درباره اطلاعات

عواقب یک جنایت تروریستی به دلایل مختلف از جمله کمبود اطلاعات می تواند برای قربانیان تشدید شود.

اطلاعاتی که در وبسایت brottsoffermyndigheten.se/terrorism وجود دارد برای این تولید شده است که کسانی که در معرض جنایات تروریستی قرار گرفته اند و کسانی که با قربانیان این جنایات سر و کار دارند حق دارند اطلاعات صریح و روشن دریافت کنند. این نتیجه ماموریتی است که سازمان قربانیان جرایم از دولت دریافت کرده است. پیشینه این کار تحقیق و بررسی این موضوع است که آیا سوئد می تواند طبق مقررات بخشنامه قربانیان جرایم تروریسم ، Ds 2018: 22 عمل کند. آن گزارش پیشنهادی را ارائه داد مبنی بر اینکه سازمان قربانیان جرایم باید اطلاعات خود را با جهت گیری بسوی قربانیان تروریسم بررسی کند و توسعه دهد.

این اطلاعات شامل اطلاعات کلی در مورد حق کمک، پشتیبانی و حمایت از قربانیان تروریسم و اعضای خانواده آنها مطابق بخشنامه تروریسم است.

این کار با مشورت با چندین مقام ، سازمان و انجام شده است.