در یک کشور غیر از سویدن در معرض قرار گرفتن

خشونت و ظلم ناموسی هم در سویدن و هم در جاهای دیگر اتفاق افتیده می تواند. اطفال و نوجوانان که اتباع سویدن استند یا یک نوع جواز دارند، مطابق قوانین سویدن کمک دریافته کرده می توانند، حتی اگر در خارج از کشور زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار بگیرند. همچنان برای محافظت در برابر خشونت و ظلم ناموسی قوانین بین المللی وجود دارد. حقوق بشر یک نقطۀ شروع جهانی است که توسط قانون بین الملل ایجاد شده است و برای همه مردم در همه جای جهان تطبیق می شود.

یک بعد فراملتی

جرایم ناموسی ابعاد فراملت آشکارا دارد. این شامل فرستادن اطفال به خارج از کشور، معمولاً به کشور والدین شان، برای ازدواج کردن، ختنۀ آلت زنانه یا تجازو از حقوق آنها در نتیجۀ سفرهای آموزشی، بوده می تواند. دوم مستلزم فرستادن فرزندان نزد اقوام در وطن اجدادی والدین است تا بر اساس معیارهای ناموس و غیرت فامیل و قوم و خویش بزرگ شوند. آنچه اطفال در چنین سفرهای مشاهده می کنند، یک نوع ظلم ناموسی است؛ اما شامل خشونت و تهدید اطفال به منظور تربیت نیز شده می تواند. چنین برخود یک نقض جدی حقوق بشر طفل است.

بعد فراملتی جرایم ناموسی در مورد بزرگسالان نیز شاید صدق کند؛ مانند وقتیکه زنان که مجبور به ازدواج شده اند در خارج از کشور رها می شوند و به سویدن بازگشته نمی توانند. مثلاً؛ یک زن که در یک رابطۀ ناموسی قرار دارد، شاید از مدیریت امور مالی خود محروم شود و ممکن پس از ورود به کشور همسرش از دسترسی به پاسپورت یا سایر اسناد سفر خود نیز محروم شود. چنین اقدامات نیز نقض جدی حقوق بشر قربانیان است.

درینجا یادآوری این نکته مهم است که افراد که در خارج از کشور زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار می گیرند، ممکن رهایی ازین وضعیت و درخواست کمک برایشان سخت باشد؛ زیرا شاید تا حد زیاد تحت رحم و کرم فامیل و خویش و قوم در کشور خود باشند. با این حال، مقامات سویدنی از طریق مختلف کمک کردصه می توانند؛ اما حتی اگر قربانی در حل مسایل عملی کمک دریافت کند، ممکن پس از آن برای یک مدت طولانی جهت کنار آمدن با زندگی روزمره بدون ظلم نیاز، به کمک داشته باشند.

ازدواج های عقد شده در خارج از کشور

اگر یک شخص به قصد ازدواج اولاد خود را به خارج از کشور ببرد یا قصد بردن او را داشته باشد، این شخص مرتکب جرم به نام گمراه کردن برای سفر ازدواج می شود. همین امر در مورد کسی که یک فرد بالغ را فریب می دهد تا به یک کشور دیگر سفر کند تا برخلاف میل او ازدواج کند، نیز صدق می کند. اظهارات نادرست یا فریب دادن مجازات حداکثر دو سال حبس دارد.

بر اساس قوانین سویدن، هر کسی که یک شخص را مجبور به عقد یک رابطۀ زناشویی یا ازدواج کند که در آن کشور که در آن ازدواج اعتبار دارد از طریق اجبار غیرقانونی یا از موقعیت آسیب پذیر یک شخص سوء استفاده کند، به جرم ازدواج اجباری محکوم می شود. ازدواج اجباری مجازات حداکثر چهار سال حبس دارد. اگر فرد ازدواج کننده زیر 18 سال سن داشته باشد، مرتکبین بخاطر ازدواج کودکان به مجازات تا چهار سال زندان محکوم می شوند. در ازدواج کودکان هیچ الزامی برای اجبار یا استثمار وجود ندارد. هر فرد دیگر که یک طفل را مجبور ازدواج می کند یا اجازۀ ازدواج یک کودک را بدهد، نیز به جرم متهم شود.

بنابرین، این جرایم حتی اگر چنین ازدواج در کشور دیگر که طفل یا فرد آسیب پذیر به آنجا برده شده است، انجام شود. در سویدن، توانایی اطفال برای گرفتن معافیت ازدواج و همچنان توانایی تشخیص ازدواج اطفال داری تابعیت خارجی حذف شده است. در نتیجه، سویدن به رسمیت شناختن ازدواج کودکان دارای تابعیت خارجی را منع می کند.

قاچاق انسان

ازدواج کودکان، ازدواج اجباری و سفرهای فریب دهنده برای ازدواج همه انواع فرعی یک جرم بزرگتر به عنوان قاچاق انسان استند. این بدین معناست که مقامات باید همیشه تعیین کنند که آیا اعمال مجرمانه ارتکابی یک نوع از قاچاق انسان است یا خیر و اگر باشد، به جای یکی از جرایم دیگر، برای این جرم تحت تعقیب قانونی قرار میگیرد.

بریدن آلت تناسلی زنانه یا ختنۀ زنان

از سال 1982، هر نوع ختنۀ دختران و زنان در سویدن ممنوع شده است. این قانون در سال 1999 جدی تر شد، بر اساس این قانون حتی اگر جرم ختنه در یک کشور دیگر اتفاق افتیده باشد، شخص در قبال آن در سویدن محکوم شده می تواند.

نهادهای سویدنی مسئولیت مراقبت و رفاه از دختران و زنان را دارند که در معرض ختنه قرار گرفته اند، بدون در نظر داشت اینکه این جنایت در کجا اتفاق افتاده است. مقامات سویدنی همچنان باید برای جلوگیری از ختنه زنان تلاش کنند، برای این هدف بالای افرادی تمرکز کنند که در معرض خطر قرار گرفتن استند. اگر خطر وجود داشته باشد که یک دختر یا زن در معرض ختنه قرار می گیرد؛ مثلاً شاید مناسب باشد که امر ممنوع الخروجی صادر شود تا طفل به خارج از کشور برده نشود که در آنجا زیر عمل قرار بگیرد.

برای جرم مضاعف هیچگونه شرایط نیست

برای جرایم ناموسی مانند ختنه و ظلم ناموسی، فعل مجرمانه لازم نیست در کشور محل وقوع جرم، جرم پنداشته شود. اگر فرد آسیب پذیر در زمان ارتکاب جرم با سویدن ارتباط داشته باشد، کافی است که جرم تحت پوشش قوانین سویدن بیآید. در مورد ازدواج کودکان و ازدواج اجباری هم همینطور است. بنابرین، جرایم ناموسی از شرط جرم مضاعف مستثنی است، که در غیر این صورت اساساً در مورد جرایم ارتکابی در خارج از کشور تطبیق می شود.

کمک و حمایت در خارج از کشور

اگر شما یا یک شخص دیگر از شناختگان شما در خارج از کشور قربانی خشونت و ظلم ناموسی است، وزارت امور خارجه درین زمینه کمک کرده میتواند. بطور مثال، ممکن شما را به خارج از کشور ببرند و با شخص مورد نظر خودشان از روی اجبار عقد ازدواج شما را ببندد یا هم شما را در معرض ختنه قرار دهد.

وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها و قونسلگری های سویدن در سایر کشورها، ادارۀ امور خارجی سویدن را تشکیل می دهند. مقامات خارجی باید برای ارائه کمک ها قونسلی و مشاوره به افراد که در خارج از کشور در شرایط اضطراری قرار دارند؛ قرار گرفتن در معرض جرم و جنایت قرار می گیرند، همکاری کنند. این بدین معناست که از جمله موارد دیگر، وزارت امور خارجه می تواند به اتباع و افرادی دارای اقامت سویدن، در صورتیکه برخلاف میل خود در خارج از کشور بازداشت شوند، کمک کنند.

روابط سویدن با سایر کشورها و سازمان های بین المللی تحت اداره و نظارت وزارت امور خارجه است. سفارتخانه ها و قونسولگری های سویدن در خارج از کشور می تواند با صدور پاسپورت، انتقال پول، و ارتباط آنها با خویشاوندان و نهادها در سویدن و همچنان در سایر موارد با قربانیان جرایم کمک کنند. اگر سویدن در آن کشور سفارت یا قونسلگری نداشته باشد، از سفارت یکی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا کمک گرفته می توانید.

شرایط و اصول در بین کشورها متفاوت بوده می تواند و بر حمایت و کمک های قونسلی که وزارت امور خارجه کرده می تواند، تأثیر می کند. یک امر معمول در بین همه کشورها این است که خدمات باید به شکل منسجم، معادل و قانونی ارائه شوند.

یک رهنمود تداوی موجود است که توضیح می کند، در خارج از کشور در شرایط اضطراری کدام خدمات قونسلی قابل دسترسی است. این رهنمود به زبان های انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی و عربی نیز موجود است.

وزارت امور خارجه در اساساً بحیث یک رابط بین افراد آسیب پذیر در خارج از کشور و نهادهای سویدن فعالیت می کند.

در بارۀ امور قونسلی با وزارت امور خارجه، سفارت یا قونسلگری تماس گرفته می توانید. لینک ذیل دربارۀ تماس گرفتن و همچنان معلومات اضافی نیز دارد.

وزارت امور خارجه یک خط ویژۀ تلیفون 24 ساعته دارد که به خط تلیفون UD مشهور است. اگر با سفارت یا قونسلگری تماس گرفته نمی توانید، می توانید با خط ویژۀ تلیفون UD تماس بگیرید. به شمارۀ 08-405 50 05 زنگ بزنید.
اگر از سویدن زنگ می زنید، میتوانید با شمارۀ تلفن 08- 405 10 00 در ساعات کاری از طریق سویچبورد اداره های دولتی با واحد قونسلی وزارت امور خارجه زنگ بزنید.

سفارت ها و قونسلگری ها

لیست سفارت ها و قونسلگری های سویدن را از طریق لینک ذیل دیده می توانید. این لیست بر اساس حروف الفبا بر اساس نام های کشورها ترتیب شده است.

که کمک دریافت کرده می تواند؟

وزارت امور خارجه و سفارت خانه ها و قونسلگری های سویدن برای کمک به افرادی که در خارج از کشور قربانی خشونت و تهدید های خانوادگی را تجربه می کنند یا در گذشته تجربه کرده اند، کار می کنند. این اکثراً شامل قضایای می شود که در آن کودکان و نوجوانان به خارج از کشور برده می شوند و زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار می گیرند، بدون اینکه امکان بازگشت آنها به سویدن وجود داشته باشد.

علاوه بر اتباع سویدن که مقیم سویدن، مهاجرین، افراد بدون تابعیت و در بعضی از موارد، اتباع خارجی مقیم سویدن یا شهروندان سویدنی مقیم در خارج از کشور از نهادهای امور خارجی سویدن کمک دریافت کرده می توانند.

اگر شما یا یک شخص دیگر که آن را می شناسید در خارج از کشور بازداشت شده باشد و تحت هر نوع خشونت و ظلم ناموسی قرار گرفته یا در معرض خطر قرار گرفتن هستید، از وزارت امور خارجه، سفارت یا قونسلگری کمک گرفته می توانید.
اطفال و بزرگسالان که خارج از کشور در معرض خشونت و ظلم ناموسی بوده یا در معرض خطر قرار گرفته اند، از یک نهاد امور خارجی مشاوره گرفته می توانند.

کدام کمک را دریافت کرده می توانید؟

اگر در خارج از کشور در معرض جرایم ناموسی قرار گرفته اید یا در معرض خطر قرار گرفتن استید، وزارت امور خارجه، سفارتخانه ها یا قونسلگری ها در بازگشت به سویدن با شما کمک کرده می توانند. وزارت امور خارجه در صدور پاسپورت، موقت یا عادی، کمک کرده می تواند. مقامات نمایندگی های امور خارجی در خارج از کشور در تماس با خویشاوندان، نهادها، شرکت های بیمه، و ارائه کنندگان خدمات صحی در سویدن و همچنان تماس با مقامات محلی در خارج از کشور شما را کمک کرده می توانند.

همچنان د کمک مالی به شکل قرض برای بازگشت به خانه خود در سویدن یا مشاوره در مورد طریقۀ انتقال پول از حساب های خود برای پرداختن مصارف سفر به خانه خود را دریافت کرده می توانید. همچنان در یافتن به اصطلاح وکیل مدافع، یعنی نمایندۀ قانونی که در یک پروسۀ قانونی احتمالی نماینده شما باشد، کمک دریافت کرده می توانید.

مقامات خارجی با مقامات سویدنی همکاری می کنند تا کمک را که برای بازگشت به سویدن نیاز دارید، به شما ارائه کند.

کدام کارها را خود تان کرده می توانید؟

اگر در سفر به خارج از کشور قربانی یک جرم شدید، در صورت امکان باید جرم و جنایت را به پولیس محلی گزارش دهید. اگر مجروح شدید، برای تداوی به نزدیکترین شفاخانه یا سایر مراکز تداوی بروید. ازین خودتان مستفید خواهید شد؛ زیرا خسارات مستند گردیده است.

سازمان های که کمک کرده می توانند

علاوه بر وزارت امور خارجه سازمان های دیگر نیز به افرادی که در خارج از سویدن زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار گرفته اند، کمک و حمایت ارائه می کنند. معلومات تماس بعضی ازین سازمان ها در ذیل ارائه گردیده است.

خط تلیفون ویژۀ حمایت GAPF

اتحادیۀ ملی هرگز فراموش نکردن پلا و فادیم (National Association of Never Forget Pela and Fadime ، GAPF) از طریق خط تلیفون ویژۀ خود حمایت و مشاوره ارائه می کند. این ادارۀ در طول سال، 7 روز در هفته 24 ساعت در روز باز است. افراد آسیب پذیر و همچنان بستگان و متخصصان از خط تلیفون ویژه کمک گرفته می توانند. درین مرکز حمایت افرادی کار می کنند که عادت به تعامل با افراد دارای فرهنگ ناموسی و غیرت را دارند. تماس با خط تلیفون رایگان است، شما می توانید ناشناس بمانید و کارکنان پشتیبانی موظف به حفظ محرمیت هویت استند.

مرکز پذیرش Linnamottagningen

مرکز پذیرش Linnamottagningen یک مرکز پذیرایی از نوجوانان است که در معرض خشونت و ظلم ناموسی قرار گرفته اند یا ازدواج کرده اند یا در معرض خطر ازدواج بر خلاف میل خود هستند. این مرکز پذیرش هم به صورت عاجل و هم در دراز مدت کمک کرده می تواند. این مرکز پذیرش هم شایستگی LGBTQI و هم فرهنگی را دارد. مرکز پذیرش Linnamottagningen همچنان می تواند به متخصصان که با افراد آسیب پذیر روبرو می شوند مشاوره دهد. مرکز پذیرش شمارۀ عاجل تلیفون در سراسر کشور را دارد.

حقوق زنان

حقوق زنان یک اتحادیۀ خیریه یا غیرانتفاعی است که هدف آن ارائه کردن کمک به دختران و پسران و همچنان زنان است که در روابط زناشویی زیر خشونت و زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار گرفته اند، است.

پناهگاۀ زنان و پناهگاۀ دختران Somaya

پناهگاه زنان و دختران Somaya یک سازمان خیریه یا غیرانتفاعی است که به دختران، زنان و افراد LGBTQI دارای پیشینۀ تابعیت خارجی استند و در معرض خشونت شریک جنسی نزدیک استند یا در محیطی آبرومند زندگی می کنند، کمک می کند. Somaya عملیات خود را به چندین زبان ارائه می کند و شامل خط تلیفون کمک، چت یا گفتگو حمایت، خانۀ امن و مرکز فعالیت است. کارمندان این نهاد تجربۀ فراوان در کمک به افراد نیازمند حفاظت و فرار از ظلم و خشونت دارند.

Terrafem

Terrafem یک سازمان غیرانتفاعی است که از آزادی دختران و زنان از خشونت مردان دفاع می کند. Terrafem یک شمارۀ تلیفون ملی برای دختران و زنان اتباع خارجی دارد و با افراد محروم از کشورها و زبان های مختلف تماس دارد. علاوه بر این، Terrafem خدمات قانونی از طریق تماس و یک سرویس زنانه را نیز ارائه می کند.

حقوق دختران در جامعه (Girls' Rights in Society, TRIS)

TRIS یک سازمان خیریه است که با خشونت و ظلم ناموسی مبارزه می کند. TRIS به بزرگسالان و همچنین اطفال و نوجوانان که در زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار دارند یا در معرض خطر قرار گرفتن استند، کمک می کند. در TRIS، یک تخصص برای رفع نیازهای اطفال و نوجوانان دارای ناتوانی ذهنی وجود دارد. -از جمله خدمات دیگر TRIS یک تلیفون حمایت، خط تلیفون TRIS، را فراهم کرده است. این سازمان همچنان برای افراد آسیب پذیر پناهگاۀ موقت یا امن را نیز فراهم می کند.

مرکز پذیرش RFSL Stödmottagning

مرکز پذیرش RFSL Stödmottagning فعالیت های حمایت را برای افراد LGBTQ که در معرض آزار، تهدید و خشونت قرار گرفته اند، انجام می دهد. از خویشاوندان و دوستان افراد LGBTQ که قربانی خشونت شده اند و همچنان افراد مسلکی که در گروه هدف قرار می گیرند، نیز استقبال می شود. تماس با این مرکز حمایت رایگان است و امکان ناشناس ماندن وجود دارد.

گفتگو یا چت حمایت "عشق رایگان است"

Rädda Barnen یک چت حمایت به نام عشق رایگان است را اداره می کند. این چت یا گفتگو برای اطفال و نوجوانان است که در موضوعات ناموسی به حمایت و رهنمایی ضرورت دارند. این چت توسط افراد غیر انتفاعی اداره می شود. در اینجا، کودکان و نوجوانان می توانند سوالات خود را در مورد حقوق، خشونت و ظلم ناموسی، محدودیت ها و ازدواج های اجباری و سایر موضوعات مطرح کنند.

Amelmottagningen

Amelmottagningen در Södersjukhuset در استکهلم دختران و زنانی را می پذیرد که در معرض خطر ختنه قرار گرفته اند. مرکز پذیرش دارای پرسونل زنانه است و همه پرسونل مسؤلیت حفظ محرمیت را دارند.

مرکز پذیرش Vulvamottagningen

مرکز پذیرش Vulvamottagningen در Angered's Närsjukhus در شهر گوتنبرگ یک کلینیک برای مریضان است که در معرض ختنه زنان قرار گرفته اند.

خاص برای افراد مسلکی

وزارت امور خارجه یک بخش منازعات فامیلی دارد که به افرادی مسلکی در موارد مربوط به اجبار خانوادگی، مانند جرایم ناموسی کمک می کند. به شمارۀ 08- 405 55 88 زنگ زده می توانید.

در مورد اطفال، وزارت امور خارجه به همکاری با خدمات اجتماعی شاروالی اتکا دارد. خدمات اجتماعی صلاحیت انجام فعالیت های تحقیقاتی را دارد و جواز سازمان اجتماعی، مثلاً برای صدور پاسپورت مشروط بدون رضایت سرپرست توسط وزارت امور خارجه، الزامی است.

بیشتر بخوانید

معلومات بیشتر در بارۀ وزارت امور خارجه و کمک های که در صورت خشونت و ظلم ناموسی در خارج از کشور ارائه می کند، را در صفحات وبسایت دولتی وزارت امور خارجه در مورد اجبار مربوط به خانواده یافت.

قانون چه میگوید؟

قوانین بین المللی و ملی برای محافظت از اطفال، نوجوانان و بزرگسالان در برابر خشونت و ظلم وجود دارد. اطفال و نوجوانان حقوق مساوی با بزرگسالان دارند؛ اما همیشه فرصت های یکسانی برای حمایت از این حقوق را ندارند. در نتیجه، اطفال و نوجوانان بخصوص در قانون مستحق حمایت هستند.

در ذیل خلاصه از برخی از قوانین بین المللی در این باره، لینک های به قوانین مختلف حقوقی را برای کسانی که می خواهند بیشتر بیاموزند، آورده شده است.

کنوانسیون شورای اروپا در مورد جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی

کنوانسیون استانبول، کنوانسیون شورای اروپا در مورد جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، بتاریخ اول اگست 2014 در سویدن لازم الاجرا شد. هدف اصلی این کنوانسیون حفاظت از زنان در برابر هر گونه خشونت و جلوگیری، تعقیب عدلی و از بین بردن خشونت علیه زنان و خشونت خانگی است. دختران زیر 18 سال نیز زن محسوب می شوند. خشونت خانگی به خشونت فزیکی، جنسی، روانی یا مالی گفته می شود که در فامیل یا در خانه انجام می شود.

در بارۀ جرایم ناموسی، کنوانسیون می گوید که از جمله موارد دیگر، ازدواج کودکان و ازدواج اجباری باید ممنوع باشد. ازدواج های که به اجبار عقد شده اند باید بدون ایجاد مشکلات غیرضروری برای قربانی قابل فسخ، لغوه کردن باشد یا هم منحل شوند. کشورهای عضو باید فعالیت های عمدی خشونت فزیکی یا جنسی، نقض جدی کرامت شخصی افراد از طریق تهدید یا اجبار و ختنه زنان را مجازات کنند.

بر اساس ماده های 12 و 42 این کنوانسیون، از جمله، فرهنگ، عرف، مذهب، سنت یا به اصطلاح ناموس برای توجیه عمل خشونت آمیز استفاده شده نمی تواند.

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد

بر اساس اعلامیۀ جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، همه انسان ها حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارند. این در مورد همه، هم اطفال و هم بزرگسالان صدق می کند.

اعلامیۀ عمومی به عنوان یک چارچوب کار برای کشورهای عضو در زمینۀ حقوق بشر عمل می کند. تقریباً همه کشورهای جهان این اعلامیه را به عنوان یک توافق نامه الزام آور بین دولت و مردم پذیرفته اند. این در نهایت مسئولیت دولت سویدن است، که رعایت حقوق بشر ما را تضمین کند.

این اعلامیه 30 ماده دارد که به آزادی ها و حقوق اساسی و جهانی می پردازد. مادۀ 16 این اعلامیه بر حق ازدواج و تشکیل خانواده برای بزرگسالان تاکید می کند و همچنان بر این نکته تاکید می کند که زن و مرد باید در تمام مراحل ازدواج، یعنی قبل از ازدواج، در جریان ازدواج و پس از طلاق از حقوق مساوی برخوردار باشند. ازدواج تنها در صورتی معتبر است که هر دو طرف آزادانه و کاملاً به آن رضایت داشته باشند.

کنوانسیون اروپایی برای محافظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی

کنوانسیون اروپایی برای محافظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، یا ECHR، بر کشورهای امضا کنندۀ این کنوانسیون تضمین آزادی ها و حقوق مشخص شده درین کنوانسیون را برای همه افراد بطور اساسی الزامی می کند. این حقوق شامل حق زندگی، حق آزادی و امنیت، حق مصونیت حریم خصوصی و زندگی خانوادگی و حق ازدواج است.

رهنمود اتحادیۀ اروپا قربانیان جرم

بتاریخ 25 ماه اکتوبر سال 2012، پارلمان اروپا و شورا، رهنمود 2012/29/EU را تصویب کردند که حداقل معیارها را برای حقوق قربانیان جرم و حمایت از محافظت از آنها ایجاد می کند. هدف این رهنمود این است که اطمینان حاصل شود که قربانیان جرم معلومات، حمایت و محافظت و همچنان حق مشارکت در اجراآت جزایی مربوط به آنها را دریافت می کنند. بر اساس این رهنمود، قربانیان جرم باید بر اساس شرایط فردی، به یک طریقۀ مسلکی و بدون تبعیض، آبرومندانه و با ملاحظه رفتار شوند.

کنوانسیون لاهه و مقررات بروکسل

چندین کنوانسیون بین المللی وجود دارد که در مورد جرایم ناموسی در خارج از کشور اهمیت دارد. از طریق لینک های ذیل چند قانون حقوقی مهم بین المللی را مشاهده کرده می توانید.

کنوانسیون ملل متحد حقوق کودک

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق طفل که به نام کنوانسیون حقوق کودک نیز شناخته می شود، یک سند حقوقی بین المللی است که در بارۀ تمامی اطفال تطبیق می شود. اطفال به افراد زیر 18 سال گفته می شود.

همه اطفال حقوق مساوی دارند و به یک اندازه ارزش دارند. این بدون در نظرداشت اینکه کودک اهل کجاست، از چه دینی پیروی می کند یا شرایط دیگر، درست است.

اصل مصلحت کودک نقطۀ اصلی پیش رفتن است و به این معناست که در همه مسائل مربوط به طفل باید آنچه را که برای کودک بهتر است، در نظر گرفت.

بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، از جمله سایر موارد، همه کودکان حق دارند:

  • زندگی و کرامت یک فرد،
  • آزادی، اوقات فراغت، تعلیم و رشد،
  • حریم خصوصی و توانایی انتخاب اینکه با که میخواهند باشند،
  • از آنها در برابر هر گونه خشونت جسمی و روانی محافظت شود،
  • از آنها در برابر اعمال سنتی که به اطفال آسیب می رساند، محافظت شود
  • زندگی آنها را تحت تأثیر قرار دهد و در تصمیمات که بر آنها تأثیر می کند، مشارکت داشته باشد.