برای کسانی کھ بھ شما نزدیکند

بھ ندرت اتفاق میافتد کھ خشونت و آزار ناموسی تنھا بر یک فرد در خانواده، خاندان یا سایر
گروهھای مشابھ تأثیر بگذارد. فرھنگ تعصب ناموسی در تمام زندگی نفوذ م یکند و بنابراین بھ
شکلی بر تمام اعضای گروه تأثیر م یگذارد.

حفاظت از کودکانی کھ در مجاورت شما قرار دارند

شما بھ عنوان یکی از والدین یا بستگان نزدیک، در قبال کودکانی کھ در نزدیکی شما ھستند،
مسئولیت دارید. ھیچکس نم یتواند یک کودک یا جوان را وادار بھ ازدواج کند. ھمچنین اجازه دادن
یک فرد بزرگسال برای ازدواج یک فرد زیر سن قانونی، امری غیرقانونی است.

ازدواج کودکان در سوئد، صرفنظر از اینکھ کودک تمایل بھ ازدواج دارد یا خیر، مجاز نیست.
ازدواج کردن با کودک، جرم محسوب میشود. ھمچنین وادار کردن یک بزرگسال بھ ازدواج، بر
خلاف خواستھ خودش، غیرقانونی است. این جرم با نام ازدواج اجباری شناختھ م یشود. ھمچنین،
ھیچکس مجاز نیست کھ یک کودک یا بزرگسال را برای ازدواج بھ خارج از کشور ببرد. این جرم ب ا
عنوان فریبکاری در مورد سفر با قصد ازدواج نامیده م یشود.

در سوئد، ختنھ دستگاه تناسلی زنان نیز ممنوع است. ھمچنین بردن یک کودک بھ خارج از کشور با
ھدف انجام ختنھ دستگاه تناسلی ممنوع است.

ھدف انجام ختنھ دستگاه تناسلی ممنوع است.
از 1 ژوئن 2022 ، طبق قانون، آزار ناموسی بھ عنوان یک جرم شناختھ شده است. در نتیجھ بھ
رسمیت شناختن این جرم جدید، اکنون تخلفات سیستماتیک در صورتی کھ با انگیزه ناموسی انجام شده
باشند، بھ عنوان آزار ناموسی قابل پیگرد ھستند.

مواردی وجود دارد کھ میتوانید برای کمک و حمایت از کودک یا نوجوانی کھ مشکوک ھستید در
معرض خشونت یا آزار ناموسی یا در خطر قرار گرفتن در معرض آن است، انجام دھید. شما در این
مسیر از حمایت قانون برخوردارید. با فردی در خدمات اجتماعی یا پلیس صحبت کنید و کمک
بخواھید.

با کودکان و نوجوانان صحبت کنید

اگر مشکوک ھستید کھ یک کودک یا نوجوان در معرض خشونت و آزار ناموسی قرار دارد، ممکن
است ارتباط برقرار کردن با او، برای شما امری چالشبرانگیز باشد. با این حال، بسیار حیاتی است
کھ شما بھ عنوان یک فرد بزرگسال این شجاعت را داشتھ باشید کھ وقتی کودکان یا نوجوانان
می خواھند صحبت کنند، سؤال بپرسید و بھ سخنان آنھا گوش کنید. در ادامھ، چند نکتھ کھ ھنگام
برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان باید در نظر داشتھ باشید، آمده است.

  • سؤالات باز بپرسید.
  • بھ پاسخھای گوش کنید.
  • ابتدا با داستان یا سرگذشت کودک یا جوان شروع کنید.
  • شھامت ماندن را داشتھ باشید و صرفنظر از اینکھ چھ چیزی بھ شما گفتھ م یشود، بھ عنوان
    یک تکی ھگاه حمایتی عمل کنید .

با تطبیق زبان خود با زبان کودک، بھ او نشان دھید کھ گوش م یکنید، بھ خصوص در مورد مسائل
مربوط بھ تمایلات جنسی، ھویت و جنسیت. بھ عنوان مثال، شما باید از ھمان ضمیمری استفاده کنید
کھ فرد آسیبپذیر در ھنگام اشاره بھ خود، از آن استفاده میکند. این کار باعث م یشود کھ کودک
راحتتر با شما خودمانی شده و رازھای خود را آشکار کند.

وقتی بھ وجود خشونت و آزار ناموسی مشکوک ھستید، عاقلانھ است کھ پرسوجو و تحقیق کنید،

  • آیا چیزی وجود دارد کھ نسبت بھ آن تمایل دارید، اما مجاز بھ انجام آن نیستید؟
  • آیا چیزی وجود دارد کھ مجبور بھ انجام آن ھستید، با اینکھ تمایلی نسبت بھ آن ندارید؟

پس از سؤالات اولیھ، بایستی سؤالات پیگیرانھ کھ بھ کودک یا جوان کمک میکند در مورد وضعیت
خود صحبت کند، پرسیده شود.

حتما بھ یاد داشتھ باشید

بھ یاد داشتھ باشید کھ اگر فرد تمایلی بھ صحبت کردن ندارد، او را مجبور بھ صحبت نکنید. اگر
کودک یا نوجوان احساس کند کھ تحت فشار است، ممکن است کاملا عق بنشینی و صرفنظر کند.

شما میتوانید حامی باشید

کودکان و نوجوانانی کھ در محیط مبتنی بر آبرو و شرافت زندگی م یکنند، در موقعیت متزلزل و
پرمخاطرهای قرار دارند. آنھا بھ عنوان کودک، بھ خانوادهشان بھ خصوص والدین یا سرپرستان خود
وابستھاند. اگر کودکی در خانھ در معرض خشونت یا آزار قرار بگیرد، ممکن است نیاز بھ نقل مکان
و قطع ارتباط با خانوادهاش، حداقل بھ صورت موقت داشتھ باشد. در این صورت، شما بھ عنوان یکی
از بستگان، م یتوانید منبعی فوقالعاده ارزشمند برای کودک یا نوجوان باشید.

بلافاصلھ پس از اینکھ یک کودک آسیبپذیر، خانھای را کھ در آنجا در خطر قرار گرفتن در معرض
خشونت بوده، ترک میکند، ممکن است بھ آرامش و سکوت نیاز داشتھ باشد، اما پس از مدتی تمایل و
نیاز او بھ خانواده، احتمالا در اولویت قرار خواھد گرفت. بسیار ضروری است کھ کودک یا نوجوان
تنھا در صورتی با یکی از اعضای خانواده دیدار کند کھ امکان انجام ایمن این ملاقات وجود داشتھ
باشد. بھ عنوان مثال، ملاقات بین خانواده قربانی و خود او نباید منجر بھ فاش شدن آدرس فعلی
قربانی شود تا مبادا فرد قربانی، مجددا قربانی شود.

وقتی یک فرد آسیبپذیر م یخواھد با خانوادهاش دیدار کند، خدمات اجتماعی م یتواند کمک کند اما
ھمیشھ امکان برآورده کردن خواستھھای کودک یا نوجوان وجود ندارد. در طول مدتی کھ فرد
آسیبپذیر قادر بھ دیدار با خانواده درجھ یک خود نیست، شما م یتوانید منبعی حیاتی از حمایت برای
او باشید.

بھ چھ مواردی باید بیندیشید

وقتی مشکوک ھستید کھ یک کودک یا جوان در مجاورت شما در معرض خشونت یا آزار ناموسی
قرار گرفتھ است، بسیار مھم است کھ بھ او اطلاع دھید کھ رفتارھایی را مشاھده کردهاید کھ ممکن
است نشان دھنده این باشد کھ وضعیت او خوب نیست. حال فرد مورد نظر را بپرسید و نگرانی خود
را از اینکھ مشاھده کردهاید حال او خوب بھ نظر نم یرسد، ابراز کنید.

بسیار مھم است کھ بتوانید اعتماد کودک یا نوجوان را جلب کرده و بھ دست آورید. این کار را
می توانید با گوش دادن و نشان دادن اینکھ در کنار فرد حضور دارید، انجام دھید. ممکن است لازم
باشد کھ شما بھ عنوان یک فرد بزرگسال، اقداماتی از قبیل گزارش دادن نگرانی خود بھ خدمات
اجتماعی برای حفاظت از کودک انجام دھید.

از اینکھ خودتان تصویری از وضعیت کودک یا جوان ایجاد کرده یا متصور شوید، خودداری کنید.
اجازه دھید خودش، با زبان خود و سرعت مورد نظرش داستان را تعریف کند. از نتیجھگیری
شتابزده در مورد اینکھ کودک ممکن است چھ احساسی داشتھ باشد یا ارزیابی اطلاعات ارائھ شده،
خودداری کنید. ھمیشھ با داستان کودک و اینکھ چگونھ احساسات خود را بیان م یکند، شروع کنید.

بھ او نشان دھید کھ مشتاق ھستید و میتوانید بھ آنچھ کودک یا نوجوان میگوید، گوش کنید، از عجلھ
کردن برای یافتن راھکار اجتناب کنید. ضروری است کھ فردی کھ داستان را تعریف م یکند، احساس
کند شنیده میشود و اینکھ شما بھ عنوان شنونده، آنچھ را کھ میشنوید درک کرده و قدرت مواجھھ و
کنار آمدن با آن را داشتھ باشید. یافتن راھکاری برای کمک بھ قربانی، مربوط بھ بعد است.

آنچھ را کھ از شنیدهھایتان درک کردهاید، بھ طور خلاصھ بیان کنید و سؤال کنید کھ آیا آن را بھ
درستی درک کردهاید. ھنگامی کھ بھ درکی مشترک از وضعیت رسیدید، م یتوانید ادامھ داده و در
مورد مراحل بعد بحث کنید. بھ یاد داشتھ باشید کھ برای کودک یا نوجوان، ضروری است کھ بتواند
در آنچھ اتفاق میافتد، مشارکت کرده و در مورد آن اطلاعات دریافت کند، بھ عنوان مثال اینکھ این
نگرانی را بھ خدمات اجتماعی گزارش م یکنید.

اگر کودک یا نوجوان میخواھد از فعالی تھای حمایتی بھرهمند شود، پیشنھاد دھید کھ او را ھمراھی
کنید. یک لیست تماس حاوی فعالی تھای حمایتی مختلف در پایین این صفحھ آمده است.

فیلمی در مورد خشونت و آزار ناموسی (بھ زبان سوئدی)

استاد ارشد دانشگاه استکھلم و محقق است. او در این فیلم، توضیح میدھد کھ Devin Rexvidخشونت و آزار ناموسی چیست، م یتواند شامل چھ مواردی شود و چگونھ میتواند خود را نشان
دھد. او ھمچنین در مورد حمایتھا و کم کھای در دسترس برای افراد آسیبپذیر بحث م یکند.

10,34

فعالیتھای حمایتی

سازمانھای حمایتی زیادی ھستند کھ از دانش و تجربھ کافی در زمینھ خشونت و آزار ناموسی
برخوردارند. در بخش زیر، لیستی از مراکز پذیرش کھ میتوانید افراد آسیبپذیر را جھت دریافت
حمایت و کم کھای لازم بھ آنھا ارجاع دھید، آمده است. شما بھ عنوان یکی از بستگاه یا دوستان
نزدیک فرد آسیبپذیر، م یتوانید در تعدادی از فعالی تھای حمایتی نیز مشارکت کنید.

اداره پلیس

اداره پلیس، پس از دریافت جرایم گزار ششده، در مورد آنھا تحقیقات انجام م یدھد. اگر بھ فردی نیاز
دارید کھ در مورد آنچھ تجربھ کردهاید، با او صحبت کنید، آنھا م یتوانند شما را برای فعالی تھای
اضافی ارجاع دھند. اگر تھدید بھ خشونت شده یا در معرض آن قرار گرفت ھاید، پلیس میتواند از شما
حفاظت کند .

خدمات اجتماعی

بخش خدمات اجتماعی در ھر شھرداری، مسئولیت ارائھ کمک و پشتیبانی بھ قربانیان جرایم و
خانوادهھایشان را بر عھده دارد. در زیر لینک وبسایت شھردار یھا و مناطق مختلف سوئد آمده
است کھ اطلاعات تماس شھرداری شما نیز در آن قرار دارد.

تلفن راھنمای قربانیان جرایم

مرکز قربانیان جرایم یک سازمان غیرانتفاعی است کھ از قربانیان تمام انواع جرایم حمایت میکند.

Linnamottagningen مرکز پذیرش

مرکزی برای پذیرش نوجوانانی است کھ در معرض ،Linnamottagningen مرکز پذیرش
خشونت و آزار ناموسی قرار گرفت ھاند یا ازدواج اجباری داشتھ یا در معرض خطر ازدواج اجباری
بر خلاف میل و خواستھ خود قرار دارند. مرکز پذیرش م یتواند ھم کم کھای ویژه و کوتاهمدت و ھم
و ھم بخش شایستگی LGBTQI کمک ھای بلند مدت ارائھ کند. مرکز پذیرش ھم دارای بخش افراد
ھمچنین برای متخصصانی کھ با افراد Linnamottagningen فرھنگی است. مرکز پذیرش
آسیبپذیر مواجھ ھستند، مشاوره ارائھ میدھد. این مرکز پذیرش دارای یک تلفن اضطراری ملی
است.

Somaya پناھگاه زنان و دختران

ک سازمان غیر انتفاعی است کھ بھ دختران، زنان و افراد Somaya پناھگاه زنان و دختران
با پیشینھ خارجی کھ در معرض خشونت شریک زندگی قرار گرفتھاند یا در یک محیط LGBTQI
شامل خط تلفن Somaya مبتنی بر آبرو و شرافت زندگی م یکنند، کمک م یکند. خدمات چند زبانھ
کمک رسانی، چت حمایتی، اقامت حفاظ تشده و مرکز فعالیت میشود. کارکنان این مرکز تجربھ
گستردهای در زمینھ کمک بھ افرادی دارند کھ نیاز بھ محافظت داشتھ و از آزار و خشونت فرار
می کنند.

Terrafem

یک سازمان غیرانتفاعی است کھ مدافع آزادی زنان و دختران از خشونت مردان است. Terrafem
دارای یک خط تلفن ملی برای زنان و دختران خارجی است و با افراد محروم زیادی از Terrafem
یک سرویس حقوقی آنکال و Terrafem ، کشورھا و زبانھای مختلف ارتباط دارد. علاوه بر این
یک سرویس آنکال ویژه زنان نیز دارد.

RFSL Stödmottagning مرکز پذیرش

کھ در معرض LGBTQ فعالیتھای حمایتی برای افراد RFSL Stödmottagning مرکز پذیرش
کھ در LGBTQ آزار، تھدید و خشونت قرار گرفتھاند، انجام م یدھد. بستگان و دوستان افراد
معرض خشون ت قرار گرفت ھاند، و ھمچنین متخصصانی کھ جزء جمعیت ھدف محسوب م یشوند نیز
می توانند بھ این مرکز مراجعھ کنند. تمام با مرکز پذیرش حمایتی رایگان است و امکان ناشناس باقی
ماندن وجود دارد.

چت حمایتی عشق آزاد اس ت

دارای یک چت حمایتی بھ نام عشق آزاد است، م یباشد . این چت برای کودکان و Rädda Barnenنوجوانانی است کھ بھ دنبال حمایت و راھنمایی در خصوص موضوعات متنوع مرتبط با ناموس ھستند. این چت توسط افراد غیرانتفاعی اداره میشود. در اینجا کودکان و نوجوانان میتوانند سؤالاتی
در مورد موضوعات مختلف از قبیل حقوق، خشونت و آزار ناموسی، محدودیتھا و ازدواج اجباری و غیره مطرح کنند.

TRIS ، حقوق دختران در جامعھ

بھ TRIS. یک سازمان غیر انتفاعی است کھ با خشونت و آزار ناموسی مقابلھ میکند TRISبزرگسالان و ھمچنین کودکان و نوجوانان کھ در معرض یا در خطر قرار گرفتن در معرض خشونت
تخصص لازم برای رفع نیازھای کودکان و ،TRIS و آزار ناموسی ھستند، کمک میکند. در
دارای خدمات مختلفی از جملھ یک TRIS . نوجوانانی کھ دچار ک متوانی ذھنی ھستند، وجود دار د
میباشد. این سازمان ھمچنین اقامت موقت یا حفاظ تشده را TRIS تلفن حمایتی بھ نام تلفن ویژه
برای افراد آسیبپذیر فراھم میکند.

GAPF تلفن حمایتی

از طریق تلفن حمایتی خود، بھ ارائھ GAPF یا Never Forget Pela and Fadime انجمن ملی
حمایت و مشاوره میپردازد. امکان تماس با آنھا در 24 ساعت شبان ھروز و 7 روز ھفتھ در تمام
طول سال وجود دارد. افراد آسیبپذیر و ھمچنین بستگان و متخصصان میتوانند از این خط تلفن
کمک بگیرند. کارکنان مرکز پشتیبانی، افرادی ھستند کھ با تعامل با افراد مقید بھ ناموس آشنایی کامل
دارند. تماس با این تلفن رایگان است و شما میتوانید ناشناس باقی بمانید و کارکنان حمایتی، ملزم بھ
حفظ محرمانگی ھستند.

اطلاعات بیشتر

در ژوئن 2022 ، یک کمپین اطلاعرسانی ملی در زمینھ چارچوب حقوقی و ابزارھای مقابلھ با
خشونت و آزار ناموسی راهاندازی شد. مخاطبین ھدف این کمپین شامل کودکان و نوجوانان آسیبپذیر
و ھمچنین خانوادهھا و دوستان آنھا و ھمچنین متخصصانی م یشود کھ با کودکان و نوجوانان سر و
قابل دانلود بوده و در کانالھا و hedersfortryck.se کار دارند. محتوای مربوطھ از سایت
دستگاهھای زیادی قابل دسترس است. این کمپین در رسانھھای اجتماعی، بیلبوردھای دیجیتال و
حملونقل عمومی در کلانشھرھا قابل مشاھده است.