اطلاع رسانی به قربانیان جرائم

خطاب به افرادی که نسبت به آنها جُرم ارتکاب شده است

اگر نسبت به شما جُرم ارتکاب شود ممکن است از حق دریافت غرامت (دیه) برخوردار باشید. سه نوع غرامت (دیه) وجود دارد: غرامت از شخص مُجرم، غرامت از شرکت بیمه و غرامت بابت صدمات ناشی از جُرم از دولت. حتی اگر مُجرم ناشناس باشد نیز شما از حق دریافت غرامت از شرکت بیمه و غرامت بابت صدمات ناشی از جُرم برخوردارید.

غرامت بابت خسارت و غرامت از شرکت بیمه

اگر برای جُرمی که نسبت به شما ارتکاب شده دادگاه تشکیل شود، دادگاه مقدار غرامتی که شخص مُجرم بایستی به شما بپردازد را تعیین می کند. شما می توانید به اداره اجرائیات و وصول مطالبات مراجعه کنید تا برای دریافت غرامت خود کمک دریافت کنید. همچنین امکان دریافت غرامت از بیمه مسکن تان یا از بیمه های اتحادیه صنفی و کارفرمای تان نیز وجود دارد.

غرامت بابت صدمات ناشی از جُرم

اگر نتوانید از شخص مُجرم یا از طریق شرکت بیمه غرامت دریافت کنید می توانید از دولت غرامت بابت صدمات ناشی از جُرم بگیرید. برای آنکه بتوانید غرامت بابت صدمات ناشی از جُرم بگیرید بایستی جُرم را به پلیس گزارش داده باشید. اگر شخص مُجرم ناشناس است بایستی یک تحقیقات، بطور مثال تحقیقات مقدماتی پلیس انجام شده باشد که نشان دهد شما در معرض ارتکاب جُرم قرار گرفته اید. اگر پلیس بداند که مُجرم چه کسی است در اغلب موارد لازم نیست حکم محکومیت وجود داشته باشد تا شما بتوانید غرامت بابت صدمات ناشی از جُرم بگیرید.

غرامت بابت صدمات ناشی از جُرم برای جرائمی است که در سوئد ارتکاب شده باشند. شما صرفنظر از اینکه در سوئد زندگی می کنید یا بطور موقت در اینجا هستید، بطور مثال گردشگر یا دانشجو باشید از حق دریافت غرامت برخوردار هستید. اگر در سوئد زندگی می کنید ممکن است از حق دریافت غرامت بابت صدمات ناشی از جُرم برخوردار باشید حتی اگر در خارج از کشور نسبت به شما جُرم ارتکاب شده باشد.

بابت چه مواردی می توانم غرامت بابت صدمات ناشی از جُرم دریافت کنم؟

بطور مثال می توانید برای موارد زیر غرامت بابت صدمات ناشی از جُرم بگیرید:

  • اهانت و تحقیر جدی نسبت به تمامیت فردی شما، بطور مثال در مواردی که مورد ضرب و شتم، تهدید، مزاحمت، جرائم جنسی و خفت گیری/زور گیری قرار گرفته باشید
  • مخارج مربوط به مثلاً درمان پزشکی، دارو و گفتگو درمانی
  • درآمد از دست رفته
  • درد و رنج، بطور مثال احساس درد یا ناراحتی در ایام بیماری
  • صدمات دائم، مانند کاهش دید چشم یا شنوائی
  • لباس های صدمه دیده و عینک یا اشیاء مشابه آن که هنگام وارد شدن صدمه به شما بهمراه داشته یا به تن داشته اید

در موارد استثنائی می توانید بابت مثلاً اشیاء صدمه دیده یا به سرقت رفته و پولی که کسی با فریب از شما گرفته باشد، غرامت دریافت کنید.

غرامت بابت صدمات ناشی از جُرم را چگونه بایستی درخواست کنم؟

شما غرامت بابت صدمات ناشی از جُرم را از اداره قربانیان جرائم و از طریق تکمیل کردن یک فُرم مخصوص یا از طریق یک تقاضانامه اینترنتی درخواست می کنید. شما بایستی تقاضانامه را ظرف مدت سه سال از تاریخ وقوع جُرم، از تاریخ متوقف شدن تحقیقات مقدماتی یا از تاریخی که دیگر نتوان به حکم دادگاه اعتراض نمود، به اداره قربانیان جرائم ارسال کنید. کودکانی که در معرض ارتکاب جُرم قرار می گیرند همیشه تا روز رسیدن به 21 سالگی می توانند غرامت بابت صدمات ناشی از جُرم درخواست کنند.

اگر می خواهید در بارۀ غرامت بابت صدمات ناشی از جُرم و چگونگی درخواست آن مطالب بیشتری بدانید با اداره قربانیان جرائم از طریق شماره تلفن 708200-090 تماس بگیرید. شما همچنین می توانید به کشیک قربانیان جرائم، کشیک زنان یا سایر سازمان های داوطلبانه نیز رجوع کرده و برای درخواست غرامت کمک دریافت کنید.

چه کمک و حمایتی می توانم دریافت کنم؟

ادارات و سازمان های مختلفی وجود دارند که می توانند کمک و حمایت ارائه کنند. پلیس و دادستان بایستی در بارۀ حق و حقوق قربانیان جرائم اطلاع رسانی کرده و به شما برای طلب کردن غرامت کمک کنند. اداره خدمات اجتماعی در کمون شما مسئولیت دارد کسی که نسبت به او جُرم ارتکاب شده و بستگان او کمک و حمایت دریافت کنید. شما همچنین می توانید با بخش بهداشت و درمان یا یکی از سازمان های داوطلبانه که در زمینه حمایت از قربانیان جرائم کار می کنند نیز تماس بگیرید.