جرایم ناموسی

خشونت و آزاری کھ بھ اسم ناموس انجام میشود، جرمی جدی است کھ م یتواند اشکال مختلفی بھ
خود بگیرد. در این بخش اینکھ خشونت و آزار ناموسی چیست و میتواند شامل چھ چیزھایی شود،
تشریح شده است. اگر خود را بشناسید، می توانید در مورد آزادی و حقوقی کھ دارید و ھمچنین
مکانھایی کھ میتوانید از آنھا برای دریافت حمایت و حفاظت استفاده کنید، مطالعھ نمایید. ھمچنین
اطلاعات خاصی برای دوستان و اعضای خانواده قربانیان جرایم ناموسی وجود دارد. برای کسانی
کھ با افراد آسیبپذیر مواجھ میشوند، اطلاعاتی در مورد نشانھھای مختلف در معرض آسیب بودن،
قوانین محلی و محلھایی کھ میتوانید در صورت مظنون بودن بھ وقوع جرم ناموسی، از آنجا کمک
بگیرید، وجود دارد.

خشونت و آزار ناموسی یا جرم ناموسی م یتواند شامل جرایم مختلفی از قبیل تھدید، حملھ و جرایم
غیرقانونی شامل ازدواج کودکان و انواع جرایم جنسی مختلف باشد. از 1 ژوئن 2022 ، آزار ناموسی
نیز، جرم کیفری محسوب م یشود.

وقتی موضوع جرایم ناموسی مطرح م یشود، نھ تنھا جرایمی کھ در سوئد رخ داده، میتواند منجر بھ
مجازات برای فرد مرتک بشونده و بازپسگیری حقوق قربانیان شود. حتی جرایمی کھ در خارج از
کشور انجام م یشود نیز، ممکن است در سوئد پیامدھای قانونی بھ ھمراه داشتھ باشد، از جملھ والدینی
کھ کودکی را بھ خارج از کشور م یبرند تا او را بھ ازدواج فردی دیگر دربیاورند.

در بخشھای بعدی، م یتوانید در مورد اینکھ جرم ناموسی چیست و انگیزهھای رایج آن چھ مواردی
است، اطلاعات بیشتری کسب کنید. ھمچنین اطلاعاتی در مورد جدیدترین تغییرات در قوانین منطقھ
کھ با ھدف تقویت اقدامات حفاظتی در برابر خشونت و آزار ناموسی انجام شده است، وجود دارد.

این اطلاعات ھمچنین شامل توصیھھایی در این زمینھ است کھ قربانیان، اعضای خانواده و دوستان
آنھا از کجا م یتوانند حمایت و کمک دریافت کنند و ھمچنین اینکھ متخصصان برای مقابلھ با جرایم
ناموسی چھ اقداماتی م یتوانند انجام دھند. این صفحھ علاوه برا ارائھ اطلاعاتی در مورد حقوق
کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، لینکھایی برای دسترسی بھ اطلاعات کامل در مورد موضوعات
مختلف از جملھ دریافت غرامت ارائھ میکند.