕቡ ሓሓደ በዓል ሓዳር ወዲ ተባዕታይ ኣብ ክቡር ኩነታት ከም ዝነብር ዘርእዩ
ምልክታት ክኾኑ ይኽእሉ፡

 • መጻምድትኹም ባዕልኹም ክትመርጹ ዘይምኽኣል፡
 • ንኸይፋታሕ፡
 • ንሓንቲ ናይ ቀረባ ሰበይቲ ወይ ንናይ ቀረባ ሰበይቲ ካብ ሓዳር ወጻኢ ርክብ
  ዝገበረት ሰብኣይ ንምቕጻዕ ትጽቢትን ጠለባትን ምምላእ ምእባዩ፡
 • ንደቆም ንኣብነት ንመቆጻጸሪ፡ ንምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ንመራዓ
  ንምቅላዕ ትጽቢትን ጠለባትን ምምላእ ምእባዮም፡ ከምኡ’ውን
 • ምስታ ስድራኣ ብመዐቀኒ ክብሪ ዝነብሩላ ሰበይቲ ብዝገበሮ ርክብ ኣብ ሓደጋ
  ንምእታው ወይ ንፍርሕን ዓመጽን ንምቅላዕ።

ምልክታት ተቓላዕነት ኣብ LGBTQI ሰባት

LGBTQI ምዃኖም ዝገልጹ ሰባት ካብ ኣዋልድ፡ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ንላዕሊ
ብተወሳኺ መንገዲ ተቓላዕቲ ክኾኑ ይኽእሉ። ሓደ LGBTQI ውልቀሰብ ምስ ክብሪ
ዝተኣሳሰር ዓመጽ ወይ ጭቆና ንኽበጽሖ ወይ ኣብ ሓደጋ ከምዘሎ ንምፍላጥ
ክንጥንቀቐሉ ዘለና መርኣይታት ኣለዉ።

ገለ ምልክታት ኣብ LGBTQI ሰባት:

 • ካብ ፍልይ ዝበለ ጾታ ወጻኢ ካልእ ጾታዊ ዝንባለ ወይ መንነት ክህልዎም
  ዘይምፍቃድ፡
 • ምስ መንነትን ስምዒታትን እቲ ሰብ ዝሰማማዕ ናይ ጾታ መግለጺ ከርኢ
  ዘይምፍቃድ፡
 • ብዘይ ድሌቶም ኪምርዓዉ ምግዳድ፡
 • ናይ ምልዋጥ ፈተነታት ዝበሃል ንኽግበረሉ፡
 • ከምቲ ዝደለዮ ክዳን ክኽደን ዘይምፍቃድ፡
 • ኣብ ዓንኬላት LGBTQI ማሕበራዊ ርክብ ክገብሩ ዘይምፍቃድ፡ ከምኡ’ውን
 • ብዛዕባ ሓቀኛ መንነቶም ክዛረቡን ክገልጹን ዘይምፍቃድ፡

ምስ ክብሪ ዝተተሓሓዘ ዓመጽን ጭቆናን ዝምልከት መጽናዕቲ (ብቋንቋ ሽወደን)

Devin Rexvid ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስቶክሆልም ላዕለዋይ መምህርን ተመራማሪን እዩ።
ኣብዛ ፊልም፡ ንገለ ካብቲ ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር ዓመጽን ጭቆናን፡ ዝርገሐኡን
መርኣዪታት ተቓላዕነትን ይዛረብ። ብተወሳኺ ሕብረተሰብ ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰረ
ዓመጽን ጭቆናን ንምምካትን ንምክልኻልን እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ብምዝታይ
ምስ ግዳያት ንዝራኸቡ ሰብ ሞያ መምርሒ ይህብ።

20,02

ኣየኖት ናጽነታትን መሰላትን ይግሃሱ?

ዝተፈላለየ ውልቃዊ ናጽነትን ሰብኣዊ መሰላትን ብኽብሪ ዝተኣሳሰረ ዓመጽን ጭቆናን
ይግሃስ።

ኣብነታት ኣብ ናይ ክብሪ ኩነታት ክግሃሱ ዝኽእሉ ሰብኣዊ መሰላትን ናጽነትን:

 • መሰል ህይወት
 • መሰል ናጽነትን ድሕንነትን
 • ንብሕትውና ዝኸውን ምክልኻል
 • መሰል ማዕርነት ኣብ መንጎ መጻምድቲ
 • ናይ ምዝራብ ናጽነት
 • ምኽልካል ኣድልዎ

እቲ ሕጊ እንታይ ይብል?

ሕጊ ሽወደን ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰረ ዓመጽን ጭቆናን ዝከላኸሉ ድንጋገታት የጠቓልል።
ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰሩ ገበናት ንምክልኻልን ንምምካትን ሕጋዊ መሳርሒታት እውን
ኣለዉ።

 • ምኽንሻብ ናይ ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን ኣንጻር ሕጊ እዩ።
 • ኣብ ሽወደን መርዓ ቆልዑን ግዱድ መርዓን ዘይሕጋዊ እዩ።
 • ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝተኻየደ መርዓ ቆልዑ ኣብ ሽወደን ኣፍልጦ ኣይወሃቦን።
 • ኣብ ሽወደን ብዙሕ ኣንስቲ ምምርዓው ክልኩል እዩ።
 • ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብ ናብ ወጻኢ ሃገር ተወሲዱ ንኽምርዖ፡ ጾታዊ
  ኣካላቱ ንኽቕንጠጥ፡ ወይ ካልእ ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር ዓመጽን ጭቆናን
  ንኽፍጸም ኣብ ሓደጋ እንተሃልዩ፡ ከይወጽእ ዝኽልክል ትእዛዝ ኽወጽእ ይኽእል
  እዩ።
 • ክብሪ ዝመልኦ ድራኸ እንተተራእዩ ዝኸበደ መቕጻዕቲ ከስዕብ ይኽእል።

ንሓንቲ ጓል ወይ መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ መርመራ ድንግልና ምግባር ኣንጻር
ሕግታትን ስርዓታትን ሽወደን ምዃኑ ሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን ድሕነትን ይሕብር። ሓደ
መንግስታዊ መርማሪ፡ ስፍሓት ናይቲ ድንግልና ምጽራይን "መጥባሕቲ ሃይመን"
ዝበሃልን ዳህሳስ ብምግባር፡ ኣየኖት ሕጋዊ ለውጥታት ክግበር ከምዘለዎን፡ ኣንጻር
ዘይግቡእ ጾታዊ ምቁጽጻር ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን ምክልኻል ንምሕያል ክመክር
ሓላፍነት ተዋሂብዎ።

ኣማራጺታትኩም እንታይ እዮም?

ምስ ህጻናትን መንእሰያትን እንተሰሪሕኩም ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር ዓመጽን ጭቆናን
ዝተቓልዑ፡ ናይ ምቅላዕ ሓደጋ ወይ ንኻልኦት ዘቃልዑ ሰባት ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ንውሉድኩም ወይ ንኣባጽሕኩም ድሉው ብምዃን፡ ንኽሰምዕ ክፉት ብምዃን፡
ከምኡውን ብዛዕባ ኸም ዓመጽን ተቓላዕነትን ዝኣመሰለ ጕዳያት ብትብዓት ሕቶታት
ብምሕታት ክትሕግዙዎም ትኽእሉ ኢኹም።

ከም በዓል መዚ መጠን፡ ኣብቲ ናይ ምምሕዳር ቦርድ ኣውራጃ Östergötland ሃገራዊ
መስመር ሓገዝ ንሰብ ሞያ፡ ንሃገራዊ ጋንታ ብቕዓት ኣንጻር ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር
ዓመጽን ጭቆናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብኡ ድማ ኣብ ስሙ ዘይተገልጸ
ጉዳያት ምኽሪ ክትረክቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ንምግጣም ካብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት
ምምሕዳርኩም ምኽሪ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ገበን እንተጠርጢርኩም ምስ
ፖሊስ ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ባርናሁስ ወይ ማእከላት ጸጋታት ኣብ መላእ ሽወደን ኣብ ብዙሓት ዞባታት ዝርከባ
ኮይነን፡ ንገለ ካብኡ ንህጻናትን መንእሰያትን ዝጸሉ ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ኣብ
ምትሕብባር ዘተኮረ ንጥፈታት የካይዳ። ካልኦት ብፍሉይ ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት
ዝሰርሑ ፍሉያት ኣሃዱታት ኣብ ገለ ከባቢታት እታ ሃገር ኣለዉ።

ኩለን እተን ትካላት ምስ ስድራይ ርክብ ከቋርጽ ደልየን ነይረን፡ ኣነ ግን ዋላ'ኳ
ምፍርራሕን ምግላልን እንተጋጠመኒ ጸኒዐ... ኣብ መወዳእታ ብመንነተይ ክቕበሉኒ
እዮም ኢለ ሓሲበ ነይረ።

ቃለ መሕትት ኣብ ጸብጻብ ሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን ድሕነትን ካብ ጭቆናን ዓመጽን ነጻ ዝኾነ ህይወት

ጸብጻብ

ሓደ ቆልዓ ወይ መንእሰይ ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰረ ዓመጽን ጭቆናን ይፍጸም ኣሎ ወይ
ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ከምዘሎ እንተጠርጢርኩም ናብ ፖሊስ ጸብጻብ ኣቕርቡ። ከም
ሰራሕተኛ ቤት ትምህርቲ ሓደ ተማሃራይ ሕማቕ ባህሪ ከምዘለዎ እንተጠርጢርኩም
ወይ እንተፈሊጥኩም ናብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክትሕብሩ ግዴታ ከምዘለኩም
ኣይትረስዑ። ጸብጻብ ከም እትህቡ ርግጸኛ ክትከውኑ ኣየድልየኩምን እዩ፤ እቲ ቆልዓ
ክቃላዕ ይኽእል እዩ ኢልኩም ምጭናቕኩም እኹል እዩ።

ተግባራትን መሳርሕታትን

ክልተ ስጉምትታት ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም፡ ስክፍታታት ንማሕበራዊ ኣገልግሎት
ምሕባርን ጥርጡር ገበናዊ ንጥፈታት ንፖሊስ ምሕባርን። ንቆልዑን መንእሰያትን ካብ
ምቅላዕ ንምሕጋዝን ንምክልኻልን ክውዕሉ ዝኽእሉ ገለ ስጉምትታትን መሳርሕታትን
እውን ኣለዉ።

ምውጻእ ምኽልካል

ንሓደ ቆልዓ ናብ ወጻኢ ሃገር ከይወስዱን ንግዱድ መራዓ ወይ ድማ ምኽንሻብ
ከይቓልዑ ንምክልኻል ናይ ምውጻእ ክልከላ ክግበር ይከኣል እዩ።

ሓደ ቆልዓ ናብ ወጻኢ ሃገር ተወሲዱ ወይ ካብ ሽወደን ወጺኡ ናብ መርዓ ወይከኣ ናብ
መርዓ ዝመስል ዝምድና ክኣትው፡ ወይከኣ ምኽንሻብ ክወርዶ ዝኽእል ጭቡጥ ሓደጋ
ምስዝህሉ፡ እቲ ቦርድ ማሕበራዊ ድሕነት ናብ ምምሕዳራዊ ቤት-ፍርዲ ከይከይዱ
ክኽልክል ከመልክት ይኽእል።

ኣብ ህጹጽ ጉዳያት፡ ኮሚተ ማሕበራዊ ድሕነት ግዝያዊ ናይ መገሻ ክልከላ ኣውጺኡ
ድሕሪኡ ናብ ምምሕዳራዊ ቤት ፍርዲ ክሕብር ይኽእል፡ እዚ ድማ እቲ ናይ መገሻ ክልከላ
ክግበር ኣለዎ ድዩ ኣይግባእን ይውስን።

ዝወጸ ናይ መገሻ ክልከላ፡ እቲ ክልከላ ገና ኣድላዪ ድዩ ኣይኮነን ንምፍላጥ ብቐጻሊ
ክግምገም ኣለዎ። እቲ ቆልዓ ኣብ ሓደጋ ምስ ዘይኣቱ እቲ ናይ መገሻ ክልከላ ክለዓል
ኣለዎ።

ብመሰረት ሕጊ (1990:52) ምስ ፍሉይ ድንጋገታት ኣብ ክንክን መንእሰያት፡ LVU፡
ምውጻእ ምውጻእ ምስ ምእላይ ወይ ካልእ ስጉምቲ ክውሃሃድ ኣየድልዮን እዩ።

ክንክንን ሓለዋን መንእሰያት

ካልኦት ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ኣገደስቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ስጉምትታት ኣብቲ ሕጊ
(1990:52) ክትረኽቡዎም ትኽእሉ ኢኹም፣ እዚ ድማ ብዛዕባ ክንክን መንእሰያት LVU
ፍሉይ ድንጋገታት ዘጠቓልል እዩ። ኣብ ወለንታዊ ስራሕ ዝተመስረተ ስለዝኾነ፡ ሕጊ
ማሕበራዊ ኣገልግሎት (2001፡453) መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር ዓመጽን
ጭቆናን ኣብ ዝፍጸመሉ ጉዳያት ስጉምትታት ንምድጋፍ ክውዕል ኣይክእልን።

ሓደ ቆልዓ ኣብ ገዛ ኣብ ሓደጋ ጉድኣት እንተሃልይዎ ወይ ነቲ ህጻን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ
ማሕበራዊ ምዝባዕ ባህሪ እንተድኣ ኣርእዩ ኣብ ክፍሊ 2 ወይ 3 LVU መሰረት ክንክን
ክረክብ ይኽእል። ብመሰረት ክፍሊ 2 LVU፡ ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር ዓመጽን ጭቆናን፡
ከም ሓደጋ መርዓ ህጻናት፡ ግዱድ መርዓ ወይ ምኽንሻብ፡ መሰረት ክንክን ክኸውን
ይኽእል።

ክፍሊ 6 ናይ LVU ሓደ ቆልዓ ንመከላኸልን ክንክንን ናብ ቅልጡፍ ክንክን ክውሰድ
ከምዝኽእል እቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝገብሮ ናይ መጀመርታ ናይ ሓለዋ ገምጋም
ኣድላይነቱ እንተድኣ ኣቃሊዑ ይገልጽ። ኣቦ መንበር ኮሚተ ማሕበራዊ ድሕነት ኣብ
ቅልጡፍ ክንክን ውሳነ ይወስድ። ድሒሩ ኣብ መርመራ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ክንክን
ክጽበ ከምዘይክእል ሓለዋ ከምዘድሊ እንተተረጋጊጹ እውን ቅልጡፍ ክንክን ኣገዳሲ
ክኸውን ይኽእል።

ብመሰረት ዓንቀጽ 14 LVU ቦርድ ማሕበራዊ ድሕነት ኣብ ምስጢር ሃለዋት ወይ
ምድራት ማሕበራዊ ርክብ እውን ውሳነታት ክህብ ይኽእል።

ዝተሓለወ መንበሪ ገዛ

ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰረ ዓመጽን ጭቆናን ዝተፈጸመሎም ወይ ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ሰባት
ብተደጋጋሚ ካብ ገዛእ ርእሶም ወጻኢ ምቕማጥ የድልዮም ምኽንያቱ ኣዝማዶም
ስለዝኾኑ ስግኣት ዝፈጥሩሎም። ከም ውጽኢቱ ድማ፡ ዝተሓለወ መንበሪ ገዛ፡
ከምኡ’ውን ናይ ስድራቤት ገዛውትን ንሕክምና ወይ ንመዕረፊ ዝኸውን ገዛውትን
የድሊ (HVB)። ቦርድ ማሕበራዊ ድሕነት ንዝተቓልዑ ሰባት ብመሰረት ውልቃዊ
ድሌታቶም ዝምችእ ግዝያዊ መንበሪ ክህብ ኣለዎ። ዝተሓለወ መንበሪ ገዛ ወይ ካልእ
ግዝያዊ መንበሪ፡ ነቲ ተቓላዓይ ህጻን ዘድሊ ደገፍን ሓገዝን ንምቕባልን ንምሃብን
ዘኽእል ጸጋታትን ተመኩሮን ክህልዎ ኣለዎ።

ብፍላይ ኣብ ክንክን ዝውሰዱን ካብ ገዛ ወጻኢ ዝተቐመጡን ህጻናትን መንእሰያትን
ቀጻሊ ደገፍ ክረኽቡ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፣ ምኽንያቱ ኣብ ትሕቲ እቲ ብተደጋጋሚ ኣብ ምስ
ክብሪ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ካብ ስድራቤት ምፍንጫል ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል።
ሓድሽ ህይወት ኣብ ምምስራትን ምስ መዓልታዊ ህይወት ንምጽዋርን እውን ሓገዝ
ክትሓትቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ካልኦት ስጉምትታት

ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ስጉምትታት፡ ነቲ ቆልዑ ወይ መንእሰይ ንምክልኻል
ተወሳኺ ጥንቃቐታት ክንገብር ዝግበኣና ምኽንያታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ንኣብነት እቲ
ተቓላዓይ ሰብ ብመገዲ ክንክን ወኪል ግብሪ ዝተሓለወ ውልቃዊ መረዳእታ ክሓትት
ይኽእል እዩ፣ ወይ ድማ ናይ ርክብ ክልከላ ከድሊ ይኽእል።

ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዝተሓለዉ ውልቃዊ መረዳእታታት ኣለዉ። እቲ ኣዝዩ መሰረታዊ
መልክዕ ምስጢራዊነት ምልክት ምግባር እዩ፣ እዚ ማለት ኣብ መዝገብ ህዝቢ ዘሎ
ውልቃዊ መረዳእታ ብቐሊሉ ዝረኽቦ ኣይኮነን። እዚ ዝስዕብ ስጉምቲ ዝተሓለወ ምዝገባ
ህዝቢ ኮይኑ፡ እቲ ሰብ ምስ ገዓዘ እውን ኣብቲ ዝሓለፈ ምምህዳር ከተማ ተመዝጊቡ
ይቕጽል ማለት እዩ። እቲ ኣዝዩ ጣልቃ ዝኣቱ መከላኸሊ ናይ ሓሶት ውልቃዊ መረዳእታ
ዘጠቓልል ኮይኑ፡ እቲ ሰብ ሓድሽ ናይ መንነት ሓበሬታ ይረክብ ማለት እዩ።

ርክብ ምኽልካል ማለት ሓደ ሰብ ነቲ ተቓላዓይ ሰብ ክረኽቦ ኣይፍቀደሉን ማለት እዩ።
ሓደ ሰብ ኣብ ልዕሊ እቲ ተቓላዓይ ሰብ ከሸግር፣ ከሳድዶ ወይ ገበን ናይ ምፍጻም ንጹርን
ጭቡጥን ሓደጋ ክህሉ ኣለዎ። ኣኽበርቲ ሕጊ ነቲ ውሳነ ኣብ ምኽልካል ርክብ ይውስኑ።

ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር ዓመጽን ጭቆናን ዝበጽሖም ሰባት እውን መነባብሮኦም
ንምምራሕ ገንዘባዊ ሓገዝ ከድልዮም ይኽእል እዩ፣ እዚ ካብ ገዛ ወጻኢ ምስ ዝቐርቡ
እውን ኣይውሕድ እዩ።

ምኽርን ደገፍን

ምስ ተቓላዕቲ ህጻናትን መንእሰያትን ትሰርሑ እንተኾንኩ፡ ከከም ድሌታት እቲ
ውልቀሰብ ዝተፈላለየ ዓይነት ምኽርን ደገፍን ከም ዝወሃብ ክትፈልጡ ይግባእ።

ሕጊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከም ናይ ጻውዒት ደገፍን ርክብ ሰባትን ዝኣመሰሉ
ምትእትታዋት ንምቕራብ የፍቅድ። ሓደ ርክብ ዝገብር ሰብ ብዝተፈላለየ መንገዲ
ውልቃዊ ደገፍን ሓገዝን ክህብ ይኽእል እዩ፣ እንተላይ ምስ ሰበስልጣን ርክብ።

ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ንልዕሊ 13 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናትን መንእሰያትን ዘረባን
ደገፍን ናይ ምሃብ ተኽእሎ እውን ኣሎ።

ደገፍን ሓገዝን ዘድልዮም ኣሕዋት እውን ክህልዉ ከምዝኽእሉ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ።

ነዚ ዝስዕቡ ሕሰበሉ፦

ምስ ህጻናትን መንእሰያትን እንተተራኺብኩም ኣብ ውዕሎም ክትረኽቡዎም
ከምዘለኩም ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ።

ናይ ሓባር በዓል መዚ መምርሒ

ኣብ ሰነ 2022፡ ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር ዓመጽን ጭቆናን ዝምልከት ናይ ሓባር በዓል መዚ
መምርሒ ተጀሚሩ። ኣብ ምምሕዳራዊ ቦርድ Östergötland ዞባ ኣንጻር ምስ ክብሪ
ዝተኣሳሰር ዓመጽን ጭቆናን ሃገራዊ ብቕዓት ጉጅለ ኮይኑ፡ ንሓባራዊ ተልእኾ ትካል
ዘወሃሃደ እዩ። ትካል ግዳያት ገበን፡ Barnafrid ኣብ Linköping ዩኒቨርሲቲ፡ ኤጀንሲ
ፖሊስ፡ ሃገራዊ ቦርድ ትምህርቲ ሽወደን፡ ሃገራዊ ቦርድ ጥዕና፡ ከምኡ’ውን ቤት ጽሕፈት
ዓቃቢ ሕጊ ኩሎም ነቲ መምርሒ ይድግፉ።

ምስ ምሕታም መምርሒ ሓባራዊ በዓል መዚ ተተሓሒዙ፡ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ሕግን
መሳርሒታትን ኣንጻር ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር ዓመጽን ጭቆናን ዝምልከት ሃገራዊ ወፍሪ
ሓበሬታ እውን ተጀሚሩ። እቶም ዕላማ ዝገበሩ ተዓዘብቲ፡ ተቓላዕቲ ዝኾኑ ቆልዑን
መንእሰያትን፡ ከምኡ’ውን ስድራቤቶምን ፈተውቶምን፡ ከምኡ’ውን ምስ ቆልዑን
መንእሰያትን ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ዘጠቓልል እዩ። እቲ ጽሑፍ ካብ hedersförtryck.se
ክወርድ ዝኽእል ኮይኑ፡ ንዝተፈላለዩ ቻነላትን መሳርሕታትን፡ እንተላይ ንማሕበራዊ
መራኸቢታት፡ ብመልክዕ A3 ፖስተራትን ዝተሓትመ ናይ ሓበሬታ ማህደርን ይርከብ።

ኣብ ስራሕኩም ምኽርን ደገፍን የድልየኩም ድዩ?

ከም በዓል ሞያ ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር ዓመጽን ጭቆናን ኣብ ምስራሕ ምኽርን ደገፍን
እንተድኣ ኣድልዩኩም፡ ክትድውሉሉ እትኽእሉ ሃገራዊ ናይ ሓገዝ መስመር ኣሎ።