قرار گرفتن در معرض جرم در کشوری غیر از سوئد

خشونت و آزار ناموسی م یتواند ھم در سوئد و ھم در جایی دیگر اتفاق بیفتد. طبق قانون سوئد،
کودکان و نوجوانانی کھ شھروند سوئد ھستند یا نوعی مجوز دارند، میتوانند کمک دریافت کنند حتی
اگر در خارج از کشور در معرض جرم قرار گرفتھ باشند. ھمچنین قانو نگذاری بی نالمللی با ھدف
حفاظت در برابر خشونت و آزار ناموسی وجود دارد. حقوق بشر یک نقطھ شروع جھانی است کھ
توسط قانون بینالملل ایجاد شده و بھ تمام افراد در ھمھ جای جھان اعمال میشود.

بعد فراملی

جرایم ناموسی دارای یک بعد فراملی واضح است. این جرایم م یتواند شامل فرستادن کودکان بھ
خارج از کشور، اغلب بھ کشور وطن وال دینشان برای ازدواج اجباری، ختنھ دستگاه تناسلی یا تخلف
از قانون در نتیجھ آنچھ کھ معمولا سفرھای آموزشی نامیده م یشود، باشد. در سفرھای آموزشی،
کودکان نزد بستگان در کشور وطن والدین فرستاده میشوند، تا بر اساس استانداردھای ناموسی
خانواده و بستگان رشد کرده و تربیت شوند. آنچھ کودکان در این سفرھا مشاھده میکنند، نوعی آزار
ناموسی است اما م یتواند شامل قرار گرفتن کودکان در معرض خشونت و تھدید با ھدف تربیت نیز
باشد. این رفتار، نقض جدی حقوق انسانی کودک محسوب م یشود.

بعد فراملی جرایم ناموسی م یتواند برای بزرگسالان نیز اعمال شود، از جملھ وقتی کھ زنانی کھ
مجبور بھ ازدواج شدهاند، بدون اینکھ بھ تنھایی ھیچ راه بازگشتی بھ سوئد داشتھ باشند، در خارج از
کشور رھا م یشوند. زنی کھ در رابطھ ناموسی قرار دارد ھنگام رسیدن بھ کشور وطن شوھرش، بھ
عنوان مثال ممکن است از امکا ن مدیریت امور مالی خود منع شود و یا از دسترسی بھ گذرنامھ یا
سایر اسناد مسافرتی خود محروم گردد. چنین اقداماتی ھمچنین نقض جدی حقوق انسانی قربانی نیز
محسوب م یشود.

بسیار مھم است کھ بھ یاد داشتھ باشید افرادی کھ در معرض خشونت و آزار ناموسی در خارج از
کشور ھستن د، ممکن است رھایی و بھ دنبال کمک رفتن برای آنھا بسیار مشکل باشد، زیرا ممکن
است در وطن خود تا حد زیادی تحت حمایت خانواده و بستگان باشند. با این حال، مقامات سوئد
می توانند بھ شیوهھای مختلفی بھ این افراد کمک کنند، اما حتی اگر قربانی برای حل مسائل عملی خود
کمک دریافت کند، ممکن است پس از آن، بھ مدتی طولانی بھ کمک نیاز داشتھ باشد تا بتواند بدون
آزار با زندگی روزمره خود کنار بیاید .

ازدواجھایی کھ خارج از کشور انجام میشود

اگر فردی یک کودک را با ھدف ازدواج اجباری بھ خارج از کشور ببرد یا قصد این کار را داشتھ
باشد، مرتکب جرم سفر گمراهکننده با ھدف ازدواج شده است. ھمین موضوع برای شخصی کھ فرد
بزرگسالی را برای سفر بھ کشوری دیگر فریب م یدھد تا بر خلاف خواستھاش، ازدواج اجباری کند،
صدق میکند. ارائھ اطلاعات نادرست مستلزم مجازات بھ میزان حداکثر دو سال زندان است.

بر اساس قانون سوئد، ھر فردی کھ از طریق اجبار غیرقانونی یا بھرهبرداری از وضعیت آسیبپذیر
شخص، او را وادار بھ ازدواج یا ورود بھ رابطھای شبیھ ازدواج کند کھ در کشوری کھ وارد آن شده،
معتبر است، م یتواند بھ دلیل ارتکاب جرم اجبار در ازدواج محکوم شود. ازدواج اجباری مستلزم
مجازات بھ میزان حداکثر چھار سال زندان است. اگر فردی کھ بھ ازدواج اجباری در م یآید، کمتر از
18 سال سن داشتھ باشد، عاملان جرم با حداکثر چھار سال زندان برای ازدواج کودکان مواجھ
می شوند. در موارد مربوط بھ ازدواج کودکان، ھیچ الزامی برای اجبار یا استثمار وجود ن دارد. ھر
فرد دیگری کھ کودک را وادار کند یا اجازه ازدواج اجباری او را بدھد نیز میتواند بھ ارتکاب جرم
متھم شود.

بنابراین وقتی کودک یا فرد آسیبپذیر بھ خارج از کشور برده شده، امکان ارتکاب این جرایم حتی در
صورتی کھ ازدواج در کشور دیگری انجام شده باشد، وجود دارد. در سوئد، امکان دریافت معافیت
از قانون برای کودکان جھت ازدواج و ھمچنین امکان بھ رسمیت شناختن ازدواجھای کودکان کھ در
خارج از کشور انجام شده، حذف شده است. در نتیجھ، سوئد بھ رسمیت شناختن ازدواجھای کودکان
را کھ در خارج از کشور انجام شده، ممنوع کرده است.

قاچاق انسان

ازدواج کودکان، ازدواج اجباری و سفرھای گمراهکننده با ھدف ازدواج ھمگی زیرمجموعھ جرم
بزرگتری بھ نام قاچاق انسان ھستند. این موضوع بھ این معنی است کھ مقامات بایستی ھمیشھ
مشخص کنند کھ آیا اقدامات مجرمان ھای کھ انجام شده، نوعی قاچاق انسان است یا خیر و در این
صورت، بھ جای پیگرد سایر جرایم، قاچاق انسان را مورد پیگرد قانونی قرار دھند.

ختنھ دستگاه تناسلی زنا ن

از سال 1982 ، تمام انواع ختنھ دستگاه تناسلی زنانھ روی دختران و زنان در سوئد ممنوع بوده
است. در سال 1999 ، قانون درباره این موضوع سختگیران ھتر شد، بھ شکلی کھ حتی اگر جرم ختنھ
دستگاه تناسلی در جای دیگری رخ داده باشد، فرد مرتک بشونده میتواند در سوئد محکوم شود.

مقامات سوئد مسئول مراقبت و رفاه دختران و زنانی ھستند کھ در معرض ختنھ دستگاه تناسلی قرار
گرفت ھاند، صرفنظر از اینکھ این عمل در کجا رخ داده است. مقامات سوئد ھمچنین باید تلاش کنند تا
با تمرکز بر افرادی کھ در خطر قرار گرفتن در معرض ختنھ دستگاه تناسلی زنانھ ھستند، از این کار
جلوگیری کنند. اگر این خطر وجود داشتھ باشد کھ فردی در معرض ختنھ دستگاه تناسلی قرار گیرد،
مناسب است کھ اقداماتی از قبیل اعمال ممنوعیت ترک کشور انجام شود تا امکان بردن کودک بھ
خارج از کشور و انجام جرم در آنجا بر روی او از بین برود.

نیازی بھ قاعده مجرمیت متقابل نیست

در مورد جرایم ناموسی از قبیل ختنھ دستگاه تناسلی و آزار ناموسی، نیازی نیست کھ این اقدام
مجرمانھ در کشوری کھ رخ داده است، بھ عنوان جرم شناختھ شده باشد. مادامی کھ فرد آسی بپذیر در
زمانی کھ جرم انجام شده است، ارتباطی بھ سوئد داشتھ باشد، ھمین کھ این جرم تحت پوشش مقررات
سوئد قرار دارد، کافی است. ھمین موضوع برای ازدواج کودکان و ازدواج اجباری نیز صدق
می کند. بنابراین، جرایم ناموسی از الزام قاعده مجرمیت متقابل کھ عمدتا در مورد جرایم انجام شده
در خارج از کشور اعمال میشود، معاف است.

کمک و حمایت در خارج از کشور

اگر شما یا فردی کھ م یشناسید با خشونت و آزار ناموسی در خارج از کشور مواجھ است، دفتر امور
خارجھ م یتواند کمک کند. بھ عنوان مثال، ممکن است شما بھ خارج از کشور برده شوید و فردی در
حال برنام ھریزی برای ازدواج اجباری شما باشد یا شما را در معرض ختنھ دستگاه تناسلی قرار دھد.

دفتر امور خارجھ

وزارت امور خارجھ و سفار تخانھھا و کنسولگر یھای سوئد در سایر کشورھا مدیریت امور خارجی
سوئد را بر عھده دارند. مقامات خارجی بایستی برای ارائھ کمک و مشاوره کنسولی بھ افرادی کھ در
وضعیت اضطراری قرار دارند، ھمکاری کنند، از جملھ افرادی کھ ھنگام حضور در خارج از
کشور، در معرض جرم قرار دارند. این موضوع بھ این معنی است کھ آنھا م یتوانند اقدامات مختلفی
انجام دھند از جملھ اینکھ بھ شھروندان و ساکنان سوئد در صورتی کھ بر خلاف میل خود در خارج
از کشور نگھ داشتھ شده باشند، کمک کنند .

وزارت امور خارجھ بر روابط سوئد با سایر کشورھا و سازمانھای بینالمللی نظارت دارد.
سفار تخانھھا و کنسولگریھای سوئد در خارج از کشور میتوانند اقدامات مختلف از جملھ صادر
کردن گذرنامھ، انتقال پول و مرتبط کردن قربانیان جرایم با بستگان و مقامات در سوئد بھ آنھا کمک
کنند. اگر سوئد سفار تخانھ یا کنسولگری در کشور شما نداشتھ باشد، میتوانید از سفار تخانھ یکی
دیگر از کشورھای اتحادیھ اروپا کمک بگیرید.

شرایط مقررات ممکن است بین کشورھا متفاوت باشد کھ این امر بر کم کھای کنسولی کھ دفتر امور
خارجھ م یتواند ارائھ دھد، تأثیرگذار است. آنچھ بین ھمھ کشورھا مشترک است، این است کھ خدمات
باید بھ شکلی منسجم، برابر و بھ شیوه قانونی ارائھ شود.

یک راھنمای رفتاری وجود دارد کھ تشریح م یکند چھ خدمات کنسولی در شرایط اضطراری در
خارج از کشور در دسترس است. این راھنما بھ زبانھای انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی و عربی در
دسترس قرار دارد.

وزارت امور خارجھ عمدتا بھ عنوان یک رابط بین فرد آسیبپذیر در خارج از کشور و مقامات در
سوئد عمل میکند.

در امور کنسولی، م یتوانید با وزارت امور خارجھ، یک سفارتخانھ یا یک کنسولگری تماس
بگیرید. لینک زیر حاوی اطلاعات تماس و ھمچنین اطلاعات بیشتر دیگری میباشد.

شناختھ میشود. در UD وزارت امور خارجھ دارای یک خط تلفن 24 ساعتھ است کھ بھ عنوان تلفن
تماس بگیرید. UD صورتی کھ قادر بھ تماس با سفار تخانھ یا کنسولگری نبودید، م یتوانید با تلفن با
05 تماس بگیرید. 50 405- شماره 08

اگر از سوئد تماس میگیرید، میتوانید در طول ساعات اداری، از طریق تلفنخانھ دفاتر دولتی با
00 با واحد کنسولی وزارت امور خارجھ در ارتباط باشید. 10 405- شماره تلفن 08

سفار تخانھھا و کنسولگریھا

از طریق لینک زیر م یتوانید بھ لیستی از سفارتخان ھھا و کنسولگریھای سوئد دسترسی داشتھ
باشید. این لیست بھ ترتیب حروف الفبا بر اساس کشور مرتب شده است.

چھ افرادی می توانند کمک بگیرند؟

وزارت امور خارجھ و سفار تخانھھا و کنسولگری ھای سوئد تلاش میکنند تا بھ افرادی کھ در حال
حاضر یا قبلا خشونت و تھدیدات مرتبط با خانواده را در حین حضور در خارج از کشور تجربھ
کردهاند، کمک کنند. این موارد اغلب شامل موقعی تھایی م یشود کھ کودکان و نوجوانان بھ خارج از
کشور برده شده و بدون گزینھ بازگشت بھ سوئد، در معرض خشونت و آزار ناموسی قرار م یگیرند.

علاوه بر شھروندان سوئدی کھ در سوئد زندگی م یکنند، پناھندگان، افراد بدون کشور و در برخی
موارد، شھروندان خارجی کھ در سوئد زندگی م یکنند یا شھروندان سوئدی کھ در خارج از کشور
زندگی م یکنند، م یتوانند از مقامات خارجی سوئد کمک بگیرند.

اگر شما یا فردی کھ م یشناسید در خارج از کشور نگھ داشتھ شده و در معرض ھر گونھ خشونت و
آزار ناموسی یا در خطر قرار گرفتن در معرض آن است، میتوانید از وزارت امور خارجھ،
سفار تخانھ یا کنسولگری کمک بگیرید.

کودکان و بزرگسالانی کھ در معرض خشونت و آزار ناموسی یا در خطر قرار گرفتن در معرض آن
در خارج از کشور قرار دارند، م یتوانند از یکی از مقامات خارجی مشاوره بگیرند.

چھ کمکھایی میتوانید دریافت کنید؟

اگر در معرض جرایم ناموسی یا در خطر قرار گرفتن در معرض آن در خارج از کشور بودهاید،
وزارت امور خارجھ، سفار تخانھھا یا کنسولگریھا م یتوانند بھ شما در بازگشت بھ سوئد کمک
کنند. دفتر امور خارجھ م یتواند بھ شما در صدور گذرنامھ چھ موقت و چھ عادی کمک کند. مقامات
خارج از کشور ھمچنین م یتوانند در زمینھ تماس با بستگان، مقامات، شرک تھای بیمھ و
ارائھدھندگان مراقب تھای بھداشتی در سوئد و ھمچنین تماس با مقامات محلی خارج از کشور کمک
کنند.

ھمچنین م یتوانید در قالب وام برای سفر بھ خانھ کمک مالی دریافت کنید یا در مورد نحوه انتقال پول
از حسابھای خود جھت پرداخت ھزینھ سفر بھ خانھ مشاوره بگیرید. ھمچنین م یتوانید در زمینھ
یافتن یک بھ اصطلاح وکیل شاکی یعنی نماینده قانونی کھ در روند رسیدگی قانونی بالقوه، نماینده شما
خواھد بود، کمک بگیرید .

مقامات خارجی با مقامات سوئد ھمکاری م یکنند تا کم کھایی را کھ شما برای برگشت بھ سوئد نیاز
دارید، در اختیار شما قرار دھند.

خودتان چکار میتوانید بکنید؟

اگر ھنگام سفر بھ خارج از کشور، قربانی یک جرم ھستید، باید در صورت امکان جرم را بھ پلیس
محلی گزارش دھید. اگر آسیب دیدهاید، برای درمان بھ نزدی کترین بیمارستان یا مرکز مراقبتھای
بھداشتی مراجعھ کنید. این کار از این لحاظ کھ امکان مستند کردن آسیب را فراھم م یکند نیز مفید
است.

سازما نھایی کھ میتوانند کمک کنند

علاوه بر مقامات خارجی، سایر سازما نھا نیز م یتوانند کمکھا و حمایتھایی را بھ افرادی کھ در
خارج از سوئد در معرض خشونت و آزار قرار گرفت ھاند، ارائھ دھند. اطلاعات تماس برخی از این
سازمانھا در بخش زیر آمده است.

GAPF تلفن حمایتی

از طریق تلفن حمایتی خود، بھ ارائھ GAPF یا Never Forget Pela and Fadime انجمن ملی
حمایت و مشاوره میپردازد. امکان تماس با آنھا در 24 ساعت شبان ھروز و 7 روز ھفتھ در تمام
طول سال وجود دارد. افراد آسیبپذیر و ھمچنین بستگان و متخصصان میتوانند از این خط تلفن
کمک بگیرند. کارکنان مرکز پشتیبانی، افرادی ھستند کھ با تعامل با افراد مقید بھ ناموس آشنایی کامل
دارند. تماس با این تلفن رایگان است و شما میتوانید ناشناس باقی بمانید و کارکنان حمایتی، ملزم بھ
حفظ محرمانگی ھستند.

Linnamottagningen مرکز پذیرش

مرکزی برای پذیرش نوجوانانی است کھ در معرض ،Linnamottagningen مرکز پذیرش
خشونت و آزار ناموسی قرار گرفت ھاند یا ازدواج اجباری داشتھ یا در معرض خطر ازدواج اجباری
بر خلاف میل و خواستھ خود قرار دارند. مرکز پذیرش م یتواند ھم کم کھای ویژه و کوتاهمدت و ھم
و ھم بخش شایستگی LGBTQI کمک ھای بلند مدت ارائھ کند. مرکز پذیرش ھم دارای بخش افراد
ھمچنین برای متخصصانی کھ با افراد Linnamottagningen فرھنگی است. مرکز پذیرش
آسیبپذیر مواجھ ھستند، مشاوره ارائھ میدھد. این مرکز پذیرش دارای یک تلفن اضطراری ملی
است.

حقوق زنان

حقوق زنان یک مؤسسھ غیرانتفاعی با ھدف کمک بھ دختران و پسران و ھمچنین زنانی است کھ در
معرض خشونت در روابط صمیمی و خشونت و آزار ناموسی بودهاند.

Somaya پناھگاه زنان و دختران

ک سازمان غیر انتفاعی است کھ بھ دختران، زنان و افراد Somaya پناھگاه زنان و دختران
با پیشینھ خارجی کھ در معرض خشونت شریک زندگی قرار گرفتھاند یا در یک محیط LGBTQI
شامل خط تلفن Somaya مبتنی بر آبرو و شرافت زندگی م یکنند، کمک م یکند. خدمات چند زبانھ
کمک رسانی، چت حمایتی، اقامت حفاظ تشده و مرکز فعالیت میشود. کارکنان این مرکز تجربھ
گستردهای در زمینھ کمک بھ افرادی دارند کھ نیاز بھ محافظت داشتھ و از آزار و خشونت فرار
می کنند.

Terrafem

یک سازمان غیرانتفاعی است کھ مدافع آزادی زنان و دختران از خشونت مردان است. Terrafem
دارای یک خط تلفن ملی برای زنان و دختران خارجی است و با افراد محروم زیادی از Terrafem
یک سرویس حقوقی آنکال و Terrafem ، کشورھا و زبانھای مختلف ارتباط دارد. علاوه بر این
یک سرویس آنکال ویژه زنان نیز دارد.

TRIS ، حقوق دختران در جامعھ

بھ TRIS. یک سازمان غیر انتفاعی است کھ با خشونت و آزار ناموسی مقابلھ میکند TRISبزرگسالان و ھمچنین کودکان و نوجوانان کھ در معرض یا در خطر قرار گرفتن در معرض خشونت
تخصص لازم برای رفع نیازھای کودکان و ،TRIS و آزار ناموسی ھستند، کمک میکند. در
دارای خدمات مختلفی از جملھ یک TRIS . نوجوانانی کھ دچار ک متوانی ذھنی ھستند، وجود دار د
میباشد. این سازمان ھمچنین اقامت موقت یا حفاظ تشده را TRIS تلفن حمایتی بھ نام تلفن ویژه
برای افراد آسیبپذیر فراھم میکند.

RFSL Stödmottagning مرکز پذیرش

کھ در معرض LGBTQ فعالیتھای حمایتی برای افراد RFSL Stödmottagning مرکز پذیرش
کھ در LGBTQ آزار، تھدید و خشونت قرار گرفتھاند، انجام م یدھد. بستگان و دوستان افراد
معرض خشون ت قرار گرفت ھاند، و ھمچنین متخصصانی کھ جزء جمعیت ھدف محسوب م یشوند نیز
می توانند بھ این مرکز مراجعھ کنند. تمام با مرکز پذیرش حمایتی رایگان است و امکان ناشناس باقی
ماندن وجود دارد.

چت حمایتی عشق آزاد اس ت

دارای یک چت حمایتی بھ نام عشق آزاد است، م یباشد . این چت برای کودکان و Rädda Barnenنوجوانانی است کھ بھ دنبال حمایت و راھنمایی در خصوص موضوعات متنوع مرتبط با ناموس ھستند. این چت توسط افراد غیرانتفاعی اداره میشود. در اینجا کودکان و نوجوانان میتوانند سؤالاتی
در مورد موضوعات مختلف از قبیل حقوق، خشونت و آزار ناموسی، محدودیتھا و ازدواج اجباری و غیره مطرح کنند.

Amelmottagningen

در استکھلم، دختران و زنانی را کھ در معرض ختنھ Södersjukhuset در Amelmottagningenدستگاه تناسلی قرار گرفت ھاند، پذیرش میکند. این مرکز پذیرش دارای کارکنان زن است و تمام افراد
د ارای وظیفھ حفظ محرمانگی ھستند.

Vulvamottagningen مرکز پذیرش

Gothenburg در Angered's Närsjukhus در Vulvamottagningen مرکز پذیرش کلینیک
برای بیمارانی است کھ در معرض ختنھ دستگاه تناسلی زنانھ قرار گرفت ھاند.

ویژه متخصصان

وزارت امور خارجھ دارای یک بخش تعارضات خانوادگی است کھ در موارد شامل اجبار خانوادگی
از جملھ جرایم ناموسی م یتواند بھ متخصصان کمک کند. برای ارتباط با این بخش میتوانید با شماره
88 تماس بگیرید . 55 405-08

وقتی موضوع کودکان مطرح میشود، وزارت امور خارجھ بر ھمکاری با بخش خدمات اجتماعی
شھرداری اتکا م یکند. خدمات اجتماعی این قدرت و اختیار را دارد کھ فعالیتھای تحقیقاتی انجام دھد
و بھ عنوان مثال برای اینکھ وزارت امور خارجھ بدون رضایت سرپرست، گذرنامھ موقت صادر
کند، بھ مجوز خدمات اجتماعی نیاز است.

اطلاعات بیشتری کسب کنید

جھت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دفتر امور خارجھ و کمکھایی کھ م یتواند در صورت وقوع
خشونت و آزار ناموسی در خارج از کشور ارائھ دھد، میتوانید بھ صفحھ وب مدیریت خارجی در
مورد اجبار خانوادگی مراجعھ نمایید.

قانون چھ میگوید؟

برای حفاظت از کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در برابر خشونت و آزار، قوانین و مقررات ملی و
بینالمللی وجود دارد. کودکان و نوجوانان نیز از ھمان حقوق بزرگسالان برخوردارند اما آنھا ھمیشھ
از فرص تھای مشابھ برای حفاظت از این حقوق برخوردار نیستند. در نتیجھ، کودکان و نوجوانان در
قانون بھ عنوان کسانی کھ واقعا مستحق حفاظت و حمایت ھستند، دیده شدهاند.

در بخش زیر، خلاصھای از برخی قوانین بی نالمللی در این حوزه ھمراه با لینکھایی بھ قوانین
حقوقی مختلف برای کسانی کھ م یخواھند اطلاعات بیشتری کسب کنند، آمده است.

کنوانسیون شورای اروپا در مورد جلوگیری و مقابلھ با خشونت علیھ زنان و خشونت خانگ ی

کنوانسیون استانبول، یکی از کنوانسیونھای شورای اروپا در مورد جلوگیری و مقابلھ با خشونت
علیھ زنان و خشونت خانگی، در تاریخ 1 آگوست 2014 در سوئد اجرایی شد. ھدف اصلی این
کنوانسیون حفاظت از زنان در برابر تمام اشکال خشونت و جلوگیری، پیگرد و از بین بردن خشونت
علیھ زنان و خشونت خانگی است. دختران زیر سن 18 سال نیز بھ عنوان زن در نظر گرفتھ
می شوند. خشونت خانگی بھ عنوان خشونت فیزیکی، جنسی، روانی یا مالی در نظر گرفتھ م یشود کھ
درون خانواده یا در خانھ رخ میدھد.

این کنوانسیون در مورد جرایم ناموسی بیان م یکند کھ ازدواج کودکان و ازدواج اجباری باید ممنوع
شود. ازدواجھایی کھ تحت اجبار شکل گرفت ھاند بایستی بدون ایجاد مشکلات بیمورد برای قربانی،
قابل ابطال، لغو یا انحلال باشند. اعضا باید برای اقدامات عمدی خشونت فیزیکی یا جنسی، نقض
جدی عزت نفس شخصی یک فرد از طریق تھدید یا اجبار و ختنھ دستگاه تناسلی زنانھ، مجازات
تعیین کنند .

بر اساس مفاد 12 و 42 این کنوانسیون، مواردی از قبیل فرھنگ، رسوم، مذھب، سنت یا بھ اصطلاح
شرافت ناموسی نم یتواند برای توجیھ اقدامات خشونتبار مورد استفاده قرار گیرد.

اعلامیھ جھانی حقوق بشر سازمان ملل

بر اساس اعلامیھ جھانی حقوق بشر سازمان ملل، تمام افراد از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی
برخوردارند. این موضوع برای تمام افراد، چھ کودک و چھ بزرگسال صدق م یکند.

این اعلامیھ عمومی بھ عنوان چارچوبی برای تلاش کشورھای عضو در زمینھ حقوق بشر محسوب
می شود. تقریبا تمام کشورھای جھان این اعلامیھ را بھ عنوان توافقنامھای الزامآور بین دولت و مردم
پذیرفت ھاند. در نھایت این وظیفھ دولت سوئد است کھ اطمینان حاصل کند حقوق بشر رعایت م یشود.

این اعلامیھ از 30 ماده تشکیل شده است کھ بھ آزادیھا و حقوق اساسی و جھانی م یپردازد. ماده 16
این اعلامیھ بر حق بزرگسالان برای ازدواج و تشکیل خانواده تأکید کرده و ھمچنین این واقعیت را کھ
مردان و زنان بایستی در تمامی مراحل ازدواج یعنی قبل از ازدواج، در طول ازدواج و بعد از طلاق
حقوق برابر داشتھ باشند، بیان میکند. ازدواج تنھا در صورتی معتبر است کھ ھر دو طرف آزادانھ و
بھ طور کامل نسبت بھ آن رضایت داشتھ باشند.

کنوانسیون اروپا برای حفاظت از حقوق بشر و آزاد یھای اساسی

تضمین آزادیھا و ،ECHR کنوانسیون اروپا برای حفاظت از حقوق بشر و آزادیھای اساسی یا
حقوق مشخص شده در کنوانسیون برای تمام افراد را بھ الزامی اساسی برای کشورھای امضا کننده
کنوانسیون تبدیل م یکند. این حقوق شامل موارد مختلفی از قبیل حق زندگی، حق آزادی و امنیت، حق
برخورداری از حریم خصوصی و حفاظت از زندگی خانوادگی و حق ازدواج میشود.

دستورالعمل قربانیان جرایم اتحادیھ اروپا

را کھ حداقل استانداردھا در EU/29/ پارلمان و شورای اروپا در 25 اکتبر 2012 دستورالعمل 2012
زمینھ حقوق قربانیان جرایم و حمایت برای حفاظت از آنھا را تعیین م یکرد، بھ تصویب رساند. ھدف
از این دستورالعمل اطمینان از این موضوع بود کھ قربانیان جرایم، اطلاعات، حمایت و حفاظت و
ھمچنین حق مشارکت در روندھای رسیدگی کیفری کھ مربوط بھ آنھا است، دریافت م یکنند. بر اساس
این دستورالعمل، قربانیان جرایم باید بھ رسمیت شناختھ شده و با احترام و توجھ، بر اساس شرایط
فردی شان، بھ شیوهای حرفھای و بدون تبعیض با آنھا رفتار شود.

Hague کنوانسیونھای و مقررات بروکسل

چندین کنوانسیون بینالمللی وجود دارد کھ در زمینھ جرایم ناموسی خارج از کشور دارای اھمیت
ھستند. از طریق لینکھای زیر م یتوانید چندین قانون حقوقی بینالمللی دیگر را مشاھده کنید.

کنوانسیون حقوق کودک سازمان مل ل

کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل کھ با عنوان کنوانسیون حقوق کودک نیز شناختھ می شود، یک
ابزار حقوقی بینالمللی است کھ بھ تمام کودکان اعمال میشود. ھر فردی کھ زیر سن 18 سال باشد،
کودک محسوب م یشود.

تمام کودکان دارای حقوق برابر ھستند و بھ یک اندازه ارزش دارند. این موضوع صرفنظر از اینکھ
کودک اھل کجاست، از چھ مذھبی پیروی م یکند یا سایر شرایط، صدق میکند.

اصل بھترین منفعت کودک، نقطھ حرکت اصلی است و بھ این معنا است کھ آنچھ برای کودک،
بھترین است بایستی در تمام مسائل مربوط بھ کودک در نظر گرفتھ شود.

بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، تمام کودکان از حقوق مختلفی از جملھ موارد زیر برخوردارند:

  • زند گی و عزت نفس شخصی
  • زادی، فراغت، تحصیل و رشد،
  • حریم خصوصی و قادر بودن بھ انتخاب افرادی کھ م یخواھد با آنھا باشد،
  • محافظت شدن در برابر تمام اشکال خشونت فیزیکی و روانی ،
  • محافظت شدن در برابر اقدامات سنتی کھ بھ کودکان آسیب میزند و
  • تأثیرگذاری بر زندگی خود و مشارکت در تصمیماتی کھ بر آنھا تأثیر دارد.