برای کسانی کھ در معرض این مسألھ قرار دارند

ھر کسی از این حق برخوردار است کھ خودش باشد و طوری کھ م یخواھد زندگی کند. این یک حق
اساسی است کھ کودکان و بزرگسالان بھ شکل یکسان از آن برخوردارند. این موضوع صرفنظر از
پیوند خانوادگی یا محل تولد و تربیت شدن، برای ھمھ افراد صدق میکند.

آزادی برای تبدیل شدن بھ فردی کھ میخواھید

والدین مسئول حمایت و راھنمایی کودکان خود ھستند تا آنھا بتوانند در زندگی موفق شوند. والدین حق
دارند کھ در مورد تصمیمات کودکان خود نظر بدھن د اینکھ تصمیمات خوب بھ نظر والدین چھ
مواردی ھستند، م یتواند در خانوادهھای مختلف، متفاوت باشد. این موضوع بھ سابقھ والدین از قبیل
سنتھایی کھ با آن بزرگ شدهاند، بستگی دارد. تا زمانی کھ بتوانید بھ فردی تبدیل شوید کھ بھ عنوان
یک کودک میخواھید، فرقی نم یکند والدین شما چھ ارزشھا و سنتھایی دارند.

ھر چھ سن یک فرد بیشتر م یشود، باید استقلال و فضای بیشتری داشتھ باشد تا تصمیماتی را کھ
می خواھد، اتخاذ کند. توانایی نوجوانان برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر در قبال زندگی و تصمیماتشان
نسبت بھ کودکان کمسنتر، یکی از جنب ھھای حیاتی مسیر آنھا در حرکت بھ سمت بزرگسالی است.

در برخی خانوادهھا، کودکان و نوجوانان دارای آزادی زیادی نیستند و در نتیجھ فضای کافی برای
تبدیل شدن بھ فردی کھ م یخواھند، در اختیار ندارند. برخی کودکان و نوجوانان بر این باورند کھ ھر
چھ سنشان بیشتر م یشود، آزادی آنھا کاھش مییابد و خانوادهشان آنھا را از گرفتن تصمی مھای مستقل
باز م یدارد. این موضوع میتواند شامل این شود کھ والدین در مورد اینکھ کودکانشان چھ لباسی باید
بپوشند، در چھ کلاسھایی م یتوانند حضور پیدا کنند و با چھ کسانی م یتوانند وقت بگذرانند، تصمیم
بگیرند.

فیلمی در مورد خشونت و آزار ناموسی (بھ زبان سوئدی)

استاد ارشد دانشگاه استکھلم و محقق است. او در این فیلم، توضیح میدھد کھ Devin Rexvidخشونت و آزار ناموسی چیست، م یتواند شامل چھ مواردی شود و چگونھ میتواند خود را نشان
دھد. او ھمچنین در مورد حمایتھا و کم کھای در دسترس برای افراد آسیبپذیر بحث م یکند.

10,34

شما از این حق برخوردارید کھ بھ مدرسھ بروید

کودکان و نوجوانان از حق تحصیل برخوردارند. این موضوع بھ این معنی است کھ تمام کودکان باید
مجاز باشند بھ مدرسھ بروند. ھمچنین بھ این معنی است کھ تمام کودکان باید مجاز باشند در تمام
درسھا حضور پیدا کنند، حتی اگر والدین آنھا موافق این کار نباشند. در سوئد، چیزی بھ نام تحصیل
اجباری وجود دارد. کودکان باید بھ عنوان بخشی از تحصیل اجباری، در تمام کلاسھا از مھد کودک
تا پایھ نھم حاضر شوند. ھم مدرسھ و ھم والدین مسئولیت دارند کھ اطمینان حاصل کنند کھ کودک در
تمام کلا سھای مدرسھ ابتدایی حضور پیدا میکند.

برخی والدین تمایلی ندارند کھ کودکان و نوجوانانشان در برخی دروس خاص شرکت کنند. بھ عنوان
مثال این موارد م یتواند ژیمناستیک و آموزش جنسی باشد. با این حال، والدین نباید کودکان خود را
از حضور در کلاسھا منع کنند.

آزادی برای عاشق فرد دلخواه شدن

ھر کسی از این حق برخوردار است کھ عاشق ھر کسی کھ م یخواھد، شود. این موضوع ھمچنین بھ
این معنی است کھ شما آزاد ھستید کھ انتخاب کنید کھ م یخواھید زندگی خود را چگونھ و با چھ کسی
بگذرانید. خانواده شما نباید بتوانند ھمسر یا ھماتاقی شما را انتخاب کنند. خانواده شما نم یتوانند کنترل
کنند کھ با چھ افرادی ھستید. ھمچنین خانواده نباید بھ شما بگوید کھ با چھ کسی ازدواج کنید یا شما را
وادار کند کھ بر خلاف میلتان، با فردی ازدواج کنید. شما آزاد ھستید کھ برای خودتان تصمیم بگیرید
کھ آیا م یخواھید در آینده ازدواج کنید و در این صورت، با چھ کسی م یخواھید ازدواج کنید.

ازدواج کودکان و ازدواج اجباری

اگر بر خلاف میل خود و بر اساس خواستھ والدینتان یا فردی دیگر ازدواج کنید، این ازدواج،
اختیاری محسوب نم یشود. قابل قبول نیست کھ فردی بھ شما فشار وارد کرده یا شما را وادار کند، چھ
از طریق تھدید یا خشونت یا بھ عنوان مثال از طریق تلاش برای القای حس گناھکار بودن در
صورتی کھ خواستھھای او را عملی نکنید.

علاوه بر این، والدین شما یا دیگران مجاز نیستند کھ در کشوری دیگر، شما را بھ ازدواج فردی در
بیاورند. فرقی نم یکند کھ این امر در آن کشور مجاز باشد یا خیر. ھم ازدواج کودکان و ھم ازدواج
اجباری در سوئد جرم کیفری محسوب میشود. ھمچنین برنام ھریزی و آمادهسازی برای اھدای یک
کودک برای فرزند خواندگی یا انجام این کار بر خلاف خواستھ فرد، جرم است.

اگر در مورد ازدواج خود یا خواھر و برادر، فرزندان اقوام یا دوستان خود نگرانی دارید، باید
موضوع را بھ صورت محرمانھ بھ یکی از افراد مورد اعتمادتان بگویید. ھر فردی کھ در معرض
خطر ازدواج اجباری قرار دارد از حق حفاظت و دریافت کمک از طرف جامعھ برخوردار است.
پلیس و خدمات اجتماعی م یتوانند حفاظت و کمکھای لازم را فراھم کنند .

اگر نم یدانید با چھ کسی تماس بگیرید، م یتوانید با سازما نھایی از قبیل مرکز پذیرش
تماس بگیرید کھ از Terrafem و پناھگاه زنان یا Somaya پناھگاه زنان ،Linnamottagningen
کسانی کھ در معرض خطر ازدواج اجباری ھستند یا آزار ناموسی را تجربھ میکنند، حمایت می کنند.
Terrafem بخش عملیات می تواند حمایت را بھ زبانھای بسیار زیادی ارائھ دھد.

اگر پلیس مظنون شود کھ خانوادهای در حال برنامھریزی و آمادهسازی مق دمات برای ازدواج اجباری
یا ازدواج کودکان است، باید تحقیقات را آغاز کند. صرفنظر از اینکھ چھ کسی جرم را بھ پلیس
گزارش کرده و حتی اگر قربانی نم یخواھد حادثھ را گزارش کند، تحقیقات بایستی انجام شود. ھمراه
با تحقیقات، یک ارزیابی انجام م یشود تا مشخص شود کھ قربانی چھ نوع حفاظتی ممکن است نیاز
داشتھ باشد.

حق داشتن تمایلات جنسی خودتان

در خانوادهھایی کھ بھ دلیل استانداردھای ناموسی، کنترل وجود دارد، رایج است کھ کودکان و
نوجوانان، تمایلات جنسی خود را تنظیم کنند. خانواده تعیین میکند کھ کودکان و نوجوانان خانواده با
چھ کسانی م یتوانند معاشرت داشتھ باشند. در بسیاری از خانوادهھا بھ دلیل کنترل، گرایشات جنسی
غیر از علاقھ بھ جنس مخالف پذیرفتھ نم یشود. در نتیجھ، بسیاری از افراد کھ بھ عنوان ھمجنسگرا،
دوجنسگرا، تراجنسیتی یا دگرباش شناختھ م یشوند، مجبور میشوند کھ گرایشات جنسی خود را از
خانوادهشان پنھان کنند تا مبادا در معرض آزار، تھدید و خشونت قرار گیرند.

خانواده ممکن است کودکان و نوجوانانی را کھ بر تمایلات جنسی خود اصرار دارند، مجازات کند،
این مجازات م یتواند بھ عنوان مثال از طریق تھدید بھ طرد آنھا از خانواده، برنامھریزی برا ی
ازدواج اجباری یا تلاش برای تبدیل آنھا از طریق سوء استفاده جنسی باشد. تلاش برای تبدیل ھنگامی
رخ م یدھد کھ فردی وادار یا ترغیب بھ تغییر تمایلات جنسی، ھویت جنسی یا ابراز جنسیتش
می شود. این کار از طریق بھ اصطلاح "درمانھایی" از قبیل رواندرمانی یا دارو درمانی انجام
می شود.

افرادی کھ بھ دلیل کنترل خانواده یا بستگان، نمیتوانند ھویت یا تمایلات جنسی خود را محقق کنند،
ممکن است بھ حفاظت پلیس و خدمات اجتماعی نیاز داشتھ باشند. اگر احساس خطر کرده یا در مورد
فردی دیگر احساس نگرانی م یکنید، با پلیس تماس بگیرید. در موار د اضطراری، باید با شماره
اضطراری 112 تماس بگیرید . اگر خطر فوری وجود ندارد، م یتوانید بھ یک کلانتری مراجعھ کرده
14 با پلیس تماس بگیرید. یا از طریق شماره تلفن 114

RFSL در صورتی کھ بھ حمایت و مشاوره نیاز دارید، م یتوانید با مرکز پذیرش
Save the تماس بگی رید. ھمچنین م یتوانید یا چت حمایتی عشق آزاد است Stödmottagning
Children (کودکان را نجات دھی د) تماس بگیرید.

حفاظت در برابر ختنھ دستگاه تناسلی زنان

ختنھ دستگاه تناسلی زنان برای کنترل تمایلات جنسی دختران و زنان در برخی خانوادهھایی کھ بر
اساس فرھنگ ناموسی زندگی م یکنند، استفاده م یشود. در سوئد، برنام ھریزی و انجام ختنھ دستگاه
تناسلی زنان غیرقانونی است و کسانی کھ این کار را انجام دھند، میتوانند مجازات شوند. این امر نھ
تنھا در سوئد غیرقانونی است بلکھ بردن کودک بھ کشوری دیگر برای انجام ختنھ دستگاه تناسلی در
آنجا نیز غیرقانونی است. این موضوع ربطی بھ اینکھ ختنھ دستگاه تناسلی زنان در کشور مقصد
مجاز است، ندارد.

ختنھ دستگاه تناسلی زنان عبارت است از بریدن ھمھ یا بخشی از لب بیرونی، لب داخلی یا کلیتوریس
از دستگاه تناسلی دختر. ختنھ دستگاه تناسلی زنان مضر بوده و بھ طور بالقوه برای قربانی خطرناک
است. افرادی کھ تحت ختنھ دستگاه تناسلی قرار م یگیرند، ممکن است عوارض جسمانی مختلفی را
تجربھ کنند کھ برخی از آنھا ممکن است در تمام طول عمر آنھا باقی بماند.

یکی از حقوق انسانی این است کھ کودکان نباید در معرض ھیچ گونھ خشونتی قرار گیرند. ختنھ
دستگاه تناسلی زنان نمونھای از خشونت است. این کار ھم خشونت فیزیکی است و ھم بھ دلیل ضربھ
روحی کھ قربانی در نتیجھ این سوء رفتار تجربھ م یکند، خشونت روانی محسوب م یشود. ختنھ
دستگاه تناسلی ھنگامی کھ با ھدف کنترل جنسی انجام شود، میتواند نوعی خشونت جنسی نیز
محسوب شود.

چند نمونھ از این مشکلات عبارتند از:

  • رابطھ جنسی سخت و دردناک است،
  • فرد دچار مشکلاتی در زمینھ درد قاعدگی و بوی بد م یشود،
  • جای زخ مھای ختنھ ناراح تکننده است و نشستن را برای فرد مشکل میکند، و
  • فرد ھنگام ادرار کردن دچار مشکل میشود.

ختنھ دستگاه تناسلی زنان بھ دلیل ترس و خاطرات ناخوشایندی کھ قربانی از این عمل دارد، منجر بھ
مشکلات روحی روانی نیز م یشود.

کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک معاھدهای است کھ در قانون سوئد گنجانده شده است. کنوانسیون حقوق
کودک، بھ تمام کودکان، صرفنظر از سن، ملیت یا محل سکونتشان اعمال میشود. افرادی کھ سن
آنھا کمتر از 18 سال است، کودک محسوب میشوند.

در تمام تصمیمات مرتبط با کودک، چیزی کھ بھترین منافع را برای کودک بھ ھمراه دارد، بایستی در
اولویت قرار گیرد. این موضوع در ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک گنجانده شده و یکی از اصول
اساسی کنوانسیون است.

ماده 12 تصریح م یکند کھ کودکانی کھ بھ اندازه کافی بھ بلوغ رسیدهاند کھ بھ افکار خود شکل دھند،
از این حق برخوردارند کھ دیدگاهھای خود را در مورد مسائل مربوط بھ خود آزادانھ بیان کنند.
متناسب با افزایش سن و سطح بلوغ کودک، نظرات او باید تأثیر بیشتری در زندگیاش داشتھ باشد.

ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک کشورھای عضو را ملزم میکند کھ تمام اقدامات لازم برای حفاظت
از کودکان در برابر تمام انواع خشونتھای جسمی و روحی، آسیبھا، ب یتوجھی، سوء استفاده یا
بھرهبرداریھا از جملھ سوء استفاده جنسی انجام دھند.

علاوه بر این، کنوانسیون حقوق کودک قرار دادن کو دکان در معرض اعمال مضر را ممنوع م یکند.

کودکی کھ مجبور بھ ترک محیط خانھاش میشود باید حق برخورداری از حفاظت و حمایت ویژه از
طرف دولت را داشتھ باشد و دولتھای عضو کنوانسیون باید اطمینان حاصل کنند کھ مراقبت
جایگزین در دسترس وی قرار دارد. این امر از ماده 20 مشھود است.

کمک در دسترس است

کودکان و نوجوانان از این حق برخوردارند کھ برای نشان دادن خود واقعیشان، مجازات نشوند.
مجازات یک فرد بھ دلیل اینکھ قوانین خانوا دگی گرایشات جنسی، طرز لباس پوشیدن یا دوستان
انتخابشده او را رد میکند، قابل قبول نیست و م یتواند غیرقانونی باشد. اگر احساس میکنید توسط
یکی از اعضای خانواده یا بستگان تحت کنترل یا تھدید قرار دارید، یا اگر در مورد فردی دیگر،
نگرانی دارید، بھتر است کھ موضوع را بھ صورت محرمانھ با یک فرد قابل اعتماد در میان
بگذارید.

اگر نم یخواھید یا نم یتوانید با یک دوست صمیمی یا عضو خانواده صحبت کنید، میتوانید با
سازمانی تماس بگیرید کھ بھ افرادی کھ خانواده، آنھا را مورد کنترل یا تھدید قرار م یدھد، کمک
می کند. در بخش زیر لیستی از اطلاعات تماس مربوط بھ سازمانھای مختلفی کھ م یتوانند کمک و
حمایت ارائھ دھند، آمده است.

14 یا مراجعھ بھ اگر بر این باورید کھ قربانی یک جرم بودهاید، م یتوانید با شمارهگیری 114
کلانتری با پلیس تماس بگیرید. اگر در معرض خطر فوری قرار دارید، باید با شماره اضطراری
112 تماس بگیرید. نیازی نیست کھ حتما مطمئن باشید کھ آنچھ رخ داده، جرم بوده است؛ وظیفھ پلیس
است کھ در مورد گزارش شما تحقیق کند.

ھمیشھ م یتوانید در شھرداری محل زندگی خود، از پلیس یا خدمات اجتماعی کمک گرفتھ و
درخواست حفاظت کنید.

ھر فردی کھ قربانی جرم بوده، مستحق دریافت غرامت است و این موضوع شامل شما بھ عنوان
قربانی یک جرم ناموسی نیز میشود. در نتیجھ سختگیر یھای اخیر قانون، اکنون امکان دریافت
غرامت بیشتر برای جرایمی کھ با انگیزه ناموسی انجام م یشود نسبت بھ جرایمی کھ ارتباطی بھ
مفاھیم ناموسی ندارند، وجود دارد.

در اینجا م یتوانید حمایت دریافت کرده و کمک بگیرید

اداره پلیس

اداره پلیس، پس از دریافت جرایم گزار ششده، در مورد آنھا تحقیقات انجام م یدھد. اگر بھ فردی نیاز
دارید کھ در مورد آنچھ تجربھ کردهاید، با او صحبت کنید، آنھا م یتوانند شما را برای فعالی تھای
اضافی ارجاع دھند. اگر تھدید بھ خشونت شده یا در معرض آن قرار گرفت ھاید، پلیس میتواند از شما
حفاظت کند .

خدمات اجتماعی

بخش خدمات اجتماعی در ھر شھرداری، مسئولیت ارائھ کمک و پشتیبانی بھ قربانیان جرایم و
خانوادهھایشان را بر عھده دارد. در زیر لینک وبسایت شھردار یھا و مناطق مختلف سوئد آمده
است کھ اطلاعات تماس شھرداری شما نیز در آن قرار دارد.

GAPF تلفن حمایتی

از طریق تلفن حمایتی خود، بھ ارائھ GAPF یا Never Forget Pela and Fadime انجمن ملی
حمایت و مشاوره میپردازد. امکان تماس با آنھا در 24 ساعت شبان ھروز و 7 روز ھفتھ در تمام
طول سال وجود دارد. افراد آسیبپذیر و ھمچنین بستگان و متخصصان میتوانند از این خط تلفن
کمک بگیرند. کارکنان مرکز پشتیبانی، افرادی ھستند کھ با تعامل با افراد مقید بھ ناموس آشنایی کامل
دارند. تماس با این تلفن رایگان است و شما میتوانید ناشناس باقی بمانید و کارکنان حمایتی، ملزم بھ
حفظ محرمانگی ھستند.

Linnamottagningen مرکز پذیرش

مرکزی برای پذیرش نوجوانانی است کھ در معرض ،Linnamottagningen مرکز پذیرش
خشونت و آزار ناموسی قرار گرفت ھاند یا ازدواج اجباری داشتھ یا در معرض خطر ازدواج اجباری
بر خلاف میل و خواستھ خود قرار دارند. مرکز پذیرش م یتواند ھم کم کھای ویژه و کوتاهمدت و ھم
و ھم بخش شایستگی LGBTQI کمک ھای بلند مدت ارائھ کند. مرکز پذیرش ھم دارای بخش افراد
ھمچنین برای متخصصانی کھ با افراد Linnamottagningen فرھنگی است. مرکز پذیرش
آسیبپذیر مواجھ ھستند، مشاوره ارائھ میدھد. این مرکز پذیرش دارای یک تلفن اضطراری ملی
است.

چت حمایتی عشق آزاد اس ت

دارای یک چت حمایتی بھ نام عشق آزاد است، م یباشد . این چت برای کودکان و Rädda Barnenنوجوانانی است کھ بھ دنبال حمایت و راھنمایی در خصوص موضوعات متنوع مرتبط با ناموس ھستند. این چت توسط افراد غیرانتفاعی اداره میشود. در اینجا کودکان و نوجوانان میتوانند سؤالاتی
در مورد موضوعات مختلف از قبیل حقوق، خشونت و آزار ناموسی، محدودیتھا و ازدواج اجباری و غیره مطرح کنند.

RFSL Stödmottagning مرکز پذیرش

کھ در معرض LGBTQ فعالیتھای حمایتی برای افراد RFSL Stödmottagning مرکز پذیرش
کھ در LGBTQ آزار، تھدید و خشونت قرار گرفتھاند، انجام م یدھد. بستگان و دوستان افراد
معرض خشون ت قرار گرفت ھاند، و ھمچنین متخصصانی کھ جزء جمعیت ھدف محسوب م یشوند نیز
می توانند بھ این مرکز مراجعھ کنند. تمام با مرکز پذیرش حمایتی رایگان است و امکان ناشناس باقی
ماندن وجود دارد.

Somaya پناھگاه زنان و دختران

ک سازمان غیر انتفاعی است کھ بھ دختران، زنان و افراد Somaya پناھگاه زنان و دختران
با پیشینھ خارجی کھ در معرض خشونت شریک زندگی قرار گرفتھاند یا در یک محیط LGBTQI
شامل خط تلفن Somaya مبتنی بر آبرو و شرافت زندگی م یکنند، کمک م یکند. خدمات چند زبانھ
کمک رسانی، چت حمایتی، اقامت حفاظ تشده و مرکز فعالیت میشود. کارکنان این مرکز تجربھ
گستردهای در زمینھ کمک بھ افرادی دارند کھ نیاز بھ محافظت داشتھ و از آزار و خشونت فرار
می کنند.

Terrafem

یک سازمان غیرانتفاعی است کھ مدافع آزادی زنان و دختران از خشونت مردان است. Terrafem
دارای یک خط تلفن ملی برای زنان و دختران خارجی است و با افراد محروم زیادی از Terrafem
یک سرویس حقوقی آنکال و Terrafem ، کشورھا و زبانھای مختلف ارتباط دارد. علاوه بر این
یک سرویس آنکال ویژه زنان نیز دارد.

TRIS ، حقوق دختران در جامعھ

بھ TRIS. یک سازمان غیر انتفاعی است کھ با خشونت و آزار ناموسی مقابلھ میکند TRISبزرگسالان و ھمچنین کودکان و نوجوانان کھ در معرض یا در خطر قرار گرفتن در معرض خشونت
تخصص لازم برای رفع نیازھای کودکان و ،TRIS و آزار ناموسی ھستند، کمک میکند. در
دارای خدمات مختلفی از جملھ یک TRIS . نوجوانانی کھ دچار ک متوانی ذھنی ھستند، وجود دار د
میباشد. این سازمان ھمچنین اقامت موقت یا حفاظ تشده را TRIS تلفن حمایتی بھ نام تلفن ویژه
برای افراد آسیبپذیر فراھم میکند.

تلفن کمکرسانی وزارت خارجھ

تلفن: 405 55 88-08

کمپین اطلاعرسانی و مطالب اطلاعاتی

د ر ژوئن 2022 ، یک کمپین اطلاعرسانی ملی در زمینھ چارچوب حقوقی و ابزارھای مقابلھ با
خشونت و آزار ناموسی راهاندازی شد. مخاطبین ھدف این کمپین شامل کودکان و نوجوانان آسیبپذیر
و ھمچنین خانوادهھا و دوستان آنھا و ھمچنین متخصصانی م یشود کھ با کودکان و نوجوانان سر و
قابل دانلود بوده و در کانالھا و hedersfortryck.se کار دارند. محتوای مربوطھ از سایت
دستگاهھای زیادی قابل دسترس است. این کمپین در رسانھھای اجتماعی، بیلبوردھای دیجیتال و
حملونقل عمومی در کلانشھرھا قابل مشاھده است.