ምስ ክብሪ ዝተተሓሓዙ ገበናት

ብስም ክብሪ ዝፍጸም ዓመጽን ጭቆናን ብዙሕ መልክዕ ክሕዝ ዝኽእል ከቢድ ገበን እዩ።
እዚ ክፍሊ እዚ ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰረ ዓመጽን ጭቆናን እንታይ ምዃኑን እንታይ ክሕዝ
ከም ዝኽእልን ይገልጽ። ንነብስኹም እንተ ኣለሊኹም ብዛዕባ እቲ ዘለኩም ናጽነትን
መሰላትን፡ ከምኡ’ውን ደገፍን ሓለዋን ክትረኽቡሉ እትኽእሉ ቦታታት ከተንብቡ
ትኽእሉ ኢኹም። ንኣዕሩኽን ኣባላት ስድራቤትን ግዳያት ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር ገበናት
ዝምልከት ፍሉይ ሓበሬታ እውን ኣሎ። ነቶም ተቓላዕቲ ሰባት ዘጋጥሞም ድማ፡ ብዛዕባ
ዝተፈላለዩ ምልክታት ተቓላዕነት፡ ሕግታት እቲ ከባቢ፡ ከምኡ’ውን ምስ ክብሪ
ዝተኣሳሰር ገበን እንተጠርጢርኩም ኣበይ ሓገዝ ክትደልዩ ከም ዘለኩም ሓበሬታ ኣሎ።

ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር ዓመጽን ጭቆናን ወይ ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር ገበን ዝተፈላለዩ
ገበናት ከም ዘይሕጋዊ ምፍርራሕ፡ መጥቃዕቲ፡ ንመውስቦ ህጻናት ዘጠቓልል ገበናት፡
ከምኡ’ውን ዝተፈላለየ ጾታዊ ገበናት ከጠቓልል ይኽእል። ካብ 1 ሰነ 2022 ጀሚሩ ናይ
ክብሪ ጭቆና እውን ገበን እዩ።

ኣብ ሽወደን ዝፍጸሙ ገበናት ጥራይ ኣይኮኑን ንገበነኛ መቕጻዕቲ ከስዕቡን ምስ ክብሪ
ዝተኣሳሰሩ ገበናት ክመጹ ከለዉ ግዳያት መሰል ክህቡ ዝኽእሉን። ኣብ ወጻኢ ሃገራት
ዝፍጸም ገበናት እውን እንተኾነ፡ ከም ወላዲ ንውላድ ናብ ወጻኢ ሃገር ወሲዱ ነቲ ቆልዓ
ክምርዓዎ፡ ኣብ ሽወደን ሕጋዊ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል እዩ።

ኣብ ዝቕጽሉ ክፋላት፡ ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር ገበን እንታይ ምዃኑን ሓባራዊ ድርኺታቱን
ዝያዳ ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብቲ ዞባ ኣብ ሕጊ ዝተገብረ
ለውጢ፡ ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር ዓመጽን ጭቆናን ምክልኻል ንምሕያል ዝዓለመ ምዃኑ
እውን ሓበሬታ ኣሎ።

እቲ ሓበሬታ፡ ግዳያት፡ ኣባላት ስድራቤትን ፈተውትን ኣበይ ደገፍን ሓገዝን ክረኽቡ
ከምዝኽእሉ፡ ከምኡ’ውን ሰብ ሞያ ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰሩ ገበናት ንምምካት እንታይ
ክገብሩ ከምዝኽእሉ ዝገልጽ ምኽሪ’ውን የጠቓልል። እዚ ገጽ እዚ ኣብ ርእሲ’ቲ ብዛዕባ
መሰላት ህጻናት፡ መንእሰያትን ዓበይትን ዝምልከት ሓበሬታ፡ ንኻልእ ኣርእስታት ካሕሳ
ዝምልከት ዓሚቝ ሓበሬታ ዝህብ መላግቦታት ይህብ።