در یک کشور غیر از سویدن در معرض قرار گرفتن

خشونت و ظلم ناموسی ھم در سویدن و ھم در جاھای دیگر اتفاق افتیده می تواند. اطفال و نوجوانان
کھ اتباع سویدن استند یا یک نوع جواز دارند، مطابق قوانین سویدن کمک دریافتھ کرده می توانند،
حتی اگر در خارج از کشور زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار بگیرند. ھمچنان برای محافظت در
برابر خشونت و ظلم ناموسی قوانین بین المللی وجود دارد. حقوق بشر یک نقطۀ شروع جھانی است
کھ توسط قانون بین الملل ایجاد شده است و برای ھمھ مردم در ھمھ جای جھان تطبیق می شود.

یک بعد فراملتی

جرایم ناموسی ابعاد فراملت آشکارا دارد. این شامل فرستادن اطفال بھ خارج از کشور، معمولا بھ
کشور والدین شان، برای ازدواج کردن، ختنۀ آلت زنانھ یا تجازو از حقوق آنھا در نتیجۀ سفرھای
آموزشی، بوده می تواند. دوم مستلزم فرستادن فرزندان نزد اقوام در وطن اجدادی والدین است تا بر
اساس معیارھای ناموس و غیرت فامیل و قوم و خویش بزرگ شوند. آنچھ اطفال در چنین سفرھای
مشاھده می کنند، یک نوع ظلم ناموسی است؛ اما شامل خشونت و تھدید اطفال بھ منظور تربیت نیز
شده می تواند. چنین برخود یک نقض جدی حقوق بشر طفل است.

بعد فراملتی جرایم ناموسی در مورد بزرگسالان نیز شاید صدق کند؛ مانند وقتیکھ زنان کھ مجبور بھ
ازدواج شده اند در خارج از کشور رھا می شوند و بھ سویدن بازگشتھ نمی توانند. مثلاً؛ یک زن کھ
در یک رابطۀ ناموسی قرار دارد، شاید از مدیریت امور مالی خود محروم شود و ممکن پس از ورود
بھ کشور ھمسرش از دسترسی بھ پاسپورت یا سایر اسناد سفر خود نیز محروم شود. چنین اقدامات
نیز نقض جدی حقوق بشر قربانیان است.

درینجا یادآوری این نکتھ مھم است کھ افراد کھ در خارج از کشور زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار
می گیرند، ممکن رھایی ازین وضعیت و درخواست کمک برایشان سخت باشد؛ زیرا شاید تا حد زیاد
تحت رحم و کرم فامیل و خویش و قوم در کشور خود باشند. با این حال، مقامات سویدنی از طریق
مختلف کمک کردصھ می توانند؛ اما حتی اگر قربانی در حل مسایل عملی کمک دریافت کند، ممکن
پس از آن برای یک مدت طولانی جھت کنار آمدن با زندگی روزمره بدون ظلم نیاز، بھ کمک داشتھ
باشند.

ازدواج ھای عقد شده در خارج از کشور

اگر یک شخص بھ قصد ازدواج اولاد خود را بھ خارج از کشور ببرد یا قصد بردن او را داشتھ باشد،
این شخص مرتکب جرم بھ نام گمراه کردن برای سفر ازدواج می شود. ھمین امر در مورد کسی کھ
یک فرد بالغ را فریب می دھد تا بھ یک کشور دیگر سفر کند تا برخلاف میل او ازدواج کند، نیز
صدق می کند. اظھارات نادرست یا فریب دادن مجازات حداکثر دو سال حبس دارد.

بر اساس قوانین سویدن، ھر کسی کھ یک شخص را مجبور بھ عقد یک رابطۀ زناشویی یا ازدواج
کند کھ در آن کشور کھ در آن ازدواج اعتبار دارد از طریق اجبار غیرقانونی یا از موقعیت آسیبپذیر
یک شخص سوء استفاده کند، بھ جرم ازدواج اجباری محکوم می شود. ازدواج اجباری مجازات
حداکثر چھار سال حبس دارد. اگر فرد ازدواج کننده زیر 18 سال سن داشتھ باشد، مرتکبین بخاطر
ازدواج کودکان بھ مجازات تا چھار سال زندان محکوم می شوند. در ازدواج کو دکان ھیچ الزامی
برای اجبار یا استثمار وجود ندارد. ھر فرد دیگر کھ یک طفل را مجبور ازدواج می کند یا اجازۀ
ازدواج یک کودک را بدھد، نیز بھ جرم متھم شود.

بنابرین، این جرایم حتی اگر چنین ازدواج در کشور دیگر کھ طفل یا فرد آسیب پذیر بھ آنجا برده شده
است، انجام شود. در سویدن، توانایی اطفال برای گرفتن معافیت ازدواج و ھمچنان توانایی تشخیص
ازدواج اطفال داری تابعیت خارجی حذف شده است. در نتیجھ، سویدن بھ رسمیت شناختن ازدواج
کودکان دارای تابعیت خارجی را منع می کند .

قاچاق انسان

ازدواج کودکان، ازدواج اجباری و سفرھای فریب دھن ده برای ازدواج ھمھ انواع فرعی یک جرم
بزرگتر بھ عنوان قاچاق انسان استند. این بدین معناست کھ مقامات باید ھمیشھ تعیین کنند کھ آیا اعمال
مجرمانھ ارتکابی یک نوع از قاچاق انسان است یا خیر و اگر باشد، بھ جای یکی از جرایم دیگر،
برای این جرم تحت تعقیب قانونی قرار میگیرد.

بریدن آلت تناسلی زنانھ یا ختنۀ زنان

از سال 1982 ، ھر نوع ختنۀ دختران و زنان در سویدن ممنوع شده است. این قانون در سال 1999
جدی تر شد، بر اساس این قانون حتی اگر جرم ختنھ در یک کشور دیگر اتفاق افتیده باشد، شخص در
قبال آن در سویدن محکوم شده می تواند.

نھا دھای سویدنی مسئولیت مراقبت و رفاه از دختران و زنان را دارند کھ در معرض ختنھ قرار گرفتھ
اند، بدون در نظر داشت اینکھ این جنایت در کجا اتفاق افتاده است. مقامات سویدنی ھمچنان باید برای
جلوگیری از ختنھ زنان تلاش کنند، برای این ھدف بالای افرادی تمرکز کنند کھ در معرض خطر
قرار گرفتن استند. اگر خطر وجود داشتھ باشد کھ یک دختر یا زن در معرض ختنھ قرار می گیرد؛
مثلا شاید مناسب باشد کھ امر ممنوع الخروجی صادر شود تا طفل بھ خارج از کشور برده نشود کھ
در آنجا زیر عمل قرار بگیرد .

برای جرم مضاعف ھیچگونھ شرایط نیست

برای جرایم ناموسی مانند ختنھ و ظلم ناموسی، فعل مجرمانھ لازم نیست در کشور محل وقوع جرم،
جرم پنداشتھ شود. اگر فرد آسیب پذیر در زمان ارتکاب جرم با سویدن ارتباط داشتھ باشد، کافی است
کھ جرم تحت پوشش قوانین سویدن بیآید. در مورد ازدواج کودکان و ازدواج اجباری ھم ھمینطور
است. بنابرین، جرایم ناموسی از شرط جرم مضاعف مستثنی است، کھ در غیر این صورت اساسا در
مورد جرایم ارتکابی در خارج از کشور تطبیق می شود.

کمک و حمایت در خارج از کشور

اگر شما یا یک شخص دیگر از شناختگان شما در خارج از کشور قربانی خشونت و ظلم ناموسی
است، وزارت امور خارجھ درین زمینھ کمک کرده میتواند. بطور مثال، ممکن شما را بھ خارج از
کشور ببرند و با شخص مورد نظر خودشان از روی اجبار عقد ازدواج شما را ببندد یا ھم شما را در
معرض ختنھ قرار دھد.

وزارت امور خارجھ

وزارت امور خارجھ و سفارتخانھ ھا و قونسلگری ھای سویدن در سایر کشورھا، ادارۀ امور خارجی
سویدن را تشکیل می دھند. مقامات خارجی باید برای ارائھ کمک ھا قونسلی و مشاوره بھ افراد کھ در
خارج از کشور در شرایط اضطراری قرار دارند؛ قرار گرفتن در معرض جرم و جنایت قرار می
گیرند، ھمکاری کنند. این بدین معناست کھ از جملھ موارد دیگر، وزارت امور خارجھ می تواند بھ
اتباع و افرادی دارای اقامت سویدن، در صورتیکھ برخلاف میل خود در خارج از کشور بازداشت
شوند، کمک کنند.

روابط سویدن با سایر کشورھا و سازمان ھای بین المللی تحت اداره و نظارت وزارت امور خارجھ
است. سفارتخانھ ھا و قونسولگری ھای سویدن در خارج از کشور می تواند با صدور پاسپورت،
انتقال پول، و ارتباط آنھا با خویشاوندان و نھادھا در سویدن و ھمچنان در سایر موارد با قربانیان
جرایم کمک کنند. اگر سویدن در آن کشور سفارت یا قونسلگری نداشتھ باشد، از سفارت یکی دیگر
از کشورھای اتحادیھ اروپا کمک گرفتھ می توانید.

شرایط و اصول در بین کشورھا متفاوت بوده می تواند و بر حمایت و کمک ھای قونسلی کھ وزارت
امور خارجھ کرده می تواند، تأثیر می کند. یک امر معمول در بین ھمھ کشورھا این است کھ خدمات
باید بھ شکل منسجم، معادل و قانونی ارائھ شوند.

یک رھنمود تداوی موجود است کھ توضیح می کند، در خارج از کشور در شرایط اضطراری کدام
خدمات قونسلی قابل دسترسی است. این رھنمود بھ زبان ھای انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی و عربی
نیز موجود است.

وزارت امور خارجھ در اساسا بحیث یک رابط بین افراد آسیب پذیر در خارج از کشور و نھادھای
سویدن فعالیت می کند.

در بارۀ امور قونسلی با وزارت امور خارجھ، سفارت یا قونسلگری تماس گرفتھ می توانید. لینک ذیل
د ربارۀ تماس گرفتن و ھمچنان معلومات اضافی نیز دارد.

مشھور است. اگر با UD وزارت امور خارجھ یک خط ویژۀ تلیفون 24 ساعتھ دارد کھ بھ خط تلیفون
تماس بگیرید. بھ UD سفارت یا قونسلگری تماس گرفتھ نمی توانید، می توانید با خط ویژۀ تلیفون
08-405 50 شمارۀ 05 زنگ بزنید.

08- 405 10 اگر از سویدن زنگ می زنید، میتوانید با شمارۀ تلفن 00 در ساعات کاری از طریق
سویچبورد اداره ھای دولتی با واحد قونسلی وزارت امور خارجھ زنگ بزنید.

سفارت ھا و قونسلگری ھا

لیست سفارت ھا و قونسلگری ھای سویدن را از طریق لینک ذیل دیده می توانید. این لیست بر اساس
حروف الفبا بر اساس نام ھای کشورھا ترتیب شده است.

کھ کمک دریافت کرده می تواند؟

وزارت امور خارجھ و سفار تخانھ ھا و قونسلگری ھای سویدن برای کمک بھ افرادی کھ در خارج
از کشور قربانی خشونت و تھدید ھای خانوادگی را تجربھ م یکنند یا در گذشتھ تجربھ کرده اند، کار
می کنند. این اکثرا شامل قضایای می شود کھ در آن کودکان و نوجوانان بھ خارج از کشور برده می
شوند و زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار م یگیرند، بدون اینکھ امکان بازگشت آنھا بھ سویدن وجود
داشتھ باشد.

علاوه بر اتباع سویدن کھ مقیم سویدن، مھاجرین، افراد بدون تابعیت و در بعضی از موارد، اتباع
خارجی مقیم سویدن یا شھروندان سویدنی مقیم در خارج از کشور از نھادھای امور خارجی سویدن
کمک دریافت کرده می توانند.

اگر شما یا یک شخص دیگر کھ آن را می شناسید در خارج از کشور بازداشت شده باشد و تحت ھر
نوع خشونت و ظلم ناموسی قرار گرفتھ یا در معرض خطر قرار گرفتن ھستید، از وزارت امور
خارجھ، سفارت یا قونسلگری کمک گرفتھ می توانید.

اطفال و بزرگسالان کھ خارج از کشور در معرض خشونت و ظلم ناموسی بوده یا در معرض خطر
قرار گرفتھ اند، از یک نھاد امور خارجی مشاوره گرفتھ می توانند.

کدام کمک را دریافت کرده می توانید؟

اگر در خارج از کشور در معرض جرایم ناموسی قرار گرفتھ اید یا در معرض خطر قرار گرفتن
استید، وزارت امور خارجھ، سفارتخانھ ھا یا قونسلگری ھا در بازگشت بھ سویدن با شما کمک کرده
می توانند. وزارت امور خارجھ در صدور پاسپورت، موقت یا عادی، کمک کرده می تواند. مقامات
نمایندگی ھای امور خارجی در خارج از کشور در تماس با خویشاوندان، نھادھا، شرکت ھای بیمھ، و
ارائھ کنندگان خدمات صحی در سویدن و ھمچنان تماس با مقامات محلی در خارج از کشور شما را
کمک کرده می توانند.

ھمچنان د کمک مالی بھ شکل قرض برای بازگشت بھ خانھ خود در سویدن یا مشاوره در مورد
طریقۀ انتقال پول از حساب ھای خود برای پرداختن مصارف سفر بھ خانھ خود را دریافت کرده می
توانید. ھمچنان در یافتن بھ اصطلاح وکیل مدافع، یعنی نمایندۀ قانونی کھ در یک پروسۀ قانونی
احتمالی نماینده شما باشد، کمک دریافت کرده می توانید.

مقامات خارجی با مقامات سویدنی ھمکاری می کنند تا کمک را کھ برای بازگشت بھ سویدن نیاز
دارید، بھ شما ارائھ کند.

کدام کارھا را خود تان کرده می توانید؟

اگر در سفر بھ خارج از کشور قربانی یک جرم شدید، در صورت امکان باید جرم و جنایت را بھ
پولیس محلی گزارش دھید. اگر مجروح شدید، برای تداوی بھ نزدیکترین شفاخانھ یا سایر مراکز
تداوی بروید. ازین خودتان مستفید خواھید شد؛ زیرا خسارات مستند گردیده است.

سازمان ھای کھ کمک کرده می توانند

علاوه بر وزارت امور خارجھ سازمانھای دیگر نیز بھ افرادی کھ در خارج از سویدن زیر خشونت
و ظلم ناموسی قرار گرفتھ اند، کمک و حمایت ارائھ می کنند. معلومات تماس بعضی ازین سازمان ھا
در ذیل ارائھ گردیده است.

GAPF خط تلیفون ویژۀ حمایت

National Association of Never Forget ) اتحا دیۀ ملی ھرگز فراموش نکردن پلا و فادیم
از طریق خط تلیفون ویژۀ خود حمایت و مشاوره ارائھ می کند. این ( GAPF،Pela and Fadime
ادارۀ در طول سال، 7 روز در ھفتھ 24 ساعت در روز باز است. افراد آسیب پذیر و ھمچنان بستگان
و متخصصان از خط تلیفون ویژه کمک گرفتھ می توانند. درین مرکز حمایت افرادی کار می کنند کھ
عادت بھ تعامل با افراد دارای فرھنگ ناموسی و غیرت را دارند. تماس با خط تلیفون رایگان است،
شما می توانید ناشناس بمانید و کارکنان پشتیبانی موظف بھ حفظ محرمیت ھویت استند.

Linnamottagningen مرکز پذیرش

یک مرکز پذیرایی از نوجوانان است کھ در معرض خشونت Linnamottagningen مرکز پذیرش
و ظلم ناموسی قرار گرفت ھاند یا ازدواج کردهاند یا در معرض خطر ازدواج بر خلاف میل خود
ھستند. این مرکز پذیرش ھم بھ صورت عاجل و ھم در دراز مدت کمک کرده می تواند. این مرکز
Linnamottagningen و ھم فرھنگی را دارد. مرکز پذیرش LGBTQI پذیرش ھم شایستگی
ھمچنان می تواند بھ متخصصان کھ با افراد آسیب پذیر روبرو می شوند مشاوره دھد. مرکز پذیرش
شمارۀ عاجل تلیفون در سراسر کشور را دارد.

حقوق زنان

حقوق زنان یک اتحادیۀ خیریھ یا غیرانتفاعی است کھ ھدف آن ارائھ کردن کمک بھ دختران و پسران
و ھمچنان زنان است کھ در روابط زناشویی زیر خشونت و زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار گرفتھ
اند، است.

Somaya پناھگاۀ زنان و پناھگاۀ دختران

یک سازمان خیریھ یا غیرانتفاعی است کھ بھ دختران، زنان و Somaya پناھگاه زنان و دختران
دارای پیشینۀ تابعیت خارجی استند و در معرض خشونت شریک جنسی نزدیک LGBTQI افراد
عملیات خود را بھ چندین زبان Somaya. استند یا در محیطی آبرومند زندگی می کنند، کمک می کند
ارائھ می کند و شامل خط تلیفون کمک، چت یا گفتگو حمایت، خانۀ امن و مرکز فعالیت است.
کارمندان این نھاد تجربۀ فراوان در کمک بھ افراد نیازمند حفاظت و فرار از ظلم و خشونت دارند.

Terrafem

یک سازمان غیرانتفاعی است کھ از آزادی دختران و زنان از خشونت مردان دفاع می Terrafem
یک شمارۀ تلیفون ملی برای دختران و زنان اتباع خارجی دارد و با افراد محروم از Terrafem. کند
خدمات قانونی از طریق تماس و Terrafem ، کشورھا و زبان ھای مختلف تماس دارد. علاوه بر این
یک سرویس زنانھ را نیز ارائھ می کند.

(Girls' Rights in Society, TRIS) حقوق دختران در جامعھ

بھ بزرگسالان TRIS. یک سازمان خیریھ است کھ با خشونت و ظلم ناموسی مبارزه می کند TRISو ھمچنین اطفال و نوجوانان کھ در زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار دارند یا در معرض خطر قرار گرفتن استند، کمک می کند.
یک تخصص برای رفع نیازھای اطفال و نوجوانان دارای ،TRIS در
را ،TRIS یک تلیفون حمایت، خط تلیفون TRIS ناتوانی ذھنی وجود دارد. -از جملھ خدمات دیگر
فراھم کرده است. این سازمان ھمچنان برای افراد آسیب پذیر پناھگاۀ موقت یا امن را نیز فراھم می
کند.

RFSL Stödmottagning مرکز پذیرش

کھ در LGBTQ فعالیت ھای حمایت را برای افراد RFSL Stödmottagning مرکز پذیرش
معرض آزار، تھدید و خشونت قرار گرفتھ اند، انجام می دھد. از خویشاوندان و دوستان افراد
کھ قربانی خشونت شده اند و ھمچنان افراد مسلکی کھ در گروه ھدف قرار می گیرند، نیز LGBTQ
استقبال می شود. تماس با این مرکز حمایت رایگان است و امکان ناشناس ماندن وجود دارد.

گفتگو یا چت حمایت "عشق رایگان است"

یک چت حمایت بھ نام عشق رایگان است را اداره می کند. این چت یا گفتگو برای Rädda Barnen
اطفال و نوجوانان است کھ در موضوعات ناموسی بھ حمایت و رھنمایی ضرورت دارند. این چت
توسط افراد غیر انتفاعی اداره می شود. در اینجا، کودکان و نوجوانان می توانند سوالات خود را در
مورد حقوق، خشونت و ظلم ناموسی، محدودیت ھا و ازدواج ھای اجباری و سایر موضوعات مطرح
کنند.

Amelmottagningen

در استکھلم دختران و زنانی را می پذیرد کھ در Södersjukhuset در Amelmottagningen
معرض خطر ختنھ قرار گرفتھ اند. مرکز پذیرش دارای پرسونل زنانھ است و ھمھ پرسونل مسؤلیت
حفظ محرمیت را دارند.

Vulvamottagningen مرکز پذیرش

Angered's Närsjukhus در Vulvamottagningen مرکز پذیرش در شھر گوتنبرگ یک
کلینیک برای مریضان است کھ در معرض ختنھ زنان قرار گرفتھ اند.

خاص برای افراد مسلکی

وزارت امور خارجھ یک بخش منازعات فامیلی دارد کھ بھ افرادی مسلکی در موارد مربوط بھ اجبار
08- 405 55 خانوادگی، مانند جرایم ناموسی کمک می کند. بھ شمارۀ 88 زنگ زده می توانید.

در مورد اطفال، وزارت امور خارجھ بھ ھمکاری با خدمات اجتماعی شاروالی اتکا دارد. خدمات
اجتماعی صلاحیت انجام فعالیت ھای تحقیقاتی را دارد و جواز سازمان اجتماعی، مثلا برای صدور
پاسپورت مشروط ب دون رضایت سرپرست توسط وزارت امور خارجھ، الزامی است.

بیشتر بخوانید

معلومات بیشتر در بارۀ وزارت امور خارجھ و کمک ھای کھ در صورت خشونت و ظلم ناموسی در
خارج از کشور ارائھ می کند، را در صفحات وبسایت دولتی وزارت امور خارجھ در مورد اجبار
مربوط بھ خانواده یافت.

قانون چھ میگوید؟

قوانین بین المللی و ملی برای محافظت از اطفال، نوجوانان و بزرگسالان در برابر خشونت و ظلم
وجود دارد. اطفال و نوجوانان حقوق مساوی با بزرگسالان دارند؛ اما ھمیشھ فرصت ھای یکسانی
برای حمایت از این حقوق را ندارند. در نتیجھ، اطفال و نوجوانان بخصوص در قانون مستحق حمایت
ھستند.

در ذیل خلاصھ از برخی از قوانین بین المللی در این باره، لینک ھای بھ قوانین مختلف حقوقی را
برای کسانی کھ می خواھند بیشتر بیاموزند، آورده شده است.

کنوانسیو ن شورای اروپا در مورد جلوگیری و مبارزه با خشونت علیھ زنان و خشونت خانگی

کنوانسیون استانبول، کنوانسیون شورای اروپا در مورد جلوگیری و مبارزه با خشونت علیھ زنان و
خشونت خانگی، بتاریخ اول اگست 2014 در سویدن لازمالاجرا شد. ھدف اصلی این کنوانسیون
حفاظت از زنان در برابر ھر گونھ خشونت و جلوگیری، تعقیب عدلی و از بین بردن خشونت علیھ
زنان و خشونت خانگی است. دختران زیر 18 سال نیز زن محسوب می شوند. خشونت خانگی بھ
خشونت فزیکی، جنسی، روانی یا مالی گفتھ می شود کھ در فامیل یا در خانھ انجام می شود.

در بارۀ جرایم ناموسی، کنوانسیون می گوید کھ از جملھ موارد دیگر، ازدواج کودکان و ازدواج
اجباری باید ممنوع باشد. ازدواج ھای کھ بھ اجبار عقد شده اند باید بدون ایجاد مشکلات غیرضروری
برای قربانی قابل فسخ، لغوه کردن باشد یا ھم منحل شوند. کشورھای عضو باید فعالیت ھای عمدی
خشونت فزیکی یا جنسی، نقض جدی کرامت شخصی افراد از طریق تھدید یا اجبار و ختنھ زنان را
مجازات کنند .

بر اساس ماده ھای 12 و 42 این کنوانسیون، از جملھ، فرھنگ، عرف، مذھب، سنت یا بھ اصطلاح
ناموس برای توجیھ عمل خشونت آمیز استفاده شده نمی تواند.

اعلامیۀ جھانی حقوق بشر سازمان ملل متحد

بر اساس اعلامیۀ جھانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ھمھ انسان ھا حق زندگی، آزادی و امنیت
شخصی دارند. این در مورد ھمھ، ھم اطفال و ھم بزرگسالان صدق می کند.

اعلامیۀ عمومی بھ عنوان یک چارچوب کار برای کشورھای عضو در زمینۀ حقوق بشر عمل می
کند. تقریبا ھمھ کشورھای جھان این اعلامیھ را بھ عنوان یک توافق نامھ الزام آور بین دولت و مردم
پذیرفتھ اند. این در نھایت مسئولیت دولت سویدن است، کھ رعایت حقوق بشر ما را تضمین کند.

این اعلامیھ 30 ماده دارد کھ بھ آزادی ھا و حقوق اساسی و جھانی می پردازد. مادۀ 16 این اعلامیھ
بر حق ازدواج و تشکیل خانواده برای بزرگسالان تاکید می کند و ھمچنان بر این نکتھ تاکید می کند
کھ زن و مرد باید در تمام مراحل ازدواج، یعنی قبل از ازدواج، در جریان ازدواج و پس از طلاق از
حقوق مساوی برخوردار باشند. ازدواج تنھا در صورتی معتبر است کھ ھر دو طرف آزادانھ و کاملا بھ آن رضایت داشتھ باشند.

کنوانسیون اروپایی برای محافظت از حقوق بشر و آزادی ھای اساسی

بر کشورھای ،ECHR کنوانسیون اروپایی برای محافظت از حقوق بشر و آزادی ھای اساسی، یا
امضا کنندۀ این کنوانسیون تضمین آزادی ھا و حقوق مشخص شده درین کنوانسیون را برای ھمھ
افراد بطور اساسی الزامی می کند. این حقوق شامل حق زندگی، حق آزادی و امنیت، حق مصونیت
حریم خصوصی و زندگی خانوادگی و حق ازدواج است.

رھنمود اتحادیۀ اروپا قربانیان جرم

را تصویب کردند EU/29/ بتاریخ 25 ماه اکتوبر سال 2012 ، پارلمان اروپا و شورا، رھنمود 2012
کھ حداقل معیارھا را برای حقوق قربانیان جرم و حمایت از محافظت از آنھا ایجاد می کند. ھدف این
رھنمود این است کھ اطمینان حاصل شود کھ قربانیان جرم معلومات، حمایت و محافظت و ھمچنان
حق مشارکت در اجراآت جزایی مربوط بھ آنھا را دریافت می کنند. بر اساس این رھنمود، قربانیان
جرم باید بر اساس شرایط فردی، بھ یک طریقۀ مسلکی و بدون تبعیض، آبرومندانھ و با ملاحظھ
رفتار شوند.

کنوانسیون لاھھ و مقررات بروکسل

چندین کنوانسیون بین المللی وجود دارد کھ در مورد جرایم ناموسی در خارج از کشور اھمیت دارد.
از طریق لینک ھای ذیل چند قانون حقوقی مھم بین المللی را مشاھده کرده می توانید.

کنوانسیون ملل متحد حقوق کودک

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق طفل کھ بھ نام کنوانسیون حقوق کودک نیز شناختھ می
شود، یک سند حقوقی بین المللی است کھ در بارۀ تمامی اطفال تطبیق می شود. اطفال بھ افراد زیر
18 سال گفتھ می شود.

ھمھ اطفال حقوق مساوی دارند و بھ یک اندازه ارزش دارند. این بدون در نظرداشت اینکھ کودک
اھل کجاست، از چھ دینی پیروی می کند یا شرایط دیگر، درست است.

اصل مصلحت کودک نقطۀ اصلی پیش رفتن است و بھ این معناست کھ در ھمھ مسائل مربوط بھ طفل
باید آنچھ را کھ برای کودک بھتر است، در نظر گرفت .

بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، از جملھ سایر موارد، ھمھ کودکان حق دارند:

  • زندگی و کرامت یک فرد،
  • آزادی، اوقات فراغت، تعلیم و رشد،
  • حریم خصوصی و توانایی انتخاب اینکھ با کھ میخواھند باشند،
  • از آنھا در برابر ھر گونھ خشونت جسمی و روانی محافظت شود،
  • از آنھا در برابر اعمال سنتی کھ بھ اطفال آسیب می رساند، محافظت شود
  • زندگی آنھا را تحت تأثیر قرار دھد و در تصمیمات کھ بر آنھا تأثیر می کند، مشارکت داشتھ
    باشد.