اگر با قربانیان جرایم ناموسی مواجھ شدی د

اگر با کودکان و نوجوانانی مواجھ ھستید کھ ممکن است در معرض خشونت و آزار ناموسی قرار
گرفتھ باشند، نقش مھمی ایفا میکنید. این نقش تا حدودی در مورد شناسایی آسی بپذیری و تا حدودی
در مورد حفاظت از فرد آسیبپذیر است.

کودکان و نوجوانانی کھ در معرض جرایم ناموسی قرار دارند یا بھ اجبار تحت کنترل شدید و در
فرھنگی مبتنی بر تعصب ناموسی زندگی م یکنند، ممکن است ناراحتی عاطفی شدیدی را تجربھ
کنند. ھر چھ سن کودک بیشتر م یشود، معمولا محدودیتھا نیز سختتر و شدیدتر م یشود. اگر شما
بھ عنوان یک بزرگسال مشکوک ھستید کھ کودکی در مجاورت شما در محیطی زندگی م یکند کھ بر
عفت و پاکدامنی تأکید م یشود، باید توجھ زیادی بھ نشانھھای مختلف خشونت و آزار داشتھ باشید.

تعریف خشونت و آزار ناموس ی

وجھ تمایز خشونت و آزار ناموسی این است کھ چندین نفر کھ عمدتا از بستگان نزدیک ھستند، کنترل
و خشونت را روی یک یا چند نفر از زنان و دختران اعمال میکنند. مفھوم تعصب ناموسی عمیقا در
ارزشھای مرد سالارانھ و دگرجنسگراھنجاری ریشھ دارد و م یتواند برای توجیھ اعمال خشونت و
LGBT آزار علیھ مردان و پسران جوان، بھ خصوص افراد استفاده شود.

نشانھھای آسیبپذیری در دختران و زنان

چندین نشانھ وجود دارد کھ نشان میدھد کھ فردی کھ از نظر بیولوژیکی زن است یا بھ عنوان زن
شناختھ م یشود، در معرض خشونت و آزار ناموسی بوده یا در خطر قرار گرفتن در معرض آن قرار
دارد. این نشانھھا بستھ بھ اینکھ این دختر یا زن مجرد یا متأھل است، م یتواند متفاوت باشد.

چند نمونھ از این نشانھھا برای دختران و زنان مجرد عبارتند از :

 • مجبور است پس از مدرسھ مستقیما بھ خانھ برود و مجاز نیست کھ ھیچگونھ اوقات فراغت
  یا فعالیت فوقبرنامھای داشتھ باشد،
 • مجاز نیست کھ در مدرسھ با پسران یا کارکنان مرد صحبت کند،
 • مجبور است بھ شیوه خاصی لباس بپوشد،
 • از اینکھ برادر، یکی از پسران اقوام یا سایر بستگان مرد، ھمسایھ یا ھموطن در مدرسھ یا
  در خارج از خانھ، او را در حال انجام کارھایی ببیند کھ مجاز بھ انجام آنھا نیست، نگران
  است.
 • مجاز نیست کھ در تمام فعالی تھای تحصیل اجباری از جملھ شنا، تمایلات جنسی، رضایت و
  رابطھ و اردوھای مدرسھ با اقامت شبانھ شرکت کند،
 • قبل از تعطیلات تابستانی، سفر بھ کشور وطن خود یا سفر برای دیدن بستگان در سوئد،
  دچار اضطراب است،
 • آزمایشات باکرگی یا عمل پرده بکارت سؤالاتی دارد، و ،FGM در مورد
 • از اینکھ اطلاعات مربوط بھ سلامت باروری او بھ عنوان مثال اطلاعات مربوط بھ
  پیشگیری از بارداری یا سقط جنین، مورد توجھ خانواده قرار گیرد، م یترسد.

نشانھھایی کھ نشان میدھند یک زن متأھل در فرھنگ تعصب ناموسی زندگی می کند، می توانن د
موارد زیر باشند:

 • نباید طلاق بگیرد،
 • مجاز بھ کار کردن یا مدیریت امور مالی خود نیست،
 • مجاز بھ انتخاب پوشش خود نیست ،
 • نمی تواند بھ تنھایی در مکانھای عمومی رف توآمد کند،
 • مجبور است دیگران را در معرض خشونت و آزار ناموسی قرار دھد، و
 • مجاز بھ داشتن روابط دوستانھ با مردان خارج از خانواده نیست.

نشانھھای آسیبپذیری در پسران و مردان

حتی افرادی کھ از نظر بیولوژیکی بھ عنوان پسر یا مرد در نظر گرفتھ م یشوند نیز ممکن است در
معرض خشونت و آزار ناموسی قرار گرفتھ یا در خطر قرار گرفتن در معرض آن باشند و نشانھھای
خاصی از آسیبپذیری وجود دارد کھ باید از آنھا آگاه بود.

چند مورد از این نشانھھا در پسران و مردان مجرد عبارتند از :

 • مجاز نبودن برای داشتن گرایش یا ھویت جنسی غیر از دگرجنسگرایی ،
 • مجبور شدن بھ ازدواج بر خلاف خواستھ خود،
 • خودداری از برآورده کردن انتظارات و خواستھھا برای کنترل خواھران و سایر بستگان
  زن در پیشدبستانی، مدرسھ و اوقات فراغت ،
 • خودداری از برآورده کردن انتظارات و خواستھھا برای مجازات مرد خارجی کھ با یکی از
  زنان نزدیک ارتباط داشتھ است، و
 • قرار گرفتن در معرض تھدید، پرخاش، خشونت، تحقیر، جابجایی، تربیت یا ازدواج در
  صورت عدم تطابق با خواستھھایی کھ طبق فرھنگ تعصب ناموسی از یک مرد در گروه
  وجود دارد.

نشانھھایی کھ نشان میدھند یک مرد متأھل در فرھنگ تعصب ناموسی زندگی می کند، می توانن د
موارد زیر باشند:

 • خود فرد قادر نیست شریک زندگ یاش را انتخاب کنید ،
 • نباید طلاق بگیرد،
 • خودداری از برآورده کردن انتظارات و الزامات برای مجازات یک زن یا مرد نزدیک کھ
  یکی از زنان نزدیک با او رابطھ خارج از ازدواج داشتھ است،
 • خودداری از برآورده کردن انتظارات و خواستھھا برای قرار دادن کودکان خود در معرض
  مواردی از قبیل کنترل، ختنھ دستگاه تناسلی یا ازدواج، و
 • در خطر یا در معرض تھدید و خشونت بودن بھ دلیل رابطھ با زنی کھ خانوادهاش بھ
  استانداردھای تعصب ناموسی اعتقاد دارند.

LGBTQI نشانھھای آسیبپذیری در افراد

شناختھ م یشوند، ممکن است بیش از دختران، زنان و مردان LGBTQI افرادی کھ بھ عنوان
LGBTQI آسیبپذیر باشند. بھ منظور تشخیص اینکھ آیا یک فرد در معرض خشونت یا آزار
ناموسی است یا در خطر قرار گرفتن در معرض آن قرار دارد، نشانھھایی وجود دارد کھ باید بھ
دنبال آنھا بود.

LGBTQI برخی از این نشانھھا در افراد عبارتند از :

 • مجاز نبودن برای داشتن گرایش یا ھویت جنسی غیر از دگرجنسگرایی ،
 • مجاز نبودن بھ ابراز جنسیتی کھ با ھویت و احساسات فرد تطابق دارد،
 • مجبور شدن بھ ازدواج بر خلاف خواستھ خود،
 • قرار گرفتن در معرض بھ اصطلاح تلاش برای تبدیل،
 • مجاز نبودن بھ لباس پوشیدن بھ شکل دلخواه،
 • و ،LGBTQI مجاز نبودن بھ برقراری روابط اجتماعی در محافل افراد
 • مجاز نبودن بھ صحبت درباره ھویت واقعی خود و ابراز آن.

پژوھشی در مورد خشونت و آزار ناموسی (بھ زبان سوئدی)

استاد ارشد دانشگاه استکھلم و محقق است. در این فیلم او در مورد موضوعات Devin Rexvid
مختلفی از قبیل ماھیت خشونت و آزار ناموسی، شیوع آن و نشانھھای آسی بپذیری بحث م یکند.
علاوه بر این، او در مورد اینکھ جامعھ باید چھ کارھایی برای مقابلھ و جلوگیری از خشونت و آزار
ناموسی انجام دھد، بحث م یکند و راھنماییھایی را برای متخصصانی کھ با قربانیان ارتباط دارند،
ارائھ میدھد.

20,02

چھ آزادیھا و حقوقی نقض میشود؟

آزادیھای شخصی و حقوق انسانی مختلفی توسط خشونت و آزار ناموسی نقض م یشود.

چند نمونھ از حقوق انسانی و آزادیھایی کھ م یتواند در فرھنگ ناموسی نقض شود:

 • حق زندگی کردن
 • حق آزادی و امنی ت
 • حفاظت از حریم خصوصی
 • حق برابری بین ھمسران
 • آزادی بیان
 • منع تبعی ض

قانون چھ میگوید؟

قانون سوئد دارای مفادی برای حفاظت در برابر خشونت و آزار ناموسی م یباشد. ابزارھای قانونی
نیز برای جلوگیری و مقابلھ با جرایم ناموسی در دسترس ھستند.

 • ختنھ دستگاه تناسلی زنان و دختران بر خلاف قانون است.
 • ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در سوئد غیرقانونی است .
 • ازدواج کودکان در صورتی کھ در خارج از سوئد انجام شده باشد، در سوئد بھ رسمیت
  شناختھ نم یشود.
 • چند ھمسری در سوئد ممنوع است.
 • اگر یک فرد زیر 18 سال در معرض خطر ب رده شدن بھ خارج برای ازدواج اجباری، ختنھ
  جنسی یا قرار گرفتن در معرض سایر انواع خشونت و آزار ناموسی است، ممکن است
  حکم ممنوعیت ترک کشور صادر شود.
 • مشخص شدن انگیزه ناموسی میتواند بھ مجازات شدیدتر منجر شود.

بر اساس نظر شورای ملی بھداشت و رفاه، قرار دادن یک دختر یا زن جوان در معرض آزمایش
باکرگی بر خلاف قوانین و مقررات سوئد است. یک بازپرس حکومتی وظیفھ بررسی دامنھ آزمایشات
باکرگی و بھ اصطلاح "عملھای پرده بکارت" و پیشنھاد اینکھ چھ تغییرات قانونی باید برای تقویت
حفاظت در برابر کنترل جنسی نامناسب دختران و زنان انجام شود، بر عھده گرفتھ است .

چھ گزینھھایی پیش روی شما قرار دارد؟

در صورتی کھ با کودکان و نوجوانان سر و کار دارید، ممکن است با افرادی کھ در معرض خشونت
و آزار ناموسی قرار گرفت ھاند، در خطر قرار گرفتن در معرض آن ھستند، یا دیگران را در معرض
خشونت و آزار ناموسی قرار دادهاند، ارتباط داشتھ باشید. شما با در دسترس بودن، داشتن گوش شنوا
و جرأت پرسیدن سؤال در مورد موضوعاتی از قبیل خشونت و آسیبپذیری میتوانید بھ یک کودک
یا نوجوان کمک کنید.

شما بھ عنوان یک شخص مسئول میتوانید با تیم صلاحیت ملی علیھ خشونت و آزار ناموسی در تلفن
برای متخصصان تماس بگیرید. Östergötland ملی شورای اداری شھرستان در آنجا میتوانید
توصیھھایی در مورد مسائل ناشناس باقی ماندن دریافت کنید .

شما م یتوانید از بخش خدمات اجتماعی شھرداری خود، در مورد نحوه برخورد با مسائل ناموسی
مشاوره دریافت کنید. اگر بھ وقوع جرمی مشکوک ھستید، میتوانید با پلیس تماس بگیرید.

مراکز ارائھ منابع، در بسیاری از مناطق سراسر سوئد واقع شدهاند و فعالیتھایی با Barnahusتمرکز بر ھمکاری در زمینھ مسائل مختلف از قبیل موضوعاتی مربوط بھ تعصب ناموسی کھ بر
کودکان و نوجوانان تأثیر م یگذارد، انجام م یدھند. واحدھای تخصصی دیگر کھ بھ طور ویژه بر
روی مسائل مرتبط با تعصب ناموسی کار م یکنند نیز در برخی بخشھای کشور وجود دارد.

تمام سازما نھا از من میخواستند کھ ارتباط خود را با خانوادهام قطع کنم، اما علیرغم تھدیدات و
طردشدگی، پافشاری کردم... فکر کردم کھ آنھا در نھایت من را ھمانگونھ کھ ھستم م یپذیرند.

از زبان مصاحبھشوندهای در گزارش شورای ملی بھداشت و رفاه، یک زندگی عاری از آزار و خشونت

گزارش داد ن

اگر مشکوک ھستید کھ یک کودک یا جوان در معرض خشونت و آزار ناموسی است یا در خطر قرار
گرفتن در معرض آن قرار دارد، موضوع را بھ پلیس گزارش کنید. بھ یاد داشتھ باشید کھ شما بھ
عنوان یک کارمند مدرسھا گر مشکوک شدید یا متوجھ شدید کھ یک دانشآموز دچار بدرفتاری است،
وظیفھ دارید کھ موضوع را بھ خدمات اجتماعی گزارش کنید. برای گزارش دادن موضوع، نیازی
نیست کھ حتما اطمینان داشتھ باشید؛ تنھا اگر نگرانی داشتھ باشید کھ کودک ممکن است در معرض
این موارد باشد، کافی است .

اقدامات و ابزارھا

شما م یتوانید دو اقدام انجام دھید: نگران یھای خود را بھ خدمات اجتماعی گزارش دھید و در
صورتی کھ بھ فعالیت مجرمانھ مشکوک ھستید، موضوع را بھ پلیس گزارش کنید. ھمچنین اقدامات و
ابزارھایی وجود دارد کھ میتواند برای کمک و حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر این جرایم
استفاده شود.

ممنوعیت ترک کشور

ممنوعیت ترک کشور میتواند برای یک کودک صادر شود تا از بردن او بھ خارج از کشور و قرار
گرفتن در معرض ازدواج کودکان یا ختنھ دستگاه تناسلی زنان جلوگیری شود.

اگر خطر محسوسی وجود داشتھ باشد کھ یک کودک با ھدف ازدواج یا ورود بھ رابطھای شبیھ
ازدواج یا ختنھ دستگاه تناسلی در حال برده شدن بھ خارج از کشور یا ترک سوئد است، شورای رفاه
اجتماعی م یتواند درخواستی برای ممنوعیت ترک کشور بھ دادگاه ا داری ارائھ دھد.

در موارد اضطراری، کمیتھ رفاه اجتماعی میتواند ممنوعیت موقت سفر صادر کرده و سپس
موضوع را بھ دادگاه اداری گزارش کند کھ در آنجا در مورد اینکھ ممنوعیت سفر بایستی اجرایی
شود یا خیر، تصمی مگیری خواھد شد.

ممنوعیت سفری کھ صادر شده است، بایستی بھ طور منظم مورد بازبینی قرار گیرد تا مشخص شود
کھ آیا این ممنوعیت ھمچنان لازم است یا خیر . ھنگامی کھ کودک دیگر در معرض خطر قرار نداشتھ
باشد، ممنوعیت سفر بایستی رفع شود.

LVU ، بر اساس قانون ( 1990:52 ) با مفاد ویژه در مورد مراقبت از نوجوانان ، نیازی نیست کھ
ممنوعیت ترک کشور با حبس یا ھر اقدام دیگری ترکیب شود.

مراقبت و حفاظت از نوجوانان

ابزارھای دیگری کھ م یتوانند در مسائل ناموسی استفاده شوند، در قانون ( 1990:52 ) وجود دارد،
میشود. از آنجا کھ قانون LVU ، این موارد شامل مفاد ویژهای در زمینھ مراقبت از نوجوانان
خدمات اجتماعی ( 2001:453 ) مبتنی بر داوطلبانھ بودن است، معمولا امکان استفاده از آن برای
اقدامات حمایتی در موارد خشونت و آزار ناموسی وجود ندارد.

در صورتی کھ کودکی در معرض خطر آسیب در خانھ باشد یا LVU بر اساس بخشھای 2 و 3
رفتار مخرب اجتماعی از خود بروز دھد کھ او را بھ خطر م یاندازد، میتواند مراقبت دریافت کند.
2 LVU بر اساس بخش ، خشونت و آزار ناموسی از قبیل خطر ازدواج کودکان، ازدواج اجباری یا
ختنھ دستگاه تناسلی، م یتواند بھ عنوان مبنایی برای مراقبت در نظر گرفتھ شود.

بیان م یکند کھ کودک میتواند تحت مراقبت فوری برای حفاظت قرار گیرد، در LVU بخش 6
صورتی کھ ارزیابی اولیھ حفاظت خدمات اجتماعی نشان دھد کھ نیاز بھ این کار وجود دارد. ریاست
کمیتھ رفاه اجتماعی در مورد مراقبت فوری تصمی مگیری م یکند. ھمچنین اگر بعدا در تحقیقات
خدمات اجتماعی مشخص شود کھ چنین نیازی بھ محافظت وجود دارد کھ مراقبت نم یتواند بھ تأخیر
بیفتد، مراقبت فوری قابل استفاده است.

بر اساس بخش 14 شورای رفاه اجتماعی ھمچنین م یتواند در زمینھ محرمانھ بودن محل ،LVU
نگھداری یا محدودیت ارتباط اجتماعی تصمی مگیری کند .

اقامت حفاظت شده

افرادی کھ در معرض خشونت و آزار ناموسی بوده یا در خطر قرار گرفتن در معرض آن ھستند، بھ
دلیل این واقعیت کھ بستگان آنھا ھستند کھ آنھا را تھدید میکنند، اغلب نیاز بھ استقرار در خارج از
خانھ خود دارند. در نتیجھ، بھ اقامت حفاظت شده و ھمچنین منازل خانوادگی و خانھھای مراقبت یا
شورای رفاه اجتماعی باید محل اقامت موقت مناسبی برای فرد آسی بپذیر .(HVB) اسکان نیاز است
بر اساس نیازھای فردی او فراھم کند. اقامت حفاظت شده یا سایر محلھای اسکان موقت باید منابع و
تجربھ کافی برای پذیرش و فراھمکردن حمای تھا و کم کھای لازم برای کودک آسیبپذیر را دارا
باشند.

بسیار حیاتی است کھ کودکان و نوجوانانی کھ تحت مراقبت قرار م یگیرند و در خارج از خانھ مستقر
می شوند، حمایت مداوم دریافت کنند زیرا جدایی از خانواده تحت شرایطی کھ غالبا در مسائل ناموسی
وجود دارد، میتواند بسیار مشکل باشد. شما ھمچنین ممکن است در ایجاد یک زندگی جدید و کنار
آمدن با زندگی روزمره، بھ کمک و حمایت نیاز داشتھ باشید.

سایر اقدامات

علاوه بر اقدامات ذکر شده در بالا، ممکن است دلایلی برای اتخاذ اقدامات احتیاطی دیگر برای
حفاظت از کودک یا فرد جوان وجود داشتھ باشد. بھ عنوان مثال، فرد آسیبپذیر ممکن است بھ
حفاظت از دادهھای شخصی از طریق مراقبت سازمان مالیات نیاز داشتھ باشد یا اینکھ بھ ممنوعیت
ارتباط نیاز باشد.

انواع مختلفی از حفاظت از دادهھای شخصی وجود دارد. ابتداییترین شکل آن، طبق ھبندی بھ عنوان
محرمانھ است کھ بھ این معنی است کھ دادهھای شخصی در مرکز ثبت جمعیت، بھ سادگی قابل
دسترس نیست. گام بعدی، ثبت حفاظت شده جمعیت است کھ بھ این معنی است کھ فرد حتی پس از
جابجایی، ھمچنان جزء آمار ثبت شده در شھرداری قبلی باقی م یماند. نافذترین نوع حفاظت، دادهھای
شخصی جعلی است کھ بھ این معنی است کھ فرد اطلاعات ھویتی جدیدی دریافت م یکند.

ممنوعیت ارتباط بھ این معنی است کھ فرد مجاز بھ ارتباط با شخص آسیبپذیر نیست. برای این
موضوع باید خطر واضح و مشخصی برای آزار و اذیت، مزاحمت یا ارتکاب جرم علیھ فرد
آسیبپذیر باید وجود داشتھ باشد. تصمی مگیری در مورد ممنوعیت ارتباط، توسط دادستانھا انجام
می شود.

افرادی کھ در معرض خشونت و آزار ناموسی ھستند ممکن است بھ حمایت مالی نیز برای گذراندن
زندگی خود، نیاز داشتھ باشند، این موضوع بھ طور خاص در ھنگامی کھ فرد خارج از خانھ خود
مستقر م یشود، صدق میکند.

مشاوره و حمایت

اگر با کودکان و نوجوانان آسیبپذیر سر و کار دارید، باید آگاھی داشتھ باشید کھ بستھ بھ نیازھای
فرد، انواع مختلفی از مشاوره و حمایت بھ او ارائھ میشود.

قانون خدمات اجتماعی امکان انجام مداخلاتی از قبیل حمایت تلفنی و افراد مسئول ارتباط را مجاز
می شمارد. فرد مسئول ارتباط، کسی است کھ میتواند بھ شیوهھای مختلفی از قبیل ارتباطات با
مقامات، حمایت و کمک شخصی ارائھ دھد.

ھمچنین در مراکز پذیرش جوانان، امکان فراھم کردن خدمات حمایتی و گفتگو با کودکان و نوجوانان
بالای 13 سال وجود دارد.

بسیار مھم است کھ بھ یاد داشتھ باشید ممکن است خواھران و برادرانی نیز وجود داشتھ باشند کھ
نیازمند حمایت و کمک باشند.

بھ موارد زیر فکر کنید:

اگر با کودکان یا نوجوانان ملاقات م یکنید، بسیار مھم است کھ درک کنید این ملاقات باید بر اساس
شرایط آنھا انجام شود.

راھنمای مرجع مشترک

در ژوئن 2022 ، راھنمای مرجع مشترک در مورد خشونت و آزار ناموسی راهاندازی شد. تیم
است کھ Östergötland شایستگی ملی علیھ خشونت و آزار ناموسی در ھیأت اداری شھرستان
Barnafrid ، مأموریت سازمان مشترک را ھماھنگ کرده است. آژانس قربانیان جرایم در دانشگاه
Linköping، اداره پلیس، شورای ملی آموزش و پرورش، شورای ملی بھداشت و دفتر دادستان
عمومی ھمگی از این راھنما حمایت م یکنند.

ھمراه با انتشار راھنمای مرجع مشترک، یک کمپین اطلاعرسانی ملی در مورد قانونگذاری پیرامون
خشونت و آزار ناموسی و ابزارھای مقابلھ با آن نیز راهاندازی شد. مخاطبین ھدف این کمپین شامل
کودکان و نوجوانان آسیبپذیر و ھمچنین خانوادهھا و دوستان آنھا و ھمچنین متخصصانی م یشود کھ
قابل دانلود بوده و hedersförtryck.se با کودکان و نوجوانان سر و کار دارند. مطالب مربوطھ از
A برای کانا لھا و دستگاهھای متنوعی از جملھ رسانھھای اجتماعی، پوستر در قالب 3 و پوشھھای
اطلاعرسانی چاپی در دسترس است.

 

آیا در کار خود بھ مشاوره و حمایت نیاز دارید؟

اگر شما بھ عنوان فردی متخصص بھ مشاوره و حمایت در کار کردن با خشونت و آزار ناموسی نیاز
دارید، یک تلفن ملی وجود دارد کھ م یتوانید با آن تماس بگیرید.